Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9
НазваУрок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9
Сторінка1/5
Дата05.04.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Психология > Урок
  1   2   3   4   5^ СУЧАСНИЙ УРОК: МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ
ЗМІСТ
ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. Сучасний урок у навчальному процесі

1.1 Урок як цілісна система 6

1.2.Основні вимоги до сучасного уроку 9

РОЗДІЛ 2. Теоретичні основи аналізу уроку

2.1 Аналіз та самоаналіз уроку як один із засобів 14

підвищення його ефективності

2.2 Основні типи аналізу уроку 19

ВИСНОВКИ 33


ДОДАТКИ 35

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41

ВСТУП
Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується інтенсивними пошуками нового в теорії та практиці навчання, управління. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти в нашій державі окреслені в законах України « По освіту», « Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Концепції 12-річної загальної школи.

У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетів державної політики визначено розробку і здійснення освітніх інновацій, які якісно змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, засоби, технології навчання, виховання і управління.

Основною формою організації навчально-виховного процесу в сучасному загальноосвітньому закладі є класно – урочна система. Одиницею такої системи виступає урок. За статистикою урок займає 98% усього навчального часу. Урок як форма організації навчального процесу у школі виник давно, але з того часу він постійно змінюється, набуває нових форм та змісту.

Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.

Сьогодні вітчизняні та зарубіжні вчені поряд з традиційним уроком виділяють ще й такі форми організації навчального процесу, як: інтегрований урок, лекційно-семінарські заняття, проектні заняття, творчі майстерні, автономне навчання та вільна робота учнів (Т.Тучкова).

У підготовці та проведенні уроку вчитель виконує функції сценариста, режисера, постановника та водночас є виконавцем головної ролі в написаному ним творі (Р.Сукульський). У процесі виконання цих ролей у діяльності вчителя вчені (Н.Кузьміна, А.Щербаков, В. Сластьонін) виділяють конструктивну, організаційну, комунікативну та гностичну функції. Крім цих функцій вчителя, зорієнтованими на управління навчальним процесом, А.Щербаков виділяє ще й такі, які на його думку, пов’язані з навчанням і які не можливо відділити від діяльності вчителя. До їх складу вчений відносить інформаційну, розвивально-виховну, орієнтацій ну, мобілізаційну, дослідницьку. Реалізація цих функцій має забезпечити вчителю кваліфікований і компетентний підхід до планування навчально-виховного процесу з предмета та кожного окремого уроку.

Проте вчитель не може і не має працювати і творити лише «у власному соку». Крім постійного процесу самоосвіти, спілкування з колегами, роботи в методичних об’єднаннях , вчителю необхідна допомога професійного «спостерігача і оцінювача», яким може виступати адміністратор школи або методист. Реалізувати таку допомогу і корекцію навчально – виховного процесу можна лише шляхом відвідування уроків.

Відвідування уроку з’єднує але не поєднує контроль за навчально-виховним процесом і аналіз конкретного уроку. Під педагогічним аналізом уроку розуміється функція управління школою, спрямована на вивчення стану, тенденцій розвитку, на об’єктивну оцінку результатів педагогічного процесу й вироблення на цій основі рекомендацій з упорядкування системи або переводу її на більш високий якісний рівень.

В.А. Сухомлинський зазначав, що складову частину системи роботи вчителя, яка належить уроку, можна вивчити лише шляхом аналізу його уроків, переважно уроків, що перебувають у межах однієї теми,звертаючи увагу на вісім вузлових умінь вчителя:

1.Уміння вчителя провести через всі уроки головну ідею досліджуваного матеріалу, головні правила, визначення і висновки.

2.Уміння правильно визначити методи роботи на уроці, залежно від мети і цілей уроку.

3. Уміння правильно викласти новий матеріал і закріпити його.

4. Уміння вивчати знання в процеcі навчання і правильно оцінювати їх.

5.Уміння протягом усіх уроків повторювати основні, провідні питання матеріалу.

6.Уміння провести заключне опитування, використати опитування для поглиблення знань.

7.Уміння вчителя дотримуватися заздалегідь визначеного плану й змінювати його, якщо цього вимагають обставини.

8. Уміння дотримуватися на всіх уроках однакових вимог в організації уроку.

Які б зміни не відбувалися в школі, якого б вигляду вона не набувала: гімназії, ліцею, коледжа,- урок поки залишається основною організаційною формою навчання, і суть школи – в уроці. І вивчити навчально-виховний процес можливо лише відвідуючи навчальне заняття і повністю проаналізувавши його. Адже правильним є прислів’я «не можна побачити, що твориться в домі, стоячи за його парканом».

РОЗДІЛ 1^ Сучасний урок у навчальному процес

    1. Урок як цілісна система

Урок – це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну й планомірну навчально-пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв'язання визначених завдань .

В цьому означенні представлені всі компоненти навчально-виховного процесу: мета, зміст, засоби, методи, організація і керівництво, всі дидактичні елементи. Сутність і призначення уроку в процесі навчання як цілісної динамічної системи передбачає, таким чином, колективно-ідивідуальну взаємодію учителя і учнів.

За означенням М.І.Махмутова, урок — це динамічна і варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії (діяльності і спілкування) певного складу вчителів і учнів, яка містить у собі зміст, форми, методи і засоби навчання, і, яка систематично використовується (в однакові відрізки часу) для вирішення завдань освіти, розвитку і виховання в процесі навчання .Функція уроку як організаційної форми навчання полягає у досягненні завершеної, але часткової мети, яка, наприклад, в одному випадку полягає в засвоєнні нового, цілісного змісту, що є частиною більш широкого змісту, в іншому - в частковому засвоєнні матеріалу, на рівні усвідомленого сприйняття і запам'ятовування (закріплення).

У першому випадку структура уроку як цілісної системи повторюватиме структуру навчання як цілісного процесу, у другому — лише частково відобразить цілісний процес навчання. Це означає, що особливості уроку як організаційної форми навчання обумовлені метою і місцем кожного уроку в цілісній системі навчального процесу і питання про те, чи потрібний організаційний момент і який він має бути за змістом, чи завжди потрібне опитування, чи обов'язково давати домашнє завдання, як краще організувати колективну і групову роботу, як врахувати індивідуальні особливості учнів та інші, з позицій аналізу процесу навчання не є суттєвими. Вони мають значення лише при вирішенні завдань оптимальної організації навчання і питання про структуру та типи уроків.

Таким чином, урок, як цілісна система, яка реалізує освітню, виховну й розвиваючу функцію навчання, є багатогранним і багатоплановим.

Розв'язуючи конкретні завдання на кожному окремо взятому відрізку часу навчального процесу, урок є частиною теми, курсу навчального предмету і відповідно займає своє місце в системі навчального предмета, теми програми і вирішує властиві лише Йому в даний момент дидактичні завдання.

Структурування будь-якого уроку розпочинається з усвідомлення і правильного, чіткого визначення мети — чого учитель хоче досягти; потім забезпечення засобів - що допоможе вчителеві в досягненні мети, а вже потім визначення способу - як учитель буде діяти, щоб мета була досягнута.
Що таке мета і завдання уроку?

Нагадаємо, що мета – це прогнозований, наперед запланований результат діяльності, спрямованої на перетворення якогось об'єкта. В педагогічній діяльності об'єктом перетворення є діяльність учня, а результатом – рівень освіченості, розвитку і вихованості учня. Тому мета уроку визначається у відповідності з метою і завданнями навчання й освіти як системи більш високого порядку і не може передбачати лише передачу учням готових знань, як-то: "вивчити такий-то обсяг нового матеріалу", "повторити такі-то розділи програми" тощо.

Мета уроку в сучасній школі повинна відзначатися конкретністю, чіткістю, логічністю, визначеністю засобів досягнення, трансформацією в конкретні дидактичні завдання. Наприклад, мета уроку "Теорема про три перпендикуляри" досить складна. Для ЇЇ досягнення необхідно продумати і вирішити три найважливіші дидактичні завдання: актуалізувати попередні знання, уміння, навички, безпосередньо пов'язані з темою уроку; сформувати в учнів нові поняття і способи дій; організувати застосування учнями знань і досвіду діяльності з метою формування у них нових навчальних і пізнавальних умінь і навичок, нового досвіду пізнавальної діяльності.

Дидактичні завдання в цілісній структурі уроку є найважливішим і основним засобом досягнення мети і умовою конструювання способу дій як учителя, так і учня. Ієрархію дидактичних завдань уроку можна представити в такому вигляді:

Освітні завдання. Удосконалення змісту освіти: засвоєння знань про Всесвіт і способів діяльності; засвоєння досвіду здійснення типових дій; засвоєння досвіду творчої діяльності; засвоєння системи емоційно-ціннісних відношень.

Розвиваючі завдання. Розвиток психологічних процесів і стану особистості: уваги (стійкості, інтенсивності, концентрації, довільної і мимовільної, обсягу і розподілу та ін.); сприймання (предметності, цілісності, стабільності, винахідливості); мислення (наочно-дійового, образного, теоретичного і практичного, ініціативи, репродуктивної творчості); пам'яті (механічної, оперативної, довільної і мимовільної; відчуттів, уявлень, емоцій, піднесення, індивідуальних особливостей (загальних і спеціальних), волі, вольових якостей; потреб (матеріальних і духовних; інтелектуальних і естетичних відчуттів); формування характеру.

Виховні завдання. Формування системи моральних відношень особистості до світу. Формування ставлення до: а) ідеології і політики (ідейно-політичне виховання); б) суспільства, Батьківщини-України, держави (патріотичне і правове); в) рідного краю, культури, мови (виховання національної самосвідомості); г) людей усього світу (виховання інтернаціоналізму, гуманізму, формування почуття жителя планети Земля, форм планетарного мислення); д) діяльності (громадської, політичної, пізнавальної, праці, формування суспільно-політичної активності, культури навчальної праці, трудове виховання); е) результатів діяльності (економічне виховання); є) мистецтва (естетичне виховання, формування духовних потреб); ж) природи (екологічне виховання); з) самого себе (почуття особистої гідності, самокритичності, самовиховання); и) інших людей (формування колективістської спрямованості особистості, милосердя); і сексуальної культури (статеве виховання); й) здоров'я (фізичний розвиток, санітарно-гігієнічне виховання).
  1   2   3   4   5

Схожі:

Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconВимоги до сучасного уроку 1 Дидактичні вимоги до сучасного уроку
Чітке формулювання освітніх завдань в цілому І його складових елементів, їхній зв'язок з розвиваючими І виховними завданнями
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconШляхи формування комунікативних умінь І навичок
Кожен урок української мови – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед...
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconВимоги до сучасного уроку
...
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconВимоги до сучасного уроку
...
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconВимоги до сучасного уроку
Макет багаторівневого плану уроку врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconСучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення
Вони стверджували: «Урок як форму організації навчання придумав Я. А. Коменський ще чотири століття тому. Отже, урок – це архаїка....
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconОсновні вимоги до учнівських робіт Основні вимоги до написання, оформлення...
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconУрок це основна організаційна форма навчання в школі. У сучасного...
Урок це основна організаційна форма навчання в школі. У сучасного вчителя всього 45 хвилин для реалізації основної функції уроку...
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconОсновні вимоги до змісту та оформлення презентації
Презентація до уроку допомагає зробити матеріал наочніше, доступніше, допомагає полегшити розуміння І запам'ятовування матеріалу....
Урок як цілісна система 6 Основні вимоги до сучасного уроку 9 iconМодель сучасного уроку Особливістю сучасного уроку є
Вчитель, виконуючи одну зі своїх функцій – проектування педагогічної системи, вносить корективи як у формальну частину поурочного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка