Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула
Скачати 183.29 Kb.
НазваГалузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула
Сторінка1/2
Дата28.12.2013
Розмір183.29 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Психология > Документы
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
14.08.2013 № 1176

ГАЛУЗЕВА КОНЦЕПЦІЯ
розвитку неперервної педагогічної освіти


Преамбула

Постійне вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників зумовлене зміною ролі людини у сучасному світі, баченням ідеалу освіченості людини та висуванням нових вимог до якості людського капіталу відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних трансформацій, а також чисельних викликів глобального, європейського, національного, регіонального та місцевого рівнів.

Педагогічна освіта є базовою для будь-якого фахівця, причетного до навчання, виховання, розвитку та соціалізації людини. Рівень педагогічної освіти визначає ефективність у вирішенні професійних завдань вихователя, вчителя, викладача вищого навчального закладу і системи освіти дорослих. Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників розглядається у цьому контексті як важлива передумова, що забезпечує проведення модернізації освіти на основі осмислення національного і зарубіжного досвіду.

Вихідні положення галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти ґрунтуються на положеннях Конституції України, законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу освіту", Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державних стандартах початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти, рекомендаціях ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти та Форуму міністрів європейських країн "Європейська школа ХХІ століття: Київські ініціативи", Педагогічній Конституції Європи, прийнятій на ІІ Форумі ректорів педагогічних університетів європейського простору та інших документах і нормативних актах.

1. Основні принципи розвитку неперервної педагогічної освіти

Основними принципами розвитку неперервної педагогічної освіти є:

 • неперервність;

 • поєднання національних освітніх традицій та найкращого світового досвіду;

 • гнучкість у реагуванні на суспільні зміни і прогностичність;

 • інноваційність.

^ 2. Мета розвитку неперервної педагогічної освіти

Метою розвитку неперервної педагогічної освіти є відтворення людського капіталу та інтелекту суспільства для забезпечення сталого людського розвитку країни через якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти, створення ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників на основі поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських традицій забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції та високих технологій, а також забезпечувати неперервну освіту громадян, здійснюючи практичну реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави.

Основним методологічним і методичним орієнтиром у досягненні мети є ідея цілісного підходу до особистості суб’єктів освітнього процесу і її формування на засадах постійного вдосконалення й оновлення концепції особистісно орієнтованого навчання і виховання.

^ 3. Пріоритетні завдання розвитку неперервної педагогічної освіти

Пріоритетними завданнями розвитку неперервної педагогічної освіти є:

 • вдосконалення змісту освіти і організації навчально-виховного процесу з метою розвитку педагогічної майстерності вчителя як системи його педагогічних компетентностей;

 • зміцнення зв’язку педагогічної освіти з фундаментальною і прикладною наукою;

 • вдосконалення структури підготовки і післядипломної освіти педагогів;

 • оптимізація мережі вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку педагогічних працівників;

 • забезпечення соціальної підтримки суб’єктів педагогічної освіти, підвищення соціального престижу педагогічної праці.

Розвиток неперервної педагогічної освіти має бути спрямований на:

 • забезпечення інноваційного розвитку освітніх установ і навчальних закладів всіх рівнів;

 • модернізацію на всіх рівнях освіти змісту, форм, методів та технологій навчання відповідно до вимог інформаційного громадянського полікультурного суспільства;

 • впровадження акмеологічних та аксіологічних засад у підготовці педагогічних кадрів, формування мотивації та створення умов для їх навчання й саморозвитку упродовж професійної діяльності;

 • зміцнення інституту сім'ї,

 • збереження національних традицій і цінностей;

 • забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів;

 • формування методологічної культури педагогічних кадрів;

 • забезпечення інтеграції науки і практичної педагогічної діяльності;

 • запровадження європейського досвіду професійно-педагогічної підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра для всіх спеціальностей (магістр у вищих навчальних закладах може займати посаду викладача).

^ 4. Соціально-педагогічні умови розвитку неперервної педагогічної

Соціально-педагогічними умовами розвитку неперервної педагогічної освіти є:

 • приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційної, комунікаційної, практичної та соціально - гуманітарної підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників до вимог інформаційного суспільства та змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері, у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладах;

 • модернізація навчальної діяльності вищих педагогічних навчальних закладів, що здійснюють підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників, на основі інтеграції традиційних та новітніх технологій навчання, а також створення нового покоління підручників, навчальних посібників і дидактичних засобів;

 • запровадження двоциклової підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра та забезпечення мобільності у Європейському просторі вищої освіти;

 • вдосконалення системи відбору молоді на педагогічні спеціальності, розширення цільового прийому та запровадження підготовки педагогічних кадрів на основі тристоронніх договорів;

 • оптимізація мережі вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти з метою створення умов для неперервної освіти педагогічних працівників;

 • створення у структурі вищих навчальних закладів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів - лабораторій, центрів практичної підготовки студентів, тренінгових центрів та центрів педагогічних інновацій;

 • першочергове забезпечення педагогічних навчальних закладів новітнім програмним забезпеченням, комп'ютерною та мультимедійною технікою, поліграфічним та лабораторним обладнанням і шкільними підручниками.

^ 5. Шляхи забезпечення неперервності розвитку педагогічної освіти

Шляхами забезпечення неперервності розвитку педагогічної освіти є:

 • наступність змісту освіти та координація навчально-виховної діяльності на різних рівнях педагогічної освіти;

 • встановлення творчих і професійних зв’язків між вищими навчальними закладами, закладами післядипломної педагогічної освіти, науковими установами Національної академії педагогічних наук України, громадськими педагогічними організаціями тощо;

 • розроблення багатоваріантних, різнорівневих, диверсифікованих за профілем освітніх програм післядипломної педагогічної освіти з урахуванням наявного професійного досвіду і освітнього рівня працівника, що забезпечують йому свободу вибору місця, термінів, змісту і форми педагогічної освіти;

 • створення єдиної бази даних видів освітніх послуг, що надаються вищими педагогічними навчальними закладами та закладами післядипломної педагогічної освіти;

 • запровадження інноваційних форм організації професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема: центрів педагогічної майстерності, педагогічних майстерень, майстер-класів, у тому числі в режимі відеоконференцзв’язку, корпоративного навчання, дистанційного, ситуаційного і контекстного навчання, проектних методів, партнерського навчання тощо;

 • постійний моніторинг якості розвитку неперервної педагогічної освіти;

 • організація міжнародної співпраці з проблем розвитку неперервної педагогічної освіти, зокрема, обмін досвідом, реалізація спільних освітніх та наукових проектів.

^ 6. Система педагогічної освіти

Система педагогічної освіти є складовою системи вищої освіти і включає вищі навчальні заклади всіх форм власності, заклади післядипломної педагогічної освіти та органи управління у сфері освіти.

Мережу вищих навчальних закладів, що забезпечують підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних кадрів, складають педагогічні коледжі, академії, університети, класичні університети, а також інші вищі навчальні заклади за умови виконання ними вимог стандартів вищої освіти з педагогічних спеціальностей.

Педагогічні училища (технікуми), що діють на сьогодні, реорганізуються у педагогічні коледжі, які можуть функціонувати як самостійні навчальні заклади, так і в якості структурних підрозділів педагогічних або класичних університетів.

Підготовка педагогічних кадрів здійснюється: у педагогічних коледжах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з галузі освіти "Педагогічна освіта" за окремими спеціальностями ("Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Технологічна освіти", "Професійна освіта (за профілем), "Фізичне виховання", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво") на основі повної загальної середньої освіти;

у педагогічних академіях, університетах, класичних університетах та інших вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра з педагогічних спеціальностей різних галузей освіти.

У класичних університетах можуть створюватися педагогічні інститути (факультети) як структурні підрозділи.

Вищі навчальні заклади та заклади післядипломної педагогічної освіти можуть об'єднуватись у навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси або консорціуми.

В академіях, університетах здійснюється також підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів шляхом їх навчання в аспірантурі та докторантурі.

Провідні національні педагогічні університети забезпечують підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за відповідними спеціальностями.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється в закладах післядипломної педагогічної освіти, педагогічних академіях, університетах.

Управління системою педагогічної освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України. До органів державного управління педагогічною освітою відносяться також Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, до сфери управління яких віднесено вищі педагогічні навчальні заклади.

У системі педагогічної освіти можуть створюватися асоціації керівників вищих навчальних закладів та педагогічних і науково-педагогічних працівників.

^ 7. Перелік галузей освіти і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка педагогічних кадрів

Підготовка педагогічних кадрів здійснюється за такими спеціальностями відповідних галузей освіти:

^ Назва галузі освіти

Назва спеціальності

Педагогічна освіта

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Технологічна освіта

Професійна освіта (за профілем)

Корекційна освіта (за нозологіями)

Соціальна педагогіка

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Фізичне виховання

Здоров’я людини

Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Гуманітарні науки

Історія

Філологія

Природничі науки

Хімія

Біологія

Географія

Фізико-математичні науки

Математика

Фізика
  1   2

Схожі:

Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconНаказ
З метою забезпечення розвитку неперервної педагогічної освіти в Україні та на виконання Указу Президента України від 25 червня 2013...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconМіністерство освіти І науки україни наказ
З метою забезпечення розвитку неперервної педагогічної освіти в Україні та на виконання Указу Президента України від 25 червня 2013...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconВік живи вік учись. У цьому прислів'ї народна мудрість про необхідність...
Вік живи — вік учись. У цьому прислів'ї — народна мудрість про необхідність неперервної освіти. Певною мірою ці слова належать І...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconДніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Концепція загальної середньої освіти визначають одним з основних завдань сучасної школи формування творчої особистості, здатної до...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconКонцепція розвитку Павлоградської загальноосвітньої школи I iii ступенів №7
Концепція розвитку є документом, що визначає основні параметри розвитку навчального закладу на 2009 -2014 роки, забезпечуючи його...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту повідомляє про оприлюднення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту повідомляє про оприлюднення 10 вересня 2012 року на своєму офіційному веб-сайті (рубрика...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні якість освіти є однією із найважливіших цінностей суспільства. Важливого...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconПро І обласний конкурс педагогічної медіатворчості
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра управління інформаційно-освітніми проектами запрошують педагогічних...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconКонцепція створення та функціонування Національної системи моніторингу якості освіти України
Нсмяо є важливою умовою вдосконалення системи освіти на компетентнісних засадах, становлення громадсько-державної моделі управління...
Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти Преамбула iconКонцепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 р р
Концепцію розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 роки розроблено на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Указу Президента...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка