Загальна характеристика роботи актуальність теми
Скачати 284.79 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/3
Дата03.05.2013
Розмір284.79 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі і у галузі кримінального права, необхідність забезпечення внутрішьої єдності правових норм, їх збалансованості та узгодженості.

Поряд із узгодженістю самих правових норм, зокрема норм кримінального закону, необхідно також узгоджено здійснювати їх реалізацію. Особливу складність у реалізації кримінального закону викликають нетипові ситуації його застосування, однією з яких є конкуренція кримінально-правових норм.

Проблема конкуренції кримінально-правових норм не є новою для юридичної науки. Окремі її аспекти розглядались такими науковцями як В.Г.Бєляєв, Ф.Г.Бурчак, Н.А.Власенко, А.А.Герцензон, А.С.Горелік, Н.Д.Дурманов, Б.А.Курінов, В.П.Малков, В.П.Малихін, В.О.Навроцький, А.В.Наумов, З.А.Незнамова, А.С.Нікіфоров, В.В.Устименко, Б.В.Яцеленко. Цими авторами зроблений значний внесок в теоретичне обгрунтування конкретних видів конкуренції кримінально-правових норм, розробку наукових основ її вирішення. Детальні дослідження конкуренції кримінально-правових норм подані в роботах В.Н.Кудрявцева, М.Й.Коржанського та С.А. Тарарухіна. На особливу увагу заслуговують монографічні досліження А.С.Гореліка та Л.В.Іногамової-Хегай, дисертаційні дослідження К.С.Хахуліної та С.Ф.Сауляк.

Проте наявні теоретичні розробки конкуренції кримінально-правових норм далеко не вичерпали даної проблеми. В літературі висловлюються різні позиції стосовно видів конкуренції, неоднозначно визначається її поняття, наводяться спірні судження про правила подолання окремих видів конкуренції.

В чинному законодавстві правила кримінально-правової кваліфікації взагалі, і кваліфікації при конкуренції норм зокрема, жодним чином не регламентовані. Судова практика частково заповнює відсутність законодавчого регулювання та незакінченість теоретичних концепцій, формулюючи ті чи інші правила вирішення конкуренції, однак вони не завжди мають стабільний та одностайний характер. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з цих питань фрагментарні, суперечливі, непослідовні. Це об’єктивно породжує плюралізм думок та рекомендацій, що не сприяє однаковому і точному застосуванню кримінального закону правоохоронними органами. При тому очевидно, що вибір для кваліфікації вчиненого однієї з двох або більше норм, що знаходяться в конкуренції, не може залежати від випадкових обставин, традицій, кон’юнктурних міркувань. Він повинен мати стабільний характер і грунтуватись на принципових положеннях.

Особливої актуальності вказане набуває у зв’язку з прийняттям нового кримінального законодавства, адже наявні теоретичні розробки, роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, практика склалися щодо норм Кримінального кодексу України 1960 р. Прийняття та введення в дію нового кримінального закону України - Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року (далі КК), - потребує критичного аналізу наявних розробок в цій сфері, їх перевірки під кутом зору відповідності сучасним правовим реаліям.

Це викликає необхідність теоретичного дослідження природи та змісту конкуренції кримінально-правових норм, відмежування конкуренції від інших суміжних понять, розробки її видів, уточнення класифікації видів конкуренції та способів її подолання.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка у межах досліджень, що проводяться кафедрою з теми “Проблеми вдосконалення кримінального законодавства України та практики його застосування”.

^ Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка цілісної несуперечливої концепції застосування кримінального закону при конкуренції кримінально-правових норм, що містить в собі встановлення поняття конкуренції кримінально-правових норм, її видів, а також форм, способів і правил вирішення конкуренції.

Відповідно до поставленої мети у дисертації вирішуються такі задачі:

- встановлюються та аналізуються ознаки, які притаманні конкуренції кримінально-правових норм;

- на їх підставі формулюється поняття конкуренції кримінально-правових норм та співвідношення цього правового явища із суміжними поняттями та явищами, що зустрічаються у процесі правозастосування;

- встановлюються та аналізуються критерії класифікації конкуренції кримінально-правових норм на види, на їх підставі виводяться та аналізуються види цього правового явища;

- на підставі аналізу видів конкуренції кримінально-правових норм виробляються правила кваліфікації суспільно-небезпечних посягань у ситуаціях конкуренції різних видів;

- аналізується практика застосування кримінального закону при конкуренції кримінально-правових норм, виявляються типові помилки, що зустрічаються у практичній діяльності правозастосовних органів у ситуаціях конкуренції та формулюються рекомендації щодо покращення практики правозастосування у випадках кваліфікації суспільно небезпечних посягань при конкуренції кримінально-правових норм.

^ Об’єктом дослідження є конкуренція кримінально-правових норм як явище, яке має місце при кримінально-правовій кваліфікації, види конкуренції кримінально-правових норм та правила подолання цієї нетипової ситуації правозастосування.

^ Предмет дослідження - норми кримінального законодавства України (Кримінальні кодекси 1960 та 2001 років), проекти відповідних нормативних актів, правозастосовна практика, доктринальні положення, які стосуються конкуренції кримінально-правових норм та кримінально-правової кваліфікації. Вказані нормативні, теоретичні та прикладні положення аналізуються під кутом зору наявних недоліків та питань, що потребують усунення та вирішення для оптимізації кримінально-правової кваліфікації при конкуренції кримінально-правових норм.

Науково-теоретичною базою дисертації є праці з питань кримінального права, а також загальної теорії права та держави, логіки, філософії, окремих галузей права (адміністративного, кримінально-виконавчого та кримінально-процесуального права). Конкретні проблеми аналізуються з урахуванням положень, викладених у роботах вітчизняних та зарубіжних учених-правознавців, які присвячені відповідним питанням. Це, зокрема, крім робіт названих вище вчених, праці С.С.Алєксеєва, М.І.Бажанова, М.І.Блум, Ю.Н.Бро, Б.С.Волкова, І.А.Галагана, В.Є.Жеребкіна, І.О.Зінченко, М.І.Ковальова, В.В.Лазарєва, Л.А.Луць, А.І.Марцева, А.С.Міхліна, Н.І.Пікурова, П.Д.Пузікова, Н.М.Свідлова, В.Я.Тація, А.Ф.Черданцева, польських вчених Марека Боярского та Магдалени Хольцер.

Використана також енциклопедично-довідкова література з права, філософії та логіки.

Емпіричну базу дослідження склали матеріали опублікованої судової практики, а також місцева слідчо-прокурорська та судова практика. Всього вивчено матеріали понад 500 кримінальних справ. У зв’язку з тим, що вивчені кримінальні справи розглянуті відповідно до КК України 1960 року, а робота базується на КК України, прийнятому 5 квітня 2001 року, конкретні приклади в тексті дисертації наводяться, коли правова регламентація відповідних ситуацій істотно не змінена за новим кримінальним законом України. З метою з’ясування позиції практиків стосовно питань конкуренції кримінально-правових норм, проведено анкетування працівників правоохоронних органів та суддів ряду західних областей України.

Нормативну базу дослідження складає Конституція України, КК України, прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року, нормативно-правові акти кримінально-виконавчого, конституційного та адміністративного законодавства.

Проаналізовані також кримінальні кодекси Болгарії, Іспанії, Польщі, Російської Федерації, Франції.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим в Україні цілісним монографічним дослідженням питань конкуренції кримінально-правових норм.

На основі проведеного дослідження сформульовані нові наукові положення, що запропоновані здобувачем особисто та виносяться на захист:

 1. Уточнене і розвинуте поняття конкуренції кримінально-правових норм на основі комплексного аналізу цього правового явища. Виявлені ознаки конкуренції кримінально-правових норм представлені у вигляді системи, що у подальшому зумовило напрям дослідження інших питань конкуренції. Наведені додаткові аргументи щодо доцільності аналізу ситуацій конкуренції кримінально-правових норм в двох аспектах: статичному - як наявність у кримінальному законодавстві декількох норм, які потенційно можуть знаходитись в конкуренції; та динамічному - безпосереднє застосування права у ситуації конкуренції кримінально-правових норм.

 2. Вперше використовується родо-видові співвідношення для визначення місця конкуренції кримінально-правових норм в системі категорій кримінального права та визначення відповідного поняття. Це дозволило усунути ряд суперечностей, які зустрічаються в науці при визначенні поняття конкуренції кримінально-правових норм.

 3. Наведені додаткові аргументи на користь того, що конкуренція кримінально-правових норм є самостійним правовим явищем та істотно відрізняється від колізії правових норм, сукупності злочинів, відмежування суміжних складів злочинів. Встановлене співвідношення поняття конкуренції кримінально-правових норм із конкретизацією правового регулювання, поглинанням злочинів, взаємозв’язком норми-правила та норми-винятку.

 4. Вперше обгрунтоване положення про те, що конкуренція кримінально-правових норм - це явище, яке може відбуватися лише між охоронювальними правовими нормами і неможливе між нормами регулятивними. Виходячи з цього, вказується, що правомірно говорити про конкуренцію кримінально-правових норм лише при кримінально-правовій кваліфікації, а не при вирішенні інших питань застосування кримінального закону (звільненні від кримінальної відповідальності, кримінального покарання, призначенні кримінального покарання тощо). Такий підхід дозволив чітко визначити об’єм поняття конкуренції кримінально-правових норм та вирішити суперечності, які існували з цього приводу в кримінально-правовій літературі.

 5. На відміну від раніше висловлених в літературі поглядів, запропонований єдиний критерій класифікації конкуренції кримінально-правових норм - функціональний зв’язок між конкуруючими нормами, - що дало можливість провести класифікацію конкуренції кримінально-правових норм та виділити види цього правового явища із додержанням вимог, які звичайно ставляться наукою до будь-якої класифікації. Це дозволило вибудувати логічно несуперечливу систему видів конкуренції кримінально-правових норм. Враховуючи здобутки логіки, в дисертації встановлена можливість декількох класифікацій поняття конкуренції кримінально-правових норм. Проте, вперше наголошено на тому, що практичне значення може мати лише одна класифікація конкуренції норм (так звана природна), яка проводиться за найбільш істотною ознакою досліджуваного поняття.

 6. В дисертації підтримана така система видів конкуренції кримінально-правових норм, елементами якої є: 1) конкуренція загальної та спеціальної норм; 2) конкуренція частини і цілого; 3) конкуренція кількох спеціальних норм між собою. Вперше обгрунтована невиправданість виділення темпоральної конкуренції, територіальної конкуренції, ієрархічної конкуренції, конкуренції норм Загальної та Особливої частин кримінального закону, конкуренції норм міжнародного кримінального права та норм національного кримінального права.

 7. З урахуванням запропонованих дисертантом оригінальних підходів до поняття конкуренції кримінально-правових норм, її місця, природи, проаналізований зміст окремих видів конкуренції кримінально-правових норм, виявлені їх специфічні ознаки та встановлені підвиди конкуренції кримінально-правових норм, які виділяються на підставі визначених критеріїв. Це дозволило одержати несуперечливу, логічно витриману систему видів та підвидів цього правового явища.

 8. Висунуті додаткові аргументи на користь визнання самостійного існування конкуренції частини і цілого. Встановлені чіткі розмежувальні ознаки між конкуренцією загальної та спеціальної норм та кількох спеціальних норм між собою.

 9. В дисертації вперше комплексно розглянуті загальні засади вирішення конкуренції кримінально-правових норм та встановлено, що таке вирішення може відбуватися в двох основних формах: усунення та подолання. Обгрунтовується, що у випадках, коли конкуренція кримінально-правових норм є елементом кримінально-правового регулювання, пріоритетним є застосування такої форми її вирішення як подолання.

 10. Вперше встановлені можливі способи подолання конкуренції кримінально-правових норм: теоретичне правило, правоположення та колізійна норма; визначено їх співвідношення та прослідкований “рух” правила подолання певного виду конкуренції на шляху його об’єктивізації. Наведені додаткові аргументи на користь необхідності створення самостійної глави в кримінальному законі, яка регулювала б дії органів правозастосування при кримінально-правовій кваліфікації та містила б, зокрема, правила подолання конкуренції кримінально-правових норм певних видів.

 11. Чітко сформульовані правила подолання конкуренції різних видів, удосконалене їх формулювання, встановлені ознаки, які дозволяють визначити вид конкуренції кримінально-правових норм та, відповідно, необхідність застосування того чи іншого правила подолання конкуренції кримінально-правових норм певного виду, вироблений алгоритм подолання конкуренції загальної та спеціальної норм.
  1   2   3

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Туристичний бізнес є одним з напрямків, що визначає сучасний стан економіки держави, оскільки він здійснює стимулюючий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка