Уроках математики
НазваУроках математики
Сторінка8/8
Дата16.05.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипУрок
nauch.com.ua > Психология > Урок
1   2   3   4   5   6   7   8

Метод «колективного пошуку оригінальних ідей». «Мозковий штурм»


Наприклад. Створення проблемної ситуації під час ознайомлення з поняттям « Периметр геометричних фігур» сприяє більш глибокому його розумінню. Цікавим є той факт, що у діючому підручнику математики дається визначення периметру як суми довжин усіх сторін фігури, але як знайти периметр кола? з одного боку, коло – замкнена фігура, а значить, периметр може бути знайдений. З іншого боку, у кола немає сторін і тим більше, довжин цих сторін. Як бути? Дітям корисно відшукати свій спосіб знаходження периметру кола.

Використання елементів мозкового штурму, методу контрольних запитань може привести учнів до висновку, що для знаходження периметру можна виміряти контур кола. А це у свою чергу, наштовхує на формулювання нового правила: периметр – це довжина контуру геометричної фігури. Далі дітям пропонують обчислити периметр нестандартних фігур, що містять у собі елементи кола (дуги).

Майстерня – одна з форм організації творчого навчання математики в


початкових класах

Майстерня складається з ряду завдань , які націлюють роботу учнів у


потрібне русло , але в кожному завданні школярі абсолютно незалежні.

Вони кожен раз повинні здійснювати вибір шляху дослідження , засобів

для досягнення мети, темпу роботи тощо.

Майстерня починається з активізації знань кожного учня з одного


питання, потім ці знання збагачуються знаннями сусіда по парті. На

наступному етапі знання корегуються в спілкуванні з учнями іншої парти

і тільки після цього точка зору групи оголошується класу. В цю мить

знання ще раз коригуються в результаті співставлення своєї позиції з

позицією інших груп. У результаті такої форми проведення уроку будують

знання , але не даються , тому , можливо, що так до кінця заняття і не

прозвучить істина , яку знає вчитель.

Основними завданнями майстерні є :

- скласти перешкоди, що треба перебороти , щоб дійти до мети цілеспрямовано , своїм шляхом;

- навмисно затримувати розвиток подій;

- звертати увагу учнів до особистого та суспільного досвіду;

- організувати зіткнення цих видів досвіду , що викликає різноманітні

асоціації;

- змінювати стан учня , він – дослідник, слухач, винахідник, гравець ,

фантазер;
- відображати змістовність досліджуваного питання автором майстерні,

але значно менше, ніж на значному шкільному уроці;

- зосереджувати увагу на тому, щоб підірвати звичайне розуміння поняття:

вибрати теми на стилі предметів, понять, що з’єднуються , на зіткненні

із звичайним, повсякденним досвідом. Тому завдання не дуже чітко

формулюється, щоб був простір фантазії кожному школяру.

Слід зазначити що для проведення майстерні підбирається специфічний матеріал, під час опрацювання якого є можливість створювати проблемні ситуації розглядати різноманітні випадки, робити висновки різної якості тощо.

Аналіз математичного матеріалу початкової школи, вивчення досвіду


роботи вчителів дозволив намітити окремі теми, під час вивчення яких

можна організувати майстерні. Це такі теми: «Множення», «Дроби»,

«Розв’язування задач різних видів», «Площа фігури» та інші.

Майстерня «Заміна геометричних фігур».

Ви у крамниці геометричних фігур. Робота в парах. Учням роздаються

геометричні фігури, зображені на папері в клітинку так, щоб у одного

була фігура, що складається з 2(3) однакових і навпаки. Наприклад, у

одного учня прямокутник, у другого – два квадрати, що разом замінюють

прямокутник. У другого – трикутник рівносторонній, а у першого – 2 рівних трикутники, що замінюють рівносторонній.

Завдання. Довести, що одну фігуру можна замінити 2(3) іншими.

Спілкуємося, обмірковуємо.

Робота в парах. Кожному учню дається по 3 однакові квадрати. Два з них Учень повинен поділити на дві рівні частини. Придумати якомога

більше способів поділу квадрата на 2 рівні частини. З’ясувати, однакових

половинок квадрата потрібно, щоб скласти 1 квадрат, 2 квадрати, 3

квадрати.

Доведіть скільки разів по дві фігури вміститься у 3 квадратах, 4 квадратах.

Робота в парах. Аналогічно організовується робота з іншими фігурами


( трикутники, прямокутники, коло).

Висновок. Якщо одна фігура складається з двох(трьох) рівних менших


фігур, то її можна замінити на ці дві менші фігури і навпаки.

^ Метод фокальних об’єктів (МФО).

Сприяє розвитку фантазії. Суть методу. Існує певна система, яку треба


удосконалити. ЇЇ тримають як би у фокусі уваги і переносять на неї властивості інших об’єктів, що не мають до неї ніякого відношення. При цьому виникають незвичайні комбінації, які намагаються розвити далі шляхом вільних асоціацій (20, с22)

До більш використовуваних форм навчання відносять ігрові тренінги, ігри, КВН, олімпіади, брей–ринги. Елементи змагання, що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей, творчої активності, залучають учнів до нестандартного мислення.

Наступний великий блок моделі –виховний. До цього блоку включено відповідну організацію позакласної роботи ( різноманітні математичні

конкурси, вистави, змагання).Залучення до виховного процесу батьків теж

дає позитивні результати.

На сьогодні постає необхідність підвищення розвивальної ефективності навчання, оптимізацію процесу керування діяльністю дитини.

Узагальнюючи матеріал параграфу, слід сказати, що реалізацію


такого підходу до організації навчання у традиційному класі може більш повно і всебічно розвивати творче мислення молодого школяра на уроках

математики.


В И С Н О В К И

Наше дослідження показує, що розвиток творчого мислення учнів


четвертого класу на уроках математики – одна з актуальніших сучасних

проблем. Її вирішення направлене на поліпшення процесу засвоєння знань,

формування пізнавальних мотивів, самостійності учнів, розвитку пам’яті,

творчого мислення і уяви молодших школярів.

Проблемі мислення присвячується значна кількість публікацій, аналізуючи які, можна прийти до висновку, що мислення формується протягом всього життя людини. Молодший шкільний вік – це перехідний період, в якому об’єднуються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра. Він багатий прихованими можливостями росту, які важливо своєчасно помітити і підтримати. Основи багатьох психічних здібностей особистості закладаються і культивуються у молодшому шкільному віці, сприяють розвитку мислення дітей.

Процесами розвитку творчого мислення на уроках математики необхідно керувати. Організації такої діяльності – створення умов для якісної навчально-виховної роботи, які передбачають:

- проводити навчання на високому рівні складності;

- посилити роль гіпотетичного мислення, що сприяє здібності передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх;

- систематично створювати ситуації вибору для учнів і давати можливість

здійснювати цей вибір;

- підвищити роль діалогічної форми навчання, як особливої взаємодії

повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і внутрішнього діалогу.

У процесі роботи виявлено, що розвиток творчого мислення на уроках


математики у 4 класі безпосередньо залежить від активації здібностей,

пізнавального інтересу до навчання; науково-діяльного і евристичного

мислення. Основними умовами розвитку творчого мислення є : відповідна

побудова навчального процесу з орієнтації на теоретичне мислення;

використання методів проблемного навчання, забезпечення необхідної

емоційно-доброзичливої атмосфери і активних способів розвитку самостійності дітей, їхньої фантазії, уяви; опора на зону найближчого розвитку дитини, диференційований підхід у навчанні.

Формування мислення потребує ефективного поєднання елементів


традиційної і альтернативної системи навчання; широкого втілення активних методів і науково-обґрунтованих педагогічних технологій

2.2 Класифікація як прийом розвитку творчого мислення молодших

школярів.

Засвоєння знань, формування умінь та навичок здійснюється у курсі

початкових класів у процесі виконання вправ різних видів: рішення прикладів, задач, порівняння виразів.

Варіативність завдань до цих вправ дозволяє урізноманітнити пізнавальну діяльність учнів і тим самим залучити їх до активної роботи.

Класифікація – це логічний прийом тісно пов’язаний з аналізом, синтезом, узагальненням.

Дійсно, не одне завдання у початкових класах не пропонується у формі «Розбити множину на класи за якоюсь ознакою.» Однак необхідно мати чітке уявлення про можливість використання цього прийому, перш ніж дати завдання на класифікацію у доступній для дітей формі. Вже діти

шестилітнього віку успішно виконують таке, наприклад, завдання, у якому

пропонується назвати зайві предмети: огірок, помідор, капуста, молоток,

цибуля, буряк. Вказівка на зайвий предмет фактично пов’язаний з класифікацію предметів за певною ознакою. Виконання таких завдань опирається на досвід дитини, на знання про навколишній світ.

У більшості дітей, що вступають до школи, вже є початкові знання про

число і рахунок сформовані на основі практичних дій з різними групами

предметів. Це дозволяє вже з перших днів вести роботу по формуванню

прийому класифікації у учнів. Така робота продовжується протягом всього

шкільного навчання математиці.


Висновки з другого розділу

1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів забезпечуються

системою обґрунтованого впливу на учнів. Перш за все, це використання ігрової діяльності та нестандартних методів навчання, які сприяють розвитку творчої особистості. Вони дають можливість проявитися на творчості вчителя, використовувати творчі завдання, спиратися на доробки

народної педагогіки, яка дозволяє утворити умову для самостійного осмислення дітьми дій, фактів, формування суджень і висновків, зробити

урок цікавим, захоплюючим.

2.Установлено, що розвиток творчих здібностей дітей відбувається за

допомогою відповідних педагогічних умов: створення творчої атмосфери в класі, використання пошукових методів, творчих завдань, наочності тощо,

а найголовніше, творчої діяльності самого вчителя, без якої не можна

створити умови для творчості учнів.

3.Включення в структуру уроку продуктивних завдань є одним з основних

умов формування у молодших школярів таких процесів мисленевої діяльності, як висунення нових цілей, планування, нешаблонний аналіз,

порівняння, контроль та оцінка.

4.Використання репродуктивних і продуктивних завдань на уроках математики сприяють розвитку мислення, головне, щоб вони були

різноманітні – особливості учнів певного віку, і спирались на вже отримані.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Уроках математики iconУроках математики з метою формування профільних компетенцій
Використання ікт на уроках математики з метою формування профільних компетенцій
Уроках математики iconУроках математики
Але не можна зводити все математичне навчання в шкоді до передачі учням визначеної суми знань І навичок. Це обмежувало б роль математики...
Уроках математики iconУроках математики в 1-4 класах

Уроках математики iconУроках математики
Цю технологію можна використовувати на будь-якому етапі уроку математики, навіть на етапі перевірки самостійно виконаного завдан-...
Уроках математики iconМетодичні рекомендації по проблемі
Особистісно зорієнтований підхід до розвитку пізнавальних інтересів на уроках математики. – Ніжин – 2008 р
Уроках математики icon„Брейн-ринг”
Мета: вдосконалити І закріпити знання учнів з вивчених тем на уроках інформатики, математики та фізики
Уроках математики iconУроках математики
Серед рис, які виховує математика, не можна обійти такі, як чесність, правдивість, наполегливість І мужність
Уроках математики icon"Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики на...

Уроках математики iconАвтор: Давидюк Олена Миколаївна Район, місто
Тема: „Розумова діяльність, самоконтроль, самоаналіз учнів на уроках математики”
Уроках математики iconУроках математики
Звідси І зацікавленість у такій системі навчання, яка спрямована на розвиток індивідуальності шляхом забезпечення особистісно орієнтованого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка