Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Скачати 378.3 Kb.
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Сторінка1/4
Дата14.05.2013
Розмір378.3 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову економічну систему.

Ринкові умови як напрям господарювання викликають конкуренцію на ринку реалізації товарів та послуг і ставлять жорсткі вимоги до функціонування підприємств різних галузей економіки, що призводить до значних змін структури виробничого потенціалу.

Об’єкт господарювання ефективно функціонує і розвивається завдяки «економічному» реагуванню на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищах. Для цього необхідно вжити заходів щодо зміни структури загального процесу економічного відновлення. Одним із таких заходів є реструктуризація підприємств.

Реструктуризацію підприємств у загальному вигляді можна визначити як пристосування підприємств різних галузей до функціонування в умовах ринку, що постійно змінюються. Це зумовлює докорінну трансформацію їх організаційно-правових форм, виробничо-технологічної структури, системи менеджменту та взаємодії з контрагентами і державою. Особливо це актуально для транспортної галузі.

Транспорт — важлива складова частина економіки України, оскільки він є невід’ємною ланкою між регіонами, галузями та підприємствами. Специфіка транспорту як сфери економіки полягає в тому, що він сам не виробляє продукції, а тільки бере участь в її створенні, забезпечуючи виробництво сировиною, матеріалами, обладнанням, і доставляє готову продукцію споживачу. Економічний розвиток промислово-господарських організацій залежить від функціонування транспортних підприємств і тому ставить до них особливі вимоги. Його ефективне функціонування забезпечує стабілізацію структурних перетворень економіки, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, підвищення життєвого рівня населення.

Автотранспортні підприємства (АТП), як і інші промислово-господарські організації, перебувають у стані адаптації до ринкових умов роботи, тому виникає потреба в проведенні відповідних заходів щодо вдосконалення діяльності таких підприємств, організації нових виробничих відносин. Одним з дієвих заходів може стати реструктуризація АТП, здійснення якої дасть змогу забезпечити економічну стабільність функціонування автотранспортних підприємств.

Теоретичними та практичними дослідженнями щодо розроблення і проведення процесів структурних змін підприємств займалися українські та зарубіжні науковці, зокрема В. Ф. Шапіро, І. І. Мазур, Р. Г. Лєонтьєв, Е. О. Уткін, М. О. Славов, В. М. Заболотний, М. Хаммер, І. Ансофф, Дж. Чампі, С. Естрін, Дж. Ерл.

Проблеми структурних змін в автомобільній галузі розглядали Л. Г. Зайончик, І. А. Луйк, М. Н. Бідняк, О. М. Ложачевська, Є. С. Кузнєцов, Л. Б. Міротін, А. В. Базилюк, М. Т. Пашута, В. Г. Шинкаренко, Ю. Є. Пащенко, В. Г. Сєдой та ін.

Специфіка роботи АТП потребує спеціального підходу до визначення та проведення реструктуризації. Недостатність теоретичних розробок і практичних реалізацій реструктуризації АТП, подальше поглиблення досліджень цього питання визначає актуальність обраної теми.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Державної програми стратегічного розвитку «Україна-2010», «Концепції реформування транспортного сектору України», «Методичних рекомендацій щодо проведення реструктуризації державних підприємств транспортно-дорожнього комплексу» та іншими державними й галузевими програмами розвитку транспорту України.

Окремі результати дисертаційного дослідження використовуються кафедрою менеджменту Національного транспортного університету в навчальному процесі та під час роботи над державною темою «Розробка методології організаційно-економічних засад розвитку підприємств транспорту в умовах ринку і впровадження інноваційних проектів» (№ 0104U010908), а також кафедрами маркетингу та ресурсозабезпечення, економіки, міжнародної економіки Національного авіаційного університету в навчальному процесі.

^ Мета і завдання дослідження. Метою роботи є визначення та обґрунтування методичних засад і розроблення методичних підходів до формування стратегії реструктуризації автотранспортних підприємств для забезпечення стратегічного розвитку АТП в умовах сучасного ринкового середовища.

Для досягнення поставленої мети визначено та розв’язано такі завдання:

– досліджено теоретичні підходи до здійснення реструктуризації підприємств;

– з’ясовано особливості реструктуризації як складової стратегічного розвитку підприємств;

– проаналізовано сучасний стан теоретичних досліджень у сфері реструктуризації підприємств;

– розглянуто світовий досвід проведення реструктуризації підприємств;

– визначено особливості управління реструктуризацією транспортних підприємств в Україні;

– досліджено економічні аспекти стратегічного розвитку автотранспортних підприємств;

– розроблено методичні підходи до формування стратегії розвитку автотранспортних підприємств шляхом реструктуризації;

– розроблено модель формування стратегії реструктуризації автотранспортних підприємств та оцінено економічну ефективність сформованої стратегії;

– запропоновано практичні рекомендації щодо проведення реструктуризації.

^ Об’єктом дослідження є процеси структурних перетворень автотранспортних підприємств, що забезпечуватимуть ефективність діяльності цих підприємств у конкурентному середовищі.

^ Предметом дослідження є формування стратегії реструктуризації автотранспортних підприємств та визначення оптимальної форми реструктуризації АТП для прийняття обґрунтованих рішень щодо діяльності автопідприємства в сучасних умовах і вибору пріоритетних напрямів розвитку автопідприємства.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні наукові праці і методичні розробки українських та зарубіжних учених в сфері теорії управління, структурних реформ підприємств і, зокрема, підприємств автомобільного транспорту. В ході дослідження застосовувалися такі методи наукового дослідження, як порівняння (дослідження поняття «реструктуризація», поданого різними авторами), аналіз і синтез, узагальнення, систематизація, системний підхід (визначення теоретико - методологічних основ обґрунтування стратегії реструктуризації АТП), методи статистичного збору та обробки даних, табличний та графічний (аналіз динаміки розвитку транспортного комплексу), імітаційне моделювання (побудова моделі вибору оптимальної форми реструктуризації автотранспортних підприємств).

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні наявних і розробленні нових теоретико-методичних положень про формування і вибір оптимальної форми реструктуризації автотранспортних підприємств, а саме:

уперше:

– запропоновано методичні підходи до формування стратегії і вибору напрямів реструктуризації АТП, які включають такі основні етапи здійснення процесу: аналіз конкурентоспроможності АТП, аналіз споживчого ринку, визначення напрямів реструктуризації, формування оптимального варіанта реструктуризації, оцінювання ефективності реструктуризації, що дасть змогу автотранспортним підприємствам визначитися щодо пріоритетних напрямів розвитку;

– розроблено методичні положення про вибір оптимальної форми реструктуризації, сутність яких полягає у застосуванні імітаційної моделі вибору пріоритетних напрямів реструктуризації автотранспортних підприємств, що дозволяє сформувати оптимальний варіант стратегії реструктуризації для прийняття рішень за допомогою програмного продукту;

удосконалено:

– класифікацію факторів, які впливають на процес реструктуризації автотранспортних підприємств, що враховують особливості їх функціонування в ринкових умовах. Це дозволяє більш точно визначити пріоритетні напрями розвитку під час вибору оптимальної форми реструктуризації АТП;

  • основні підходи до визначення складових критерію ефективності стратегії реструктуризації автотранспортних підприємств, який є відношенням сумарного прибутку до витрат (у тому числі додаткових) і враховує специфіку автотранспорту. Такі підходи подано в роботі як узагальнені тенденції реструктуризації транспортного комплексу України, що дозволяє адекватно змоделювати вибір напрямів реструктуризації і застосувати розроблену модель для формування стратегії будь-якого автотранспортного підприємства;

отримали подальший розвиток:

– понятійний апарат економічної сутності категорії реструктуризації автотранспортних підприємств. У дослідженні визначено, що реструктуризація ­– це процес структурних змін, що здійснюється через застосування комплексу внутрішніх і зовнішніх заходів для адаптації системи управління автотранспортним процесом до постійних змін на ринку транспортних послуг з метою забезпечення ефективності і конкурентоспроможності автопідприємства. Це визначення дозволяє максимально врахувати специфіку транспорту, зокрема автомобільного транспорту, для формування стратегії реструктуризації;

– узагальнення теоретичних положень про реструктуризацію, зокрема визначення напрямів її здійснення. Варіант реструктуризації вибирається з урахуванням можливостей реорганізації окремих структурних підроз­ділів, перспектив освоєння нових ринків, діагностики діяльності підприємства, аналізу специфічних ресурсів і транспортних технологій автотранспортного підприємства, що сприяє комплексному підходу до вибору оптимальної форми реструктуризації.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні методичних положень щодо формування стратегії реструктуризації АТП та виборі напрямів реструктуризації, що дозволяє у ринкових умовах приймати оптимальні рішення щодо розвитку автотранспортного підприємства.

Використання результатів дослідження дозволить діагностувати автопідприємство, виявляти проблемні місця у його функціонуванні, формувати стратегію розвитку автопідприємства.

Результати досліджень апробовано у ВАТ АТП-1 (м. Київ) і в ВАТ АТП-13058 (м. Київ), що підтверджено актами впровадження результатів науково-дослідної роботи.

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі кафедр економіки, міжнародної економіки, маркетингу та ресурсозабезпечення Національного авіаційного університету під час викладання дисциплін «Стратегія підприємства», «Стратегічне управління», «Стратегічний маркетинг», «Ділова стратегія підприємства» та в навчальному процесі кафедри менеджменту Національного транспортного університету під час викладання дисциплін «Основи менеджменту», «Стратегія підприємства», «Стратегічне управління», що підтверджено актами впровадження.

^ Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною автором науковою працею, яка має теоретичне та практичне значення для ефективного розвитку автотранспортних підприємств. У роботі запропоновано новий якісний підхід до формування стратегії реструктуризації автотранспортних підприємств. У працях, опублікованих у співавторстві, авторові дисертаційної роботи належить: визначено основну мету і сутність реструктуризації підприємств [2]; узагальнено основні проблеми функціонування автомобільного транспорту [10].

^ Апробація та реалізація результатів дисертаційного дослідження. Основні теоретичні положення і практичні результати дисертації висвітлювалися й отримали позитивну оцінку на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб’єкта» (м. Дніпропетровськ, 2002 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Економіка підприємства: проблеми теорії та практики» (м. Дніпропетровськ, 2003 р.); Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Політ-2003» (м. Київ, 2003 р.); V Міжнародній науково-технічній конференції «Авіа-2003» (м. Київ, 2003 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми економічної безпеки в ринкових умовах» (м. Київ, 2008 р.).

^ Публікації за темою дисертації. Основні положення дисертаційної роботи і результати досліджень викладено автором в одинадцяти друкованих працях, з яких шість – у фахових виданнях ВАК України. Загальний обсяг становить 3,9 друк. арк., з них 2,6 друк. арк. належить автору.

^ Структура й обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст дисертаційної роботи викладено на 157 сторінках. Дисертація містить 21 таблицю, 28 рисунків, 3 додатки. Список використаних джерел включає 150 найменувань.

^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, формулюються мета та основні завдання роботи, визначаються об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, описано форми їх апробації.
  1   2   3   4

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин держави вимагає вдосконалення існуючих методів дослідження та пошуку нових...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Розвиток економіки на інвестиційно -інноваційній базі є одним із основних напрямів перетворення України...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Конституційна розбудова в Україні соціальної правової держави на ринкових засадах передбачає відповідні...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Тому ефективне функціонування муніципальних природних монополій, їх прибутковість, самоокупність І рентабельність у вітчизняній економіці...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Для стабільного економічного розвитку України важливе значення має проблема підвищення якості формування...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Одним із актуальних напрямів реформування українського адміністративного права є модернізація інституту...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
України І функціонування операторських компаній різних форм власності, та необхідність економічного обґрунтування зазначених вище...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Соціально-економічний розвиток регіонів України в трансформаційний період значною мірою залежить від...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Зазначені проблеми визначили об’єктивну необхідність подальшого розвитку дослідження, зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її...
Загальна характеристика роботи актуальність теми дослідження iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Екологічна політика України спрямована на поєднання економічного зростання та невиснажливого використання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка