Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула
Скачати 183.29 Kb.
НазваГалузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула
Сторінка1/2
Дата28.12.2013
Розмір183.29 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Психология > Документы
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
14.08.2013 № 1176

ГАЛУЗЕВА КОНЦЕПЦІЯ
розвитку неперервної педагогічної освіти


Преамбула

Постійне вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників зумовлене зміною ролі людини у сучасному світі, баченням ідеалу освіченості людини та висуванням нових вимог до якості людського капіталу відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних трансформацій, а також чисельних викликів глобального, європейського, національного, регіонального та місцевого рівнів.

Педагогічна освіта є базовою для будь-якого фахівця, причетного до навчання, виховання, розвитку та соціалізації людини. Рівень педагогічної освіти визначає ефективність у вирішенні професійних завдань вихователя, вчителя, викладача вищого навчального закладу і системи освіти дорослих. Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників розглядається у цьому контексті як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду.

Вихідні положення галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти ґрунтуються на положеннях Конституції України, законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту", Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державних стандартах початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти, рекомендаціях ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти та Форуму міністрів європейських країн "Європейська школа ХХІ століття: Київські ініціативи", Педагогічній Конституції Європи, прийнятій на ІІ Форумі ректорів педагогічних університетів європейського простору та інших документах і нормативних актах.

1. Основні принципи розвитку неперервної педагогічної освіти

Основними принципами розвитку неперервної педагогічної освіти є:

 • неперервність;

 • поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду;

 • гнучкість у реагуванні на суспільні зміни і прогностичність;

 • інноваційність.

^ 2. Мета розвитку неперервної педагогічної освіти

Метою розвитку неперервної педагогічної освіти є відтворення людського капіталу та інтелекту суспільства для забезпечення сталого людського розвитку країни через якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти, створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських традицій забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій, а також забезпечувати неперервну освіту громадян, здійснюючи практичну реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави.

Основним методологічним і методичним орієнтиром у досягненні мети є ідея цілісного підходу до особистості суб’єктів освітнього процесу і її формування на засадах постійного вдосконалення й оновлення концепції особистісно орієнтованого навчання і виховання.

^ 3. Пріоритетні завдання розвитку неперервної педагогічної освіти

Пріоритетними завданнями розвитку неперервної педагогічної освіти є:

 • вдосконалення змісту освіти і організації навчально-виховного процесу з метою розвитку педагогічної майстерності вчителя як системи його педагогічних компетентностей;

 • зміцнення зв’язку педагогічної освіти з фундаментальною і прикладною наукою;

 • вдосконалення структури підготовки і післядипломної освіти педагогів;

 • оптимізація мережі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку педагогічних працівників;

 • забезпечення соціальної підтримки суб’єктів педагогічної освіти, підвищення соціального престижу педагогічної праці.

Розвиток неперервної педагогічної освіти має бути спрямований на:

 • забезпечення інноваційного розвитку освітніх установ і навчальних закладів всіх рівнів;

 • модернізацію на всіх рівнях освіти змісту, форм, методів та технологій навчання відповідно до вимог інформаційного громадянського полікультурного суспільства;

 • впровадження акмеологічних та аксіологічних засад у підготовці педагогічних кадрів, формування мотивації та створення умов для їх навчання й саморозвитку упродовж професійної діяльності;

 • зміцнення інституту сім'ї,

 • збереження національних традицій і цінностей;

 • забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів;

 • формування методологічної культури педагогічних кадрів;

 • забезпечення інтеграції науки і практичної педагогічної діяльності;

 • запровадження європейського досвіду професійно-педагогічної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра для всіх спеціальностей (магістр у вищих навчальних закладах може займати посаду викладача).

^ 4. Соціально-педагогічні умови розвитку неперервної педагогічної

Соціально-педагогічними умовами розвитку неперервної педагогічної освіти є:

 • приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційної, комунікаційної, практичної та соціально - гуманітарної підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників до вимог інформаційного суспільства та змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері, у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах;

 • модернізація навчальної діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, що здійснюють підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників, на основі інтеграції традиційних та новітніх технологій навчання, а також створення нового покоління підручників, навчальних посібників і дидактичних засобів;

 • запровадження двоциклової підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра та забезпечення мобільності у Європейському просторі вищої освіти;

 • вдосконалення системи відбору молоді на педагогічні спеціальності, розширення цільового прийому та запровадження підготовки педагогічних кадрів на основі тристоронніх договорів;

 • оптимізація мережі вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти з метою створення умов для неперервної освіти педагогічних працівників;

 • створення у структурі вищих навчальних закладів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів - лабораторій, центрів практичної підготовки студентів, тренінгових центрів та центрів педагогічних інновацій;

 • першочергове забезпечення педагогічних навчальних закладів новітнім програмним забезпеченням, комп'ютерною та мультимедійною технікою, поліграфічним та лабораторним обладнанням і шкільними підручниками.

^ 5. Шляхи забезпечення неперервності розвитку педагогічної освіти

Шляхами забезпечення неперервності розвитку педагогічної освіти є:

 • наступність змісту освіти та координація навчально-виховної діяльності на різних рівнях педагогічної освіти;

 • встановлення творчих і професійних зв’язків між вищими навчальними закладами, закладами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами Національної академії педагогічних наук України, громадськими педагогічними організаціями тощо;

 • розроблення багатоваріантних, різнорівневих, диверсифікованих за профілем освітніх програм післядипломної педагогічної освіти з урахуванням наявного професійного досвіду і освітнього рівня працівника, що забезпечують йому свободу вибору місця, термінів, змісту і форми педагогічної освіти;

 • створення єдиної бази даних видів освітніх послуг, що надаються вищими педагогічними навчальними закладами та закладами післядипломної педагогічної освіти;

 • запровадження інноваційних форм організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема: центрів педагогічної майстерності, педагогічних майстерень, майстер-класів, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку, корпоративного навчання, дистанційного, ситуаційного і контекстного навчання, проектних методів, партнерського навчання тощо;

 • постійний моніторинг якості розвитку неперервної педагогічної освіти;

 • організація міжнародної співпраці з проблем розвитку неперервної педагогічної освіти, зокрема, обмін досвідом, реалізація спільних освітніх та наукових проектів.

^ 6. Система педагогічної освіти

Система педагогічної освіти є складовою системи вищої освіти і включає вищі навчальні заклади всіх форм власності, заклади післядипломної педагогічної освіти та органи управління у сфері освіти.

Мережу вищих навчальних закладів, що забезпечують підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних кадрів, складають педагогічні коледжі, академії, університети, класичні університети, а також інші вищі навчальні заклади за умови виконання ними вимог стандартів вищої освіти з педагогічних спеціальностей.

Педагогічні училища (технікуми), що діють на сьогодні, реорганізуються у педагогічні коледжі, які можуть функціонувати як самостійні навчальні заклади, так і в якості структурних підрозділів педагогічних або класичних університетів.

Підготовка педагогічних кадрів здійснюється: у педагогічних коледжах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з галузі освіти "Педагогічна освіта" за окремими спеціальностями ("Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Технологічна освіти", "Професійна освіта (за профілем), "Фізичне виховання", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво") на основі повної загальної середньої освіти;

у педагогічних академіях, університетах, класичних університетах та інших вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра з педагогічних спеціальностей різних галузей освіти.

У класичних університетах можуть створюватися педагогічні інститути (факультети) як структурні підрозділи.

Вищі навчальні заклади та заклади післядипломної педагогічної освіти можуть об'єднуватись у навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси або консорціуми.

В академіях, університетах здійснюється також підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів шляхом їх навчання в аспірантурі та докторантурі.

Провідні національні педагогічні університети забезпечують підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за відповідними спеціальностями.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється в закладах післядипломної педагогічної освіти, педагогічних академіях, університетах.

Управління системою педагогічної освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України. До органів державного управління педагогічною освітою відносяться також Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, до сфери управління яких віднесено вищі педагогічні навчальні заклади.

У системі педагогічної освіти можуть створюватися асоціації керівників вищих навчальних закладів та педагогічних і науково-педагогічних працівників.

^ 7. Перелік галузей освіти і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка педагогічних кадрів

Підготовка педагогічних кадрів здійснюється за такими спеціальностями відповідних галузей освіти:

^ Назва галузі освіти

Назва спеціальності

Педагогічна освіта

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Технологічна освіта

Професійна освіта (за профілем)

Корекційна освіта (за нозологіями)

Соціальна педагогіка

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Фізичне виховання

Здоров’я людини

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Гуманітарні науки

Історія

Філологія

Природничі науки

Хімія

Біологія

Географія

Фізико-математичні науки

Математика

Фізика
  1   2

Схожі:

Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconНаказ
З метою забезпечення розвитку неперервної педагогічної освіти в Україні та на виконання Указу Президента України від 25 червня 2013...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconМіністерство освіти І науки україни наказ
З метою забезпечення розвитку неперервної педагогічної освіти в Україні та на виконання Указу Президента України від 25 червня 2013...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconДніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Концепція загальної середньої освіти визначають одним з основних завдань сучасної школи формування творчої особистості, здатної до...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconВік живи вік учись. У цьому прислів'ї народна мудрість про необхідність...
Вік живи — вік учись. У цьому прислів'ї — народна мудрість про необхідність неперервної освіти. Певною мірою ці слова належать І...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconКонцепція розвитку Павлоградської загальноосвітньої школи I iii ступенів №7
Концепція розвитку є документом, що визначає основні параметри розвитку навчального закладу на 2009 -2014 роки, забезпечуючи його...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні якість освіти є однією із найважливіших цінностей суспільства. Важливого...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconПро І обласний конкурс педагогічної медіатворчості
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра управління інформаційно-освітніми проектами запрошують педагогічних...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconКонцепція створення та функціонування Національної системи моніторингу якості освіти України
Нсмяо є важливою умовою вдосконалення системи освіти на компетентнісних засадах, становлення громадсько-державної моделі управління...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту повідомляє про оприлюднення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту повідомляє про оприлюднення 10 вересня 2012 року на своєму офіційному веб-сайті (рубрика...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconЗапрошуємо Вас взяти участь у
Актуальні аспекти розвитку освіти (Стан професійно-технічної та вищої освіти. Зміст освіти. Неперервна освіта як інститут економіки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка