Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачати 341.05 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/3
Дата23.05.2013
Розмір341.05 Kb.
ТипАвтореферат
nauch.com.ua > Спорт > Автореферат
  1   2   3


УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Калініченко Людмила Леонідівна
УДК: 658.589:658.152

ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Харків – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській державній академії залізничного транспорту Міністерства транспорту і зв'язку України
^ Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Дикань Володимир Леонідович,

Українська державна академія залізничного транспорту, завідувач кафедри економіки, організації і управління підприємством.

^ Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Гриньов Андрій Валентинович,

Харківський національний

автомобільно-дорожній університет,

завідувач кафедри міжнародної економіки;

кандидат економічних наук, доцент

^ Щербак Валерія Геннадіївна,

Харківській національний економічний університет, доцент кафедри економіки та маркетингу.
Захист відбудеться «05»грудня 2008 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 в Українській державній академії залізничного транспорту за адресою: м. Харків, пл. Фейєрбаха, 7, ауд. 3.501.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, пл. Фейєрбаха, 7, ауд. 2.209.
Автореферат розіслано «03» листопада 2008 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І. В. Чорнобровка

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасна ситуація в Європі характеризується посиленням інтеграційних процесів. Однією з умов участі в них є розвиненість транспортної системи, що відповідає вимогам Європейського транспортного законодавства. Швидкісний рух, комбіновані перевезення, розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів країн знаходяться в центрі уваги європейських організацій залізничного транспорту та є координатами розвитку залізничної транспортної мережі України.

Посилення конкуренції між видами транспорту на внутрішньому і зовнішньому ринках перевезень потребує здійснення заходів, спрямованих на інвестиційно-інноваційний розвиток. Це особливо актуально під час невпинного старіння рухомого складу залізниць, що стає причиною диспропорцій в рівнях розвитку залізничного і автомобільного видів транспорту.

Темпи оновлення рухомого складу залізниць уповільнюються внаслідок відсутності постійного попиту з боку основного споживача – "Укрзалізниці". Причина тому – неконкурентоспроможність продукції вітчизняних підприємств залізничного машинобудування. Впровадження заходів підвищення їх інвестиційно-інноваційного потенціалу у складі об’єднання, що супроводжується взаємодією з промисловими підприємствами "Укрзалізниці", здатні покращити стан залізничного транспорту в цілому і його рухомого складу зокрема.

Актуальні проблеми сучасного стану транспортної системи України знайшли відображення у наукових працях А. Арбузова, В. Віннікова, А. Голікова, Д. Горелова, А. Гриньова, О. Дейнеки, В. Диканя, Ю. Кулаєва, В. Пасічника, Л. Позднякової, В. Соболєва, В. Шинкаренка.

Серед робіт, присвячених проблемам інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств, складовим інвестиційного та інноваційного потенціалів і методикам їх розрахунку, праці таких відомих вітчизняних і закордонних вчених, як О. Ареф’єва, С. Галуза, В. Геєць, М. Гненний, А. Гриньов, А. Гуржій, В. Дикань, А. Золотарьов, О. Іванілов, В. Дорофієнко, І. Лукінов, І. Новікова, В. Лушкін, В. Рошило, М. Туріянська, Л. Українська, Н. Хрущ, Н. Чухрай, В. Щербак.

Теоретичні питання підвищення конкурентоспроможності підприємств у складі об’єднань були розроблені такими авторами, як С. Галуза, В. Глущенко, О. Гурченков, В. Дикань, Б. Деревянко, М. Сажина, Є. Уткін, А. Челноков.

В сучасних наукових дослідженнях простежується зацікавленість до стану транспортної системи, проте відсутні критерії та методика його оцінки відповідно до європейських вимог. Незважаючи на актуальність завдань інноваційного розвитку залізничного транспорту, залишаються відкритими дослідження питань співпраці підприємств залізничного машинобудування і промислових підприємств "Укрзалізниці" та насичення вітчизняного ринку сучасним якісним рухомим складом. Крім того, в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів гостро постає питання їх акумулювання, що можливо в рамках промислово-фінансових груп (ПФГ).

Все це зумовило вибір теми дисертаційної роботи, визначило її мету й основні дослідницькі завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана як ініціативна згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри економіки, організації та управління підприємством Української державної академії залізничного транспорту за темою "Залучення об’єктів підприємницької діяльності у сферу обслуговування транспортних коридорів", відповідає цілям та завданням, поставленим у Стратегії економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004 - 2015 рр. (затверджена указом Президента України вiд 28.04.2004 № 493/2004), Концепції Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2008 – 2012 рр." (схвалена розпорядженням КМУ від 6 червня 2007 р. N 381-р), Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року та Концепції узгодженої транспортної політики держав-учасниць СНД на період до 2010 року.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування ролі інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту у прискоренні інтеграції вітчизняної транспортної системи до загальноєвропейської та розробка рекомендацій щодо підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту у складі ПФГ.

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:

 • визначити роль інноваційного розвитку в прискоренні інтеграційних процесів України до ЄС;

 • оцінити залежність стану транспортної системи України від інноваційного розвитку залізничного транспорту;

 • розробити перелік показників, які найбільш повно характеризують відповідність вітчизняної транспортної системи європейським принципам функціонування;

 • розглянути стан внутрішнього ринку рухомого складу, що формується в умовах співпраці підприємств залізничного машинобудування з промисловими підприємствами "Укрзалізниці";

 • обґрунтувати залежність і розробити механізм досягнення конкурентних переваг залізничним транспортом від рівня інвестиційно-інноваційного розвитку обслуговуючих підприємств;

 • розкрити сутність інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту;

 • визначити шляхи поліпшення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту;

 • обґрунтувати необхідність промислово-фінансової інтеграції в галузі залізничного машинобудування; розробити принципи функціонування, структуру і склад учасників процесу організації інвестиційно-інноваційної діяльності у складі ПФГ на базі промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту;

 • запропонувати методику порівняльної оцінки ефективності діяльності підприємств у складі ПФГ і функціонуючих окремо.

Об’єкт дослідження - процеси функціонування промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту в умовах інтеграції.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних і методологічних положень, що спрямовані на підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту в складі ПФГ.

Методи дослідження. Теоретичною й методологічною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, закони України, постанови, концепції з найважливіших питань інвестиційно-інноваційної діяльності та розвитку транспорту. При постановці проблеми використані результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених з питань конкурентоспроможності, інвестиційного та інноваційного потенціалу, наукові розробки, висновки та рекомендації з питань підвищення ролі залізничного транспорту у транспортній системі України. Інформаційною базою дослідження є матеріали Державного комітету статистики України, дані Організації співробітництва залізниць та Європейське залізничне законодавство.

У дисертаційній роботі використано загальнонаукові й прикладні методи дослідження процесів і явищ: аналізу і синтезу результатів - при оцінці стану та дослідженні перспектив функціонування залізничного транспорту; спостереження, порівняння та аналізу емпіричних даних – для визначення закономірностей розвитку об’єкта дослідження; порівняльного аналізу та експертних оцінок – при виборі показників та проведенні оцінки стану вітчизняної залізничної транспортної мережі; графічні – для оформлення висновків проведених досліджень; економіко-математичні - для визначення доцільності функціонування підприємств у складі ПФГ; системного підходу – для розкриття взаємозв’язків України з ЄС у сфері транспорту.

Наукова новизна отриманих результатів. Основним науковим результатом проведеного дослідження є розвиток теоретико-методологічних положень щодо підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту у складі ПФГ як засобу досягнення конкурентних переваг залізничного транспорту на шляху інтеграції до європейської транспортної системи.

Серед одержаних основних наукових результатів:

вперше:

 • обґрунтовано необхідність створення Центру інноваційного розвитку залізничного транспорту та визначено його роль у процесі науково-інноваційного забезпечення промислових підприємств залізничного транспорту, які є складовою національного господарства, у вирішенні питань розробки і впровадження нових технологій, обміну технологіями та науково-інноваційними розробками, розширенні та удосконаленні асортименту продукції, що випускається;

удосконалено:

 • перелік показників оцінки стану залізничної транспортної мережі України відповідно до вимог транс’європейської залізничної мережі, що на відміну від існуючих розширені та згруповані за принципами інтеропераційності, інтермодальності та швидкості;

 • теорію конкурентних переваг шляхом формулювання понять "конкурентна перевага залізничного транспорту", "конкурентна перевага промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту» та розробки механізму їх досягнення;

 • класифікацію інновацій в галузі залізничного транспорту за рахунок введення класифікаційної ознаки спрямованості впливу інноваційної діяльності промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту на впровадження прогресивних технологій транспортування, розвиток міжнародних транспортних коридорів та швидкісний рух;

 • методологічні положення функціонування ПФГ на базі промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту, що на відміну від існуючих розглядають її діяльність як відтворювальний механізм;

дістало подальшого розвитку:

 • визначення ролі інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту у розвитку транспортної системи України за рахунок взаємозв’язку прогресивного рухомого складу з розвитком національної мережі МТК та впровадженням швидкісного руху та прогресивних технологій транспортування;

 • концепція взаємодії промислових підприємств "Укрзалізниці" і промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту, що передбачає інноваційне співробітництво.

Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані та обґрунтовані у дисертації основні положення і рекомендації полягають у тому, що вони в сукупності вирішують важливу проблему покращення стану залізничної транспортної мережі за рахунок інноваційного розвитку як основи досягнення відповідності рівню розвитку європейської залізничної мережі.

Виконані розробки складають теоретико-методологічну базу ефективного функціонування залізничного транспорту України та враховуються при визначені та обґрунтуванні основних напрямків удосконалення конкурентної стратегії залізниць, що підтверджено актом впровадження № 09/06/8 від 9 червня 2008 р.

Ряд положень дисертації застосовано у навчальному процесі в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Української державної академії залізничного транспорту при викладанні дисциплін "Економіка залізничного транспорту", "Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств", "Економіка міжнародних транспортних перевезень", "Єдина транспортна система" (довідка 003/06 від 15 червня 2008 р.) та у навчальному процесі Української державної академії залізничного транспорту (довідка 014/07 від 11 липня 2008 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки дисертації пройшли апробацію (доповідалися і обговорювалися) на таких міжнародних науково-практичних конференціях: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи" (5-10 червня 2007 р., Коктебель); ІV міжнар. наук.-практ. конф. "Наука и технологии: шаг в будущее – 2008" (1-15 березня 2008 р., Прага, 2008); ІV міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи" (2-7 червня 2008 р., Коктебель).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним дослідженням, у якому викладено нові авторські науково-методологічні положення та практичні розробки. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті положення та ідеї, які розроблено автором особисто. В статті [5], опублікованій у співавторстві, автором визначено поняття "інвестиційно-інноваційний потенціал підприємств" стосовно діяльності промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту, визначено його місце в підвищенні потенціалу транспортної системи України; сформульовані основні вимоги до залізничної мережі України в контексті інтеграції до транс’європейської залізничної мережі.

Публікації. Результати дослідження опубліковані в 9 працях, з яких 6 наукових статей надруковані в наукових виданнях, визнаних ВАК фаховими з економічних наук. Загальний обсяг публікацій складає 2,04 друк. арк., з них особисто автору належить 1,9 друк. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків. Повний обсяг роботи складає 193 сторінки комп’ютерного тексту, в тому числі основний текст займає 147 сторінок. Матеріали дисертації проілюстровані 34 рисунками і 21 таблицею та містять 6 додатків. Список використаних джерел налічує 161 найменування.

^

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИУ вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено наукову новизну та практичну значимість одержаних результатів.

У першому розділі "Інноваційний розвиток залізничного транспорту – одна з умов інтеграції України до європейського простору" розглянуто сутність та роль інноваційного розвитку в умовах інтеграційних процесів; означено напрямки державної підтримки інноваційних процесів в Україні; проаналізовано сучасне становище і перспективи інноваційного розвитку залізничного транспорту України; запропоновано механізм досягнення конкурентних переваг залізничним транспортом через інвестиційно-інноваційну діяльність.

На основі аналізу інноваційної сфери економіки України встановлено, що високі технології, високотехнологічні виробництва є основою переходу з домінуючого нині третього на четвертий та п’ятий технологічні уклади та передумовою підвищення міжнародної конкурентоспроможності України, перспектив її інтеграції з ЄС. Доведено, що Україна потребує створення інноваційної моделі розвитку та потужної національної інноваційної системи, в чому вона повинна бути зацікавлена. Фінансування наукоємних виробництв за рахунок коштів державного бюджету; ініціювання створення та фінансування науково-дослідних програм, наукових центрів; надання безпроцентних або пільгових позик та грантів; державне замовлення на інноваційні продукти; податковий кредит інноваційним підприємствам; звільнення від деяких відрахувань до бюджету; пільгова амортизація для фірм, визначених як інноваційні; удосконалення законодавства про авторське право, патентні відносини; введення системи сертифікації та стандартів; створення державної інформаційної інфраструктури повинні бути забезпечені державою.

Транспортна система - складова інтеграції світової економіки. Сьогодні Україна прагне створити єдину транспортну систему, основою функціонування якої є розвиток і взаємодія різних видів транспорту, тобто комбіновані перевезення. Проте темпи розвитку видів транспорту неоднакові – перевага належить автомобільному транспорту. Ситуація ускладнюється невпинним старінням рухомого складу залізниць, який потребує заходів, що спрямовані на якісне виготовлення та серійне виробництво нового рухомого складу; скорочення термінів освоєння і впровадження прогресивної техніки нового покоління та ефективних технологій для переоснащення залізничного транспорту; створення широкої гами спеціалізованих та універсальних вагонів з поліпшеними техніко-економічними показниками; створення локомотивів нового покоління з підвищеною потужністю, у тому числі зі швидкістю до 200 км/год.; створення рухомого складу для міждержавних перевезень типу "Схід-Захід" з вирішенням проблем щодо відповідності вітчизняного рухомого складу вимогам та умовам експлуатації, які діють у країнах-членах Міжнародного союзу залізниць; наукові дослідження, розробка та впровадження нових конструкційних матеріалів і сталі; наукові дослідження щодо забезпечення вимог безпечної експлуатації рухомого складу та охорони навколишнього середовища. Можливість реалізації заходів визначається ефективністю здійснення інноваційної діяльності підприємств, що зайняті виробництвом рухомого складу для залізниць (ВАТ "Азовмаш", ВАТ "Крюковський вагонобудівний завод", ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод", ВАТ "Дніпровагонмаш").

Виявлено головну проблему вітчизняного ринку рухомого складу – відсутність зацікавленості "Укрзалізниці" закуповувати його у вітчизняних виробників, діяльність яких на 95 % орієнтована на експорт. Це пов’язано з неконкурентоспроможністю вітчизняної продукції, насамперед, з російськими аналогами, що спричинило спробу "Укрзалізниці" налагодити виробництво рухомого складу на власних вагоноремонтних заводах. Встановлено, що формується дефіцит вантажних вагонів в той час, коли підприємства-виробники рухомого складу розширюють свою присутність на ринках Росії, Ірану, Білорусії, Казахстану, країн Балтії. Вирішення проблеми запропоновано через підвищення конкурентних переваг промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту на основі інноваційної діяльності.

Розглянуто механізм досягнення конкурентних переваг залізничним транспортом, який передбачає характеристику моделі діяльності промислових підприємств "Укрзалізниці" та промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту як інвестиційно-інноваційну. Відзначено, що формування механізму не може бути здійснено окремим функціонуванням "Укрзалізниці" та промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту і потребує об’єднання зусиль при обов’язковій участі держави.

^ У другому розділі "Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту" проведено аналіз підходів до понять "інновація", "інвестиція", "інноваційний потенціал", "інвестиційний потенціал"; удосконалено класифікацію інновацій в галузі залізничного транспорту, визначено структуру інноваційного потенціалу та його роль в підвищенні потенціалу транспортної системи України; розроблено перелік показників і дано оцінку стану транспортної залізничної мережі України; запропоновано шляхи поліпшення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту.

Відмінність підходів до визначення понять "інновація", "інвестиція", "інноваційний потенціал", "інвестиційний потенціал" викликала необхідність їх удосконалення стосовно діяльності промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту. Пріоритетні напрямки розвитку залізничної мережі України знаходяться в основі запропонованої класифікації інновацій за напрямками їх впливу. Вона характеризує вплив інноваційної діяльності промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту на впровадження прогресивних технологій транспортування, розвиток міжнародних транспортних коридорів та швидкісного руху.

Світовою практикою інвестиційної діяльності підтверджено, що найбільш перспективними видами інвестицій є інвестиції у інноваційні та науково-технічні проекти. Визначено, що у структурі джерел інвестування найбільша частка припадає на власні кошти підприємств, яких катастрофічно не вистачає. З’ясовано, що напрямками покращення інвестиційного забезпечення інноваційних проектів є: збільшення власних коштів на реалізацію інноваційних проектів за рахунок активізації діяльності інвестиційних банків, формування нових інвестиційних інститутів, використання коштів інвестиційних, пенсійних фондів, страхових компаній; пільгове оподаткування прибутку шляхом зменшення бази оподаткування на витрати на НДДКР або придбання високотехнологічної техніки; надання пільг підприємствам, установам та організаціям інноваційної інфраструктури; впровадження податкових “канікул”, які передбачають звільнення від податків прибутку, одержаного від реалізації інноваційних проектів; створення умов стимулювання фінансово-кредитних установ щодо кредитування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання; створення державою стимулів страхових компаній, що здійснюють страхування інвестиційних ризиків під час виконання інноваційних проектів; розвиток системи венчурного фінансування.

Проведений аналіз дозволив визначити інвестиційно-інноваційний потенціал промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту, розкрити роль в підвищенні потенціалу транспортної системи України (рис. 1) та досягненні перспектив входження України до ЄС (рис. 2).Рис. 1. Роль інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств залізничного машинобудування в підвищенні потенціалу транспортної системи України
Головними вимогами транс’європейської залізничної мережі є швидкість, інтермодальність (сумісність залізничних систем з іншими видами транспорту) та інтеропераційність (спільна праця транспортних систем різних країн). Сформульовано ключові орієнтири розвитку української залізничної мережі (рис. 3), стан якої пропонується розраховувати методом експертних оцінок на основі порівняння показників, що характеризують кожний принцип. За результатами розрахунків відповідність вітчизняної залізничної транспортної мережі європейським вимогам дорівнює 19,1 %, тобто є низькою.

Шляхами поліпшення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту визначено:

1) інноваційний реінжиніринг, націлений на нарощення конкурентних переваг підприємств, їх фінансове оздоровлення, впровадження нових технологій, продукції;

2) підтримка на державному рівні пропозиції щодо впровадження відрахувань на розвиток залізничного транспорту великими промисловими підприємствами, діяльність яких безпосередньо пов’язана з залізничними перевезеннями;

3) акумулювання інвестиційних ресурсів на базі інвестиційно-інноваційних фондів об’єднань підприємств;

4) створення на рівні залізниць Росії, України, Казахстану, Білорусії Міжнародного центру інноваційного розвитку залізничного транспорту країн-учасниць;


Рис. 2. Роль інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств залізничного машинобудування в досягненні перспектив входження України до ЄС
5) підтримка і розвиток на державному рівні системи венчурного фінансування;

6) встановлення на державному рівні сприятливих умов трансферу технологій;

3) здійснення інтеграції промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту з фінансово-інвестиційними, науково-дослідними структурами у складі ПФГ;

6) створення Центру інноваційного розвитку залізничного транспорту України, що функціонує у тісній взаємодії з науковими інститутами;

7) налагодження тісної взаємодії з промисловими підприємствами, що входять до складу "Укрзалізниці" та підприємствами залізничного машинобудування Росії, Казахстану та Білорусії.


Звичайні залізниці


Рис. 3. Місце промислових підприємств з випуску продукції для залізничної транспорту в забезпеченні відповідності залізничної мережі України європейським вимогам

У третьому розділі " Модель ефективного використання інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту" виявлено ознаки, проблеми створення та функціонування ПФГ в Україні; узагальнено переваги ПФГ перед окремо функціонуючими підприємствами й визначено методику порівняльної оцінки; розроблено основи функціонування ПФГ на базі промислових підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту; обґрунтовано необхідність створення Центру інноваційного розвитку залізничного транспорту України. Тенденції розвитку світової економіки створюють необхідність формування вітчизняних ПФГ. Визначено труднощі створення ПФГ в Україні, в той час коли їх існування надає суттєві переваги порівняно з окремо функціонуючими підприємствами. Серед них: підвищення узгодженості дій підприємств в умовах виробничої кооперації; зменшення втрат за рахунок ефекту економії на масштабах; зменшення транспортних витрат; налагодження стійкого зв’язку з кредитно-фінансовими установами; посилення зацікавленості інвесторів; об’єднання інвестиційних ресурсів шляхом акумулювання одержаних фінансових коштів в банках ПФГ та спрямування їх на фінансування цільових програм; об’єднання науково-інноваційної діяльності; оптимізація матеріально-фінансових потоків; зміцнення платіжної дисципліни між учасниками групи; відновлення розірваних раніше технологічних зв’язків в промисловості; збільшення стійкості усіх учасників групи; існування системи розподілу ризику в разі можливих змін; підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається.

ПФГ в галузі машинобудування для залізничного транспорту стає каталізатором економічних та технічних перетворень залізничного транспорту. Це дозволило визначити перспективи розвитку підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту через призму створення ПФГ у цій галузі.

Учасники ПФГ розглядаються як єдиний механізм, здатний забезпечити розвиток залізничного транспорту. Існування вхідних та вихідних потоків дало підстави розглядати діяльність ПФГ як відтворювальний механізм (рис. 4).

Фінансовий потік забезпечується за рахунок коштів закордонних інвесторів, зовнішніх (які не входять до складу групи, але є резидентами України) фінансово-інвестиційних, страхових компаній, венчурного фінансування та коштів промислових гігантів економіки. Потік науково-інноваційних розробок, технологій зумовлений взаємодією підприємств ПФГ з: промисловими підприємствами "Укрзалізниці", державними інститутами трансферту технологій, закордонними підприємствами залізничного машинобудування (Росії, Білорусії, Казахстану).

Перспективним напрямком залучення фінансових коштів є відрахування на розвиток залізничного транспорту з можливістю віднесення їх суми на валові витрати підприємства. Зазначено, що зацікавити підприємства-інвестори в інвестуванні розвитку залізничної транспортної системи можливо через державне регулювання тарифів на перевезення продукції, що створює економічний ефект на рівні підприємств та залізничного транспорту в цілому.

Потік науково-інноваційних розробок, технологій ПФГ пропонується акумулювати в межах Центру інноваційного розвитку залізничного транспорту України (Центр). Він має стати структурним елементом в складі міжнародного центру, завдання якого полягають у: визначенні спільних пріоритетних напрямків інноваційного розвитку залізничного транспорту країн-учасниць (Росія, Білорусія, Казахстан, Україна), що не суперечать завданням міжнародних організацій залізничного транспорту; створенні умов для обміну інноваційними технологіями в галузі залізничного машинобудування підприємств країн-учасниць; спільній науково-дослідній діяльності підприємств залізничного машинобудування; координуванні науково-інноваційної діяльності підприємств залізничного машинобудування відповідно до спільних пріоритетних напрямків інноваційного розвитку залізничного транспорту країн-учасниць. Центр пропонується включити у науково-інноваційний блок ПФГ.


Рис. 4. Сукупність вхідних і вихідних потоків ПФГ
Спільна наукова діяльність дозволяє економити кошти та підвищити виробничий потенціал промислових підприємств "Укрзалізниці". Співпраця вітчизняних і закордонних підприємств залізничного машинобудування надає реальний шанс вирівняти розвиток залізничного транспорту країн-учасниць та створити умови формування єдиного залізничного простору, здатного у майбутньому за технологічними та експлуатаційними характеристиками увійти до загальноєвропейського простору.

Звернення промислових підприємств до Центру відбувається у випадках: необхідності розробки або впровадження нових технологій; обміну технологіями та науково-інноваційними розробками; необхідності розширення або удосконалення асортименту продукції, що випускається (рис. 5).

Механізм інвестиційно-інноваційної взаємодії учасників ПФГ між собою та з зовнішнім середовищем передбачає створення інноваційного фонду, мета якого полягає в акумулюванні потрібного обсягу фінансових ресурсів задля інвестування впровадження інновацій на рівні ПФГ. В його межах здійснюється мобілізація усіх можливих фінансових ресурсів на здійснення інновацій, включаючи залучення на пайовій основі сторонніх організацій. Джерелами формування інноваційного фонду можуть бути: кредити комерційного банку, державні безпроцентні кредити, інвестиційний капітал юридичних та фізичних осіб у формі фінансової пайової участі в спільному проекті, власні фінансові кошти підприємств-учасників ПФГ та ін.


Рис 5. Схема науково-інноваційного забезпечення підприємств з випуску продукції для залізничного транспорту в складі ПФГ
З метою оцінки доцільності функціонування підприємств у рамках ПФГ визначено методику порівняльної рейтингової оцінки ефективності діяльності підприємств, які входять до складу ПФГ, та які діють окремо. Вона використовує систему критеріїв за трьома розділами: 1) показники ефективності виробництва; 2) показники фінансового стану; 3) показники інноваційного потенціалу.

  1   2   3

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 26. 236. 03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави І права ім. В. М. Корецького...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Захист відбудеться 15 листопада 2002 р о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 236. 03 по захисту дисертацій на...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Захист відбудеться «25» березня 2008 р об 1100 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 154. 01 по захисту дисертацій на...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка