Загальна характеристика об’єкта практики
Скачати 219.65 Kb.
НазваЗагальна характеристика об’єкта практики
Сторінка1/3
Дата17.05.2013
Розмір219.65 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3

Вступ
1

Загальна характеристика об’єкта практики.

3

2

Виробнича потужність підприємства, її характеристика.

6

3

Складання виробничої програми основних підрозділів.

7

4

Склад і структура персоналу підприємства по професіях і форми залучення (постійні роботи, сумісництво тощо). Організація роботи трудових колективів.

10

5

Використання робочої сили на підприємстві та баланс робочого часу.

15

6

Організація транспортного господарства.

16

7

Організація складського господарство.

17

8

Організація технічного нормування ресурсів: трудових, матеріальних, технічних, грошових.

17

9

Організація заробітної плати. Формування фонду оплати праці працівників.

18

10

План організаційно-технічних заходів на підприємстві.

18

11

Організація управління якістю продукції.

19

12

Робочі кадри не пов’язані з управлінням.

19

13

Принципи відбирання та наймання працівників.

20

14

Система планування професійної підготовки, підвищення кваліфікації кадрів.

22

15

Охорона праці на підприємстві.

24

16

Інформаційні ресурси і науковий потенціал.

26
Додатки

28Вступ
Метою написання звіту з проходження практики є систематизація, закріплення та поглиблення знань набутих як і підчас навчання, так і підчас проходження практики; набуття практичних навичок організаційно-управлінської діяльності, здійсненні економічної роботи підприємств в умовах ринкових відносин. Даний звіт містить аналіз результатів господарської діяльності відкритого акціонерного товариства “Костопільський завод продовольчих товарів”. Під час проходження практики виконувалися завдання, пов’язані з діяльністю підприємства, вивчалася діяльність економічних служб підприємства, набувався досвід на робочих місцях методики організаційно-управлінської, планово-маркетингової роботи, практичні основи розробки бізнес-плану підприємства та підвищення рівня знань з питань економіки підприємства в ринкових умовах.

Проходження практики є дуже важливим тому, що дає змогу формування у студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних умовах функціонування підприємства. Також під час практики набуваються практичні навички, необхідні для успішного виконання у майбутньому функціональних обов’язків економіста підприємства для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах здійснювати організаційно-управлінську роботу та науково-дослідну роботу із спецсемінарів.
^ 1. Загальна характеристика об’єкта практики

Відкрите акціонерне товариство “Костопільський завод продовольчих товарів”, (далі – Товариство), засновано на добровільних засадах громадян шляхом об’єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства – Костопільського заводу продовольчих товарів.

Назва товариства:

 • повна – відкрите акціонерне товариство “Костопільський завод продовольчих товарів”;

 • скорочена – ВАТ “Костопільський ЗПТ”

Товариство знаходиться за адресою: Україна, Рівненська область, м. Костопіль, провулок Річний, 12.

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

Предметом діяльності Підприємства є виробництво і реалізація консервів, кондитерських та хлібобулочних виробів, настоянок, виноматеріалів, переробка молока та виробництво молочних консервів.

Проведення своєї підприємницької діяльності Товариство здійснює згідно чинного законодавства України. Товариство може займатися також і іншою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

^ Статутний фонд Товариства становить 990 496 (дев’ятсот дев’яносто тисяч чотириста дев’яносто шість) гривень. Статутний фонд поділено на 19 048 простих іменних акцій номінальною вартістю 52 гривні кожна. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшено шляхом:

 • випуску нових акцій;

 • обміну облігацій на акції;

 • збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства. Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:

 • зменшення номінальної вартості випущених акцій;

 • зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається Вищим органом Товариства. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається. Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

Товариство створює:

 • резервний (страховий) фонд;

 • інші фонди.

Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менше 25% статутного фонду Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом Товариства. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку й на інші цілі не використовуються.

Виплата дивідендів проводиться один раз на рік за підсумками календарного року. Розмір планової і нарахованої за рік суми цього фонду затверджується Вищим органом Товариства за поданням Дирекції Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Дирекції Товариства. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

^ 2. Виробнича потужність підприємства, її характеристика

Виробнича потужність підприємства (або окремого цеху, дільниці) — це максимально можлива кількість продукції відповідної якості і номенклатури, яка може бути вироб­лена в одиницю часу при повному використанні виробни­чого устаткування і виробничих площ в оптимальних умовах їх експлуатації.

Виробнича потужність підприємства знаходиться під впливом багатьох факторів, які породжують її динамічні зміни. Основними елементами, що впливають на вели­чину виробничої потужності підприємства, є:

 • структура обладнання і його кількість;

 • техніко-економічні показники використання машин і обладнання;

 • режим роботи підприємства;

 • кваліфікаційний рівень робітників.

Необхідність і важливість розрахунків показників використання виробничих потужностей визначається їх спрямованістю на виявлення резервів підвищення ефек­тивності роботи підприємства за рахунок оптимізації структури основних виробничих фондів, інтенсифікації їх використання за часом і продуктивністю.

Вирішення завдання підвищення ефективності використання основних фондів і потужностей підприємства означає збільшення кількості продукції, яка виробляється, підвищення її якості, зниження собівартості одиниці продукції і виробництва в цілому, зростання рентабельності і нарощування фінансово-економічного потенціалу. Удосконалення структури основних фондів, балансу виробничих потужностей призводять до змен­шення витрат підприємства на їх екстенсивне нарощу­вання при зміні обсягів і номенклатури продукції, яка виготовляється. Це значною мірою сприяє підвищенню оборотності виробничих фондів, що забезпечує скоро­чення розриву між фізичним та матеріальним зношен­ням основних фондів, прискоренню темпів їх оновлення.


^ 5. Використання робочої сили на підприємстві та баланс робочого часу
Оскільки ВАТ “Костопільський ЗПТ” працює цілодобово, тому на підприємстві, основні робітники працюють у 3 зміни, по 8 годин. Решта працівників, крім охорони, яка працює теж позмінно, працюють за таким режимом:

 1. початок роботи – 8.00

 2. закінчення роботи – 17.00

 3. перерва для відпочинку і харчування – 1 година

 4. неділя – вихідний

Відповідно до статті 73 КЗпП робота у 2007 році не проводиться на підприємствах, в установах, організаціях у такі святкові і неробочі дні:

1 січня – Новий рік

7 січня – Різдво Христове

8 березня – Міжнародний жіночий день

Пасха (Великдень)

1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих

9 травня – День Перемоги

Трійця

28 червня – День Конституції України

24 серпня – День незалежності України

Згідно з частиною третьою статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня із вихідними днями у суботу та неділю у 2007 році вихідний день у неділю 7 січня має бути перенесений на понеділок 8 січня, вихідний день у неділю 8 квітня – на понеділок 9 квітня.

^ 6. Організація транспортного господарства
Транспортне господарство представлене на підприємстві як гараж. В його функції входить транспортування грузів, міжцехові перевезення, перевезення працівників, службові поїздки.

Гараж також виконує функції експлуатації і ремонту машин. У випадку необхідності спеціалізованого ремонту, ремонт здійснюється у спеціалізованих центрах обслуговування.

На підприємстві за організацію транспортного господарства відповідає Відділ головного механіка, а саме завідуючий гаражем.

Підприємство має всі необхідні ліцензії на перевезення пасажирів і грузів.

У 2004 році на підприємстві нараховувалось декілька одиниць вітчизняного автотранспорту, а на даний час автопарк підприємства налічує більше 30 одиниць.
  1   2   3

Схожі:

Загальна характеристика об’єкта практики iconРозділ І. Поняття та загальна характеристика юридичної практики як...

Загальна характеристика об’єкта практики iconПерелік умовних скорочень
Класифікація І загальна характеристика ознак зовнішності особи як об’єкта ідентифікації
Загальна характеристика об’єкта практики iconЗагальна характеристика роботи
Зазначене переконливо засвідчує нагальну необхідність поглибленого вивчення існуючої практики та знаходження шляхів розвитку системи...
Загальна характеристика об’єкта практики iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Все це визначає перспективні напрями розвитку теорії І практики управління витратами виробництва І обумовлює необхідність розробки...
Загальна характеристика об’єкта практики iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Структура та обсяги інвестиційної діяльності на рівні кожного господарюючого суб'єкта є головними факторами, що обумовлюють інвестиційний...
Загальна характеристика об’єкта практики iconРозділ загальна характеристика векселя як об’єкта цивільних прав
Перехід права власності на вексель у випадках звернення стягнення на вексель, реквізиції та конфіскації
Загальна характеристика об’єкта практики iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Саме грошові кошти та їх еквіваленти, як найважливіша ланка системи кругообігу ресурсів, формують базис для підвищення платоспроможності...
Загальна характеристика об’єкта практики iconЗагальна характеристика роботи
Це вказує на те, що концепція людського капіталу мало усвідомлена як на рівні державного управління, так І на виробничому та особистісному...
Загальна характеристика об’єкта практики iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
А. Вагнера, Р. Гнейста, Л. Штейна. Вагомий внесок у дослідження теорії та практики регіональних бюджетів зробили російські вчені...
Загальна характеристика об’єкта практики iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми. А
Подальше удосконалення інформаційного сервісу для управління на торговельних підприємствах та їх об’єднаннях, прийняття ефективних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка