Урок 6 Тема. Що таке конституція
Скачати 79.18 Kb.
НазваУрок 6 Тема. Що таке конституція
Дата16.04.2013
Розмір79.18 Kb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Право > Урок
УРОК 6

Тема. Що таке конституція

Мета: дати уявлення про те, що таке конституція, визначити характерні ознаки, які характеризують Конституцію України як Основний Закон держави, зміст її окремих положень, називати три гілки органів влади в Україні та їх повноваження; формувати вмін­ня: пояснювати що таке конституція, характеризувати Конститу­цію України як Основний Закон держави, тлумачити зміст її окре­мих положень, називати органи законодавчої, виконавчої та судової лади в Україні, описувати їх окремі повноваження, виховувати шанобливе ставлення до Конституції України.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: урок з використанням інтерактивних тех­нологій.

Обладнання: тексти Конституції України

^ ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація навчальної діяльності учнів

Правовий диктант

Дати визначення понять: «правило», «право», «закон», «правовід­носини», «правомірна поведінка», «юридична відповідальність», «мораль», «галузь права», «норма права», «правопорушення».

^ III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Кожен нормативно-правовий акт має своє призна­чення, мету і завдання. Це також стосується Конституції як Основного Закону держави
Метод мікрофон:

^ Пригадайте, де і коли в курсі історії вам траплялося поняття «конституція ».

Слово «конституція», як і багато інших юридичних понять, по­ходить ще із Стародавнього Риму. Латинське слово «constitution» означає «устрій». За часів давньоримської імперії саме таку назву мали важливі державні акти. Імператори Риму так називали свої укази. За часів середньовіччя цю назву застосовували в деяких країнах для позначення привілеїв феодалів. У 1710 р. гетьман Пилип Орлик саме так назвав розроблений ним документ «Пакти та Конституції законів та цільностей Війська Запорозького», який часто називають Конституцією Пилипа Орлика. Зміст цього доку­мента був досить демократичним, але реальної сили він не набув — адже гетьман Пилип Орлик на той час був гетьманом у вигнанні.

Конституцію називають Основним Законом держави. 1 дійсно, це особливий закон, віті відрізняється від інших нормативних актів. У чому ж полягають її особливості?

Перша з них — найвища юридична сила Конституції. Це озна­чає, що в разі протиріччя між нормами будь-яких звичайних зако­нів, указів, актів уряду або міністерств і Конституції, норми Основ­ного Закону завжди переважатимуть.

Друга особливість Конституції — це особливий порядок її при­йняття. Якщо закони приймають здебільшого парламентом (лише іноді — референдумом, в Україні ще немає жодного такого закону), то Конституції досить часто приймаються референдумом. Відомі випадки, коли конституцію «дарував» народові монарх або військо­вий диктатор. У деяких країнах (зокрема і в Україні) конституцію приймав парламент, але при цьому дотримувалися спеціальної, більш складної процедури, аніж при прийнятті звичайних законів.

Конституції притаманна й підвищена стабільність, унести до неї зміни складніше, ніж до звичайного закону. 1 це зрозуміло - ад­же в Конституції визначають основні правила життя держави, во­на, як кажуть юристи, має установчий характер - саме па основі її норм приймається чимало інших законів.

Отже, ^ Конституція — це Основний Закон держави, який уста­новлює основи життя суспільства й державного устрою, що має найвищу юридичну силу.

В юридичній науці та практиці Конституції приділяється особ­лива увага. Нею займається спеціальна галузь — конституційне Право.

^ Конституційне право — це система норм, що врегульовують Найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі ор­ганізації здійснення державної влади. Перед вами Конституція Ук­раїни. Вона була прийнята 28 червня 1996 р. У грудні 2004 р. до неї були внесені зміни та доповнення.

^ Ознайомемося з деякими положеннями Конституції України.

Конституція України

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демокра­тична, соціальна, правова держава.

^ Мозковий штурм:

Запропонуйте власне пояснення кожній з характеристик Укра­їнської держави, закріплених в її Конституції.
Учитель.Суверенність України означає, що наша держава може самостій­но вирішувати питання свого життя, вона самостійна в міжнародних відносинах, сама встановлює закони та здійснює правосуддя.

«Демократія» в перекладі з латини означає «влада народу». Усі люди в демократичній державі мають рівні права та обов'язки. У демократичній державі обов'язковим є формування органів вла­ди шляхом регулярних вільних виборів. У ній забезпечується ре­альна участь громадян в управлінні державою, дієвий вплив їх на вирішення важливих питань житія держави.

Правова держава — це держава, де забезпечено верховенство права, взаємна відповідальність громадянина й держави (не лише людина відповідає перед державою, а й держава несе відповідаль­ність за виконання своїх функцій перед кожним громадянином). У правовій державі проголошуються, закріплюються в законах, гарантуються та реально забезпечуються права людини. Важливою ознакою є також поділ державної влади.

Соціальна держава - це держава, діяльність якої направлена на забезпечення добробуту громадян, їхнього гідного життя. У соці­альній держані існує розвинута система охорони здоров'я, соціаль­ного забезпечення тощо.

^ Самостійна робота з документом

Ознайомтесь з 3, 5, 8 статтями Конституції України і висловіть свою думку щодо того, якою мірою сучасна Україна відповідає зазначеним в них характеристикам.

^ Конституція України

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гід­ність, недоторканність і безпека визнаються її Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 5. Україна с республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ (...)

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства нрава.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звер­нення до суду для захисту конституційних прав і свобод лю­дини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції У країн и гарантується.

Робота в групах

Клас розподіляється на групи, кожна з яких опрацьовує один із розділів Конституції України і на основі запитань вчителя складає коротку доповідь.

Мета роботи — показати, що в Конституції відображені всі основні сфери нашого життя. Учитель також пояснює, що в Консти­туції викладені загальні засади, конкретні ж моменти відображені В законах та підзаконних актах.

^ Алгоритм доповіді

1 Як називається розділ?

2 Які основні положення закріплені в даному розділі?

3 Чим вони важливі для життя нашої країни?

4 Якби ви брали участь у розробці шкільної конституції, які роз­діли до неї ви б запропонували?

«Правовий хокей»

Учні розбиваються на дві команди. По черзі одна команда нази­ває право громадянина України, інша шукає відповідну статтю В Конституції.

Користуючись текстом Конституції України, установіть від­повідність між поняттями та їх ознаками.

Форма державного правління

А проста (унітарна)

Форма державного устрою

Б Демократія

Форма політичного режиму

В Парламентсько-президентська рес­публіка

Відповідь: 1 В; 2А; З Б.
^ 3. Поділ державної влади в Україні.

Конституція України

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (...)

Проблемне питання:

Як ви вважаєте, з якою метою здійснюється поділ державної влади?

В Україні нині створена певна система поділу державної влади. Вона забезпечує систему врівноважень і противаг у діяльності органів державної влади. Така система запобігає зосередженню всієї влади в руках однієї гілки влади, вимагає від кожної з них урахування позиції іншої. Головно завдання законодавчої влади зрозуміло з ЇЇ назви — во­на приймає закони. Однак цс не єдине завдання єдиного органу за­конодавчої влади — Верховної Ради України. Вона приймає бюд­жет — фінансовий план держави на рік. Верховна Рада України також призначає прем'єр-міністра, інших членів уряду нашої дер­жави, деяких високопосадовців.

Основне завдання органів виконавчої влади — забезпечити ефек­тивну роботу економіки держави, її повсякденне життя в усіх сферах. Виконавча влада організовує виконання прийнятих законодавцями законів. Серед органів виконавчої влади є такі, що забезпечують діяльність на всій території України (Кабінет Міністрів України, мі­ністерства, інші центральні органи виконавчої влади), а також місце­ві органи, що діють лише на частині території України.

Якщо ж виникає суперечка між певними особами, то вони можуть звернутися до суду. Саме розв'язання конфліктів, установлення вину­ватості особи в скоєнні правопорушення є завданням судової влади.

В Україні є декілька видів судів. Конституційний Суд України визначає відповідність Конституції України до прийнятих законів, Указів Президента, рішень Уряду України, а також тлумачить (пояс­нює) зміст Конституції та законів України. Інші суди (загальні та спеціалізовані -- адміністративні та господарські) розглядають спра­ви про різноманітні правопорушення та суперечки.

Найбільше справ припадає на долю загальних судів. Адже саме вони визначають, чи винна особа в скоєнні злочину, розв'язують су­перечки, які стосуються сімейних, трудових, цивільних житлових відносин. До нього можуть звертатися будь-які фізичні та юридич­ні особи, в яких виникли певні проблеми. Згідно з законодавством України, до суду за захистом своїх прав має право звернутися будь-яка особа, якій виповнилося 14 років. Господарські суди вирішують суперечки між юридичними особами фірмами, заводами, іншими організаціями. До адміністративного суду слід звертатися, якщо особа вважає, що її нрава порушені з боку державного органу — на­приклад, сільрада відмовилася виділити землю, міліція відмовила видати дозвіл на придбання мисливської рушниці.

Основним законом більшості сучасних держав є конституція. Цьому нормативному актові притаманні особливості юридично­го статусу найвища юридична сила, підвищена стабільність, особливий порядок прийняття, установчий характер конституції. Конституція України визначає нашу державу як незалежну та суверенну, правову, демократичну та соціальну. У Конституції України закріплено принцип поділу державної влади на законо­давчу, виконавчу та судову.
IV. Підсумки уроку

Еврістична бесіда

1. Чи зрозуміле вам поняття «конституція»?

2. Дайте тлумачення виразу: «Конституція має найвищу юридич­ну силу».

3. Коли була прийнята Конституція Укоаїни?

4. Як Конституція врегульовує життя громадян України?
V. Коментоване домашнє завдання

1. Опрацювати 6 параграф підручника.

2. Підготувати виступи на тему: «Конституція України і проблеми сьогодення».

3. Повторити матеріал теми «Правила і закони у суспільстві та твоєму житті» і підготуватись до тематичного оцінювання.

Схожі:

Урок 6 Тема. Що таке конституція iconТема. Що таке Конституція
Верховної Ради України була прийнята Конституція України — Основний Закон нашої країни
Урок 6 Тема. Що таке конституція iconТема: Що таке конституція?
Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних закладів (рекомендовано Міністерством освіти І науки...
Урок 6 Тема. Що таке конституція iconУрок 7 Клас
...
Урок 6 Тема. Що таке конституція iconУрок №з тема
Мета: пояснити учням, що таке право, галузь права та норма права, познайомити їх із процесом виникнення
Урок 6 Тема. Що таке конституція iconУрок з тема. Що таке право
Учитель. Розрізняють правила (норми) моральні, релігійні, правові, політичні, етичні, традиційні. Визначте, яких правил сто­суються...
Урок 6 Тема. Що таке конституція iconУрок 7 Тема. Тематичне оцінювання з теми «Правила І закони у суспільстві й твоєму житті»
Мета: узагальнити та проконтролювати знання з теми, переві­рити сформованість вмінь пояснювати та розтлумачувати поняття (правило,...
Урок 6 Тема. Що таке конституція iconКонституція. Конституційна реформа Вступ
Су­часне розуміння слова "конституція" (конституція держави) бере свій початок із періоду зміни в Європі феодального ладу на буржуазний...
Урок 6 Тема. Що таке конституція iconУрок №11 березня 2013р. Тема. Підсумковий урок з розділу «Рукотворні системи»

Урок 6 Тема. Що таке конституція iconУрок №47 Тема
Методи І прийоми: дослідницький, бесіда, інтерактивні методи І прийоми: робота в групах, «Хто швидше», метод «Зміни позицію», «Що...
Урок 6 Тема. Що таке конституція iconУрок гра: «Клуб Веселих та Кмітливих приїздить до Африки» Вчитель...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка