Тема: Актуальнi питання снiДу
НазваТема: Актуальнi питання снiДу
Сторінка1/22
Дата04.04.2013
Розмір4.16 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Загальна гігієна

Тема: Актуальнi питання СНiДу

Iз бiологiчних середовищ, що мiстять ВIЛ найбiльш небезпечними для зараження є

0 Пiт

0 Сеча

100 Кров

Якi елементи (складовi) кровi вражає ВIЛ?

0 Еозинофiли

0 Еритроцити

100 Т-лiмфоцити

ВIЛ знешкоджується при кип'ятiннi протягом

0 2 хвилин

0 8 хвилин

100 10 хвилин

При ВIЛ-iнфекцiї СНiД є

100 Кiнцевою стадiєю хвороби

0 Першим проявом хвороби

0 Рiдким синдромом

Для дезинфекцiї забруднених кров'ю медичних iнструментiв концентрацiя спирту i термiн

знезараження повинен бути не менше

0 60%, 20 хвилин

0 50%, 15 хвилин

100 70%, 30 хвилин

Найбiльш ефективним методом пiдтвердження дiагнозу ВIЛ-iнфекцiї є

0 Клiнiчний

0 Бiохiмiчний

100 Виявлення антитiл до ВIЛ в кровi

Пiсля зараження ВIЛ антитiла до нього виявляються у кровi через

0 10 -15 днiв

100 Бiльше,ніж 6 тижнiв

0 5 - 7 днiв

Тема: Гігієна дітей та підлітків

Основними завданнями гігієни дітей та підлітків як науки є …

^ 50 Вивчення впливу навколишнього середовища на здоров’я дітей та підлітків

50 Вивчення особливостей впливу умов виховання, навчання, професійної підготовки на здоров’я дітей та підлітків

^ 0 Лікування хворих дітей та підлітків

Що з приведеного враховується при оцінці ефективності оздоровлення дітей, що часто хворіють?

30 Зниження кратності гострих захворювань до 3 і менше на рік

^ 20 Відсустність ускладнень та субфібрилітету після гострих захворювань

20 Зменшення числа днів, пропущених через хворобу однією дитиною за рік

0 Національність

30 Зниження кратності гострих захворювань і відсутність ускладнень

^ Які дані необхідні для розрахунку показника ефективності диспансеризаціі в дитячому закладі?

100 Кількість дітей, що стоять на диспансерному обліку, і кількість дітей, знятих з обліку у зв'язку з одужанням

^ 0 Загальна кількість випадків захворювань і кількість дітей

0 Число всіх хронічних захворювань, що підлягають диспансеризаціі, і кількість дітей

^ Які дані необхідні для розрахунку рівня часто хворіючих дітей в дошкільному закладі?

18 января 2011 г. Страница 1 из 114

100 Число дітей, що хворіли 4 і більше разів на рік і середньосписочний склад

0 Число дітей, що хворіли 6 і більше разів на рік і загальне число хворіючих дітей

^ 0 Число дітей, що хворіли 4 і більше разів на рік і загальне число хворіючих дітей

Складовими діяльності лікаря з ГДП є …

0 Контроль кадрового складу ДДУ

^ 20 Гігієнічне обстеження території та окремих приміщень дитячих дошкільних, шкільних закладів

20 Гігієнічна оцінка ефективності санітарно-технічного обладнання

20 Гігієнічна оцінка відповідності меблів, навчальних посібників, наочного приладдя, іграшок, елементів режиму

дня та навчально-виховного процесу віковим особливостям дитячого оргапнізму

^ 20 Вивчення рівнів та динаміки показників фізичного розвитку, функціонального стану, захворюваності дітей і

підлітків

20 Контроль за своєчасністю та повнотою проведення медоглядів

^ При комплексній оцінці стану здоров'я організованих дитячих колективів який показник має

найбільше значення?

0 Рівень часто хворіючих дітей і ефективність іх оздоровлення

^ 100 Розподіл дітей на групи здоров'я

0 Ефективність диспансеризації

При сумісній роботі педіатрів і лікарів з ГДП по оцінці стану здоров'я дитячих і підліткових

колективів необхідно

^ 25 Проаналізувати показники здоров'я

0 Сумісна робота не проводиться

25 Оцінити ефективність профілактичних заходів

25 Виявити фактори, що негативно впливають на здоров'я

25 Розробити систему заходів по оздоровленню дитячих колективів

^ За якими критеріями проводиться оцінка ефективності оздоровчих заходів в колективах сумісно

лікарем з ГДП і педіатром?

40 Динаміка гострих захворювань

0 Така оцінка не проводиться

40 Перерозподіл дітей по групах здоров'я

^ 20 Перерозподіл об'єктів за рівнем санітарно-гігієнічного благополуччя

Який показник фізичного розвитку оцінюється як відхилення від стандарту?

0 Пропорції тіла

40 Надлишок маси

40 Дефіцит маси

20 Низький зріст

Які показники розвитку організму обумовлені, головним чином, факторами оточуючого

середовища?

50 Сила, витривалість

50 Життєва ємкість легень

0 Тип вищої нервової діяльності

Які показники розвитку організму обумовлені, головним чином, генетичним фактором?

100 Тип вищої нервової діяльності

^ 0 Життєва ємкість легень

0 Частота пульсу і дихання

Які спеціалісти обов'язково повинні приймати участь у поглиблених медичних оглядах дітей (крім

тих, що постраждали від аварії на ЧАЕС)?

50 Хірург (ортопед), отоларинголог, педіатр

^ 50 Офтальмолог, невропатолог, стоматолог

0 Ендокринолог

Назвіть групи здоров'я дітей та підлітків …

20 П'ята група (Діти і підлітки з наявністю хронічних захворювань у стані декомпенсації)

20 Перша група (Здорові діти і підлітки)

18 января 2011 г. Страница 2 из 114

^ 20 Друга група (Діти і підлітки з наявністю функціональних та деяких морфологічних відхилень; ті, які часто

хворіють)

20 Четверта група (Діти і підлітки з наявністю хронічних захворювань у стані субкомпенсації)

^ 0 Шоста група (Всі діти і підлітки)

20 Третя група (Діти і підлітки з наявністю хронічних захворювань у стані компенсації)

Безпосередніми виконавцями плану оздоровлення дітей групи ризику в дошкільному закладі є

50 Медпрацівники закладу

50 Вихователі груп

0 Лікар-педіатр дільниці

Які медико-організаційні заходи можуть сприяти зменшенню кількості часто хворіючих дітей?

0 Такі заходи відсутні

25 Підготовка дітей до вступу в дошкільний заклад дитячою поліклінікою

^ 25 Своєчасне проведення профілактичних щеплень (до вступу в дитячий заклад)

25 Робота з батьками та вихователями для забезпечення адаптації дитини

^ 25 Диспансеризація часто хворіючих дітей

Контролюючи диспансеризацію дітей та підлітків, лікар з ГДП оцінює

30 Оздоровлення дітей диспансерної групи

^ 40 Своєчасність і повноту проведення медоглядів

30 Допуск до занять фізкультурою і спортом

0 Стан харчування

Критеріями комплексної оцінки стану здоров'я дітей та підлітків є …

25 Рівень досягнутого нервово-психічного і фізичного розвитку та ступінь його гармонійності

^ 25 Наявність або відсутність у момент обстеження хронічних захворювань

25 Ступінь опірності організму несприятливому впливу чинників навіколишнього середовища

^ 0 Рівень забезпеченості технікою

25 Рівень функціонального стану основних систем організму

Вкажіть соціальні фактори, які впливають на формування здоров'я дітей та підлітків

25 Рухова активність

25 Режим дня

25 Інформаційне перенавантаження

25 Якість харчування

0 Спадковість

Які біологічні фактори впливають на формування здоров'я дітей та підлітків?

25 Темпи росту

25 Спадковість

25 Рівень статевої зрілості

25 Стан здоров'я матері

0 Якість довкілля

В якому віці проводяться поглиблені медичні огляди дітей в дошкільних закладах?

0 За бажанням батьків

^ 40 При вступі в дошкільний заклад і перед школою

30 В 3 роки

30 В 5 років

Вкажіть необхідні елементи обстеження дітей дошкільного і шкільного віку

^ 25 Збір анамнестичних даних

25 Лабораторні дослідження

25 Огляд лікарем-педіатром

25 Огляд лікарями-спеціалістами

0 Стаціонарне обстеження

З якою метою проводиться аналіз структури захворюваності дитячих та підліткових колективів?

18 января 2011 г. Страница 3 из 114

^ 0 Для виявлення кількості часто хворіючих дітей

0 Для виявлення частоти захворювань по кожній нозоологічній формі

100 Для виявлення головної патології

Що із перерахованого може проконтролювати лікар з ГДП при оцінці диспансерного огляду хворих в

школі?

30 Своєчасність і повноту проведення медоглядів

0 Успішність учнів

30 Виконання планів оздоровлення дітей, що стоять на обліку

^ 40 Допуск хворих до різних видів праці, фізвиховання

Вкажіть основні показники, що характеризують режим дня

30 Тривалість основних компонентів

^ 30 Структура режиму і раціональне чергування різних видів діяльності

40 Зміст, організація і умови виконання основних компонентів режиму

0 Спецрежим

В яких випадках призначається дітям в дошкільних закладах "щадний " режим?

0 Всім без виключення

30 В період реконвалесценціі після перенесеного захворювання

^ 30 Здоровим дітям в період адаптації

40 Дітям з хронічними захворюваннями і групи ризику

Які основні елементи "щадного" оздоровчого режиму в дошкільному закладі?

20 Спеціальні загартовуючі процедури з урахуванням стану здоров'я

^ 0 Заняття спортом в секціях

20 Лікувально-оздоровчі заходи

20 Зниження навантаження під час обов'язкових занять

20 Збільшення тривалості денного сну

20 Корекція харчування

Які дошкільні заклади (групи) компенсуючого типу передбачені для дітей з вадами здоров'я?

^ 25 Санаторії для часто хворіючих дітей та з окремими захворюваннями

0 Спортивні табори

25 Санаторії для дітей з ранніми проявами тубінтоксикації

^ 25 З порушеннями опірно-рухового апарату та інтелекту

25 З порушеннями мови, зору, слуху

Які основні елементи "щадного" оздоровчого режиму для школярів в санаторних школах-

інтернатах?

20 Сувора регламентація тривалості приготування домашніх завдань

^ 20 Обмеження об'єму позакласної роботи

20 Збільшення тривалості перебування на свіжому повітрі

20 Денний сон

0 Праця на шкільних ділянках

20 Скорочення тривалості уроків

Яким фізіолого-гігієнічним вимогам повинен відповідати режим діяльності дітей та підлітків?

25 Враховувати анатомо-фізіологічні особливості організму

^ 0 Враховувати національність

25 Враховувати добові коливання фізіологічних функцій

25 Враховувати стан здоров'я

25 Враховувати періоди працездатності

Суворе дотримання режиму дня в учбово-виховних закладах сприяє

^ 25 Попередженню втоми і перевтоми

25 Профілактиці функціональних відхилень

25 Підвищенню опірності організму

25 Росту і розвитку організму

18 января 2011 г. Страница 4 из 114

0 Ожирінню

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Тема: Актуальнi питання снiДу iconТема 1: Обговорюємо поточні питання: Чому не зустрілися Віктор Федорович та опозиція?
Тема 1: Обговорюємо поточні питання: Чому не зустрілися Віктор Федорович та опозиція? Як тлумачити месседжи статті міністра закордонних...
Тема: Актуальнi питання снiДу iconУрок №20 Тема уроку: Операції порівняння. Оператори розгалуження
На минулому уроці ми розглянули логічні операції та вирази. Постають питання: «Як застосувати набуті знання на практиці?», «Які конструкції...
Тема: Актуальнi питання снiДу iconТема обговоримо питання щодо формування остаточних списків об ’єднан ої опозиції та її програми
Тема обговоримо питання щодо формування остаточних списків об’єднаної опозиції та її програми
Тема: Актуальнi питання снiДу iconВ даній курсовій роботі, тема якої "Причини правопорушень та шляхи...

Тема: Актуальнi питання снiДу iconЛекція перша Тема: Історія діловодства
...
Тема: Актуальнi питання снiДу iconМаєш питання? Запитай у Президента!
«Моє запитання» у темі листа. Усі питання будуть розглянуті й виставлені на загальне голосування в компанії. Цього разу керівники...
Тема: Актуальнi питання снiДу iconТема: Електростатистика. Електризація. Закон Кулона. Питання
Електромагнітне поле І його окремі прояви електричні І магнітні поля. Електризація
Тема: Актуальнi питання снiДу iconСистема менеджменту. Опитувальний лист (анкета)
Для підготовки сертифікаційного процесу, Ви повинні відповісти на нижченаведені питання. Ці питання можуть бути використані Вами...
Тема: Актуальнi питання снiДу iconТема екологія І етнос
Тому питання про роль довкілля в становленні І розвитку етносу знаходиться в центрі сучасних філософських досліджень. І, зрозуміло,...
Тема: Актуальнi питання снiДу iconПлан проведення серпневої наради учителів музики
Тема: Актуальні питання медіа-освіти учнів загальноосвітньої школи з урахуванням сучасних вимог програм з предметів художньо-естетичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка