Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації
Скачати 255.77 Kb.
НазваПримірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації
Сторінка1/3
Дата28.06.2013
Розмір255.77 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації

 

1. Положення про систему управління охороною праці (СУОП)

В ній повинні бути дані найважливіші напрями в роботі по забезпеченню безпеці праці, сформульовані основні обов'язки працівників в цьому напрямі, починаючи від першого керівника і закінчуючи виконавцями (робітниками) всієї вертикалі управління.

2. Журнал обліку вступних інструктажів

Проведення вступного інструктажу повинне скріплятися підписами особи, що інструктується і інструктуючого в Журналі обліку вступних інструктажів. Вступний інструктаж повинні проходити всі без виключення категорії працівників, які приймаються на роботу. Інженер по охороні праці повинен регулярно звіряти у відділі кадрів, чи всі працівники, які поступили на роботу, пройшли ввідний інструктаж.

3. Програма вступного інструктажу

Програма повинна враховувати специфіку підприємства. Примірний зміст програми вступного інструктажу:

1. Загальні відомості про підприємство, характерні особливості виробництва.

2.  Основні положення чинного законодавства про охорону праці.

2.1.  Трудовий договір, робочий час і час відпочинку, охорона праці жінок і осіб молодше за 21 рік. Пільги і компенсації за шкідливі умови праці, передбачені законодавством, а також ті. які передбачені додатково в колективних договорах

2.2.  Правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідальність за їх порушення. Порядок усунення від виконання роботи.

2.3.  Організація роботи по охороні праці на підприємстві. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

3.  Загальні правила поведінки для працюючих на території підприємства, а також правила поведінки у виробничих і допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень.

4.  Небезпечні і шкідливі виробничі чинники, характерні для даного виробництва. Методи і засоби попередження нещасних випадків і професійних захворювань: засоби колективного захисту, плакати, знаки безпеки, сигналізації. Основні вимоги по попередженню електротравматизму.

5.  Основні вимоги виробничої санітарії і особистої гігієни.

6.  Засоби індивідуального захисту. Порядок і норми видачі 313, терміни носіння.

7.  Обставини і причини окремих характерних нещасних випадків, аварій, що відбулися на підприємстві і інших аналогічних виробництвах через порушення вимог охорони прані.

8. Порядок розслідування і оформлення документів про нещасні випадки і професійні захворювання на виробництві.

9. Пожежна безпека. Способи і засоби запобігання пожеж, вибухів, аварій. Дії персоналу при їх виникненні.

10. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на ділянці, в цеху

4. Перелік виробництв (і професій), при роботі в яких обов'язкове проходження медичних оглядів

Складається на підставі наказу керівника підприємства про затвердження тимчасових переліків шкідливих, небезпечних речовин і виробничих чинників, а також робіт, при виконанні   яких   проводяться   попередні   і    періодичні   огляди   працівників    Обов'язково враховується "Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі", затверджений наказом МОЗ України від 10 грудня 1993 року, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року під № 194.

5. Графік проведення періодичних медичних оглядів

Його, як правило складає відділ кадрів спільно з керівниками підрозділів. При ухиленні працівника від проходження медичного огляду роботодавець зобов'язаний не допускати його до виконання їм трудових обов'язків. Медогляд проводиться за рахунок роботодавця.

6. Список працівників, зобов'язаних проходити періодичні медичні огляди

Складається поіменний список працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також таких, які вимагають професійного відбору. В списку вказуються шкідливий або небезпечний чинник, що впливає на працівника, професія, стаж роботи по цій професії. Поіменний список узгоджується з органами СЕС. і один екземпляр передається до медичної у станови, з якою полягає договір на проведення медичного огляду.

7. Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду

Складає лікар лікувально-профілактичної установи, що проводила медогляд (при необхідності - з участю профпатолога або лікарів інших спеціальностей), з представниками служби СЕС, профспілкової організації і працедавця. Один екземпляр заключного акту передається до місцевих органів СЕС. другий залишається в організації. Проведення оздоровчих заходів (у разі їх наявності) працедавцем є обов'язковим.

8. Перелік спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту, який безкоштовно видається на підприємстві.

Перелік складається на підставі Норм безкоштовної видачі, затверджених наказами Держнаглядохоронпраці України, а також Типових норм безкоштовної видачі, затверджених в СРСР. В даному випадку необхідно користуватися "Державним реєстром НПАОП". який містить весь перелік нормативних актів, діючих на території України. Типові норми слід розглядати як мінімум, яким працедавець зобов'язаний забезпечити працівника. Перелік повинен бути погоджений з профспілковим комітетом або і іншим громадським органом працюючих.

9. Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття

На кожного працівника заводиться така картка, в якій він розписується за отримання спецодягу, спецвзутті. Картка необхідна, бо при нещасному випадку з працівником будуть потрібно документи, підтверджуючі видачу йому спецодягу і інших засобів індивідуального захисту.

10. Журнал реєстрації періодичних інструктажів на робочому місці

Про проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового, стажування і допуску до роботи працівник, що проводив інструктаж, робить запис в Журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з обов'язковим підписом особи, яку інструктують і інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять:

- зі всіма новоприйнятими на підприємство, що переводяться з одного підрозділу в інший;

-  з працівниками, що виконують нову для них роботу, працівниками, що відряджаються, тимчасовими;

-   з будівельниками, що виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства;

-   із студентами і що вчаться, прибулими на виробниче навчання або практику перед виконанням нових видів робіт.

Первинний інструктаж на робочому міст проводять з кожним працівником або що вчиться індивідуально з практичним показом безпечних прийомів і методів праці Первинний інструктаж можливий з групою осіб, обслуговуючих однотипне устаткування. і в межах загального робочого місця.

Повторний інструктаж проходять всі робітники, за винятком осіб, не пов'язаних з випробуванням, обслуговуванням, наладкою і ремонтом устаткування, використовуванням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваної роботи, в терміни, встановлені Положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом даного підприємства.

Позаплановий інструктаж проводять:

1) при введенні в дію нових або перероблених стандартів, правив, інструкцій по охороні праці, а також змін до них:

2)  при змін технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструменту, початкової сировини, матеріалів і інших чинників, що впливають на безпеку праці;

3)  при порушенні працюючими і вчаться вимог безпеки праці, які можуть привести або привели до травми, аварії, вибуху або пожежі, отруєння:

4) на вимогу органів державного нагляду;

5)  при перерві в роботі: для робіт, до яких пред'являють підвищені вимоги безпеки праці. — більш ніж на ЗО календарних днів, а для решти робіт більше 60 днів.

Інструктажі проводять особи, які затверджені наказом по підприємству (як правило, інженерно-технічні працівники, в чиє безпосереднє керівництво поступає працівник).

11. Програма первинного інструктажу   

Первинний   інструктаж   на  робочому   місці   проводяться за програмами,   розробленим   і затвердженим наказом підприємства, для окремих професій або видів робіт з урахуванням вимог стандартів ССБТ. відповідних правил, норм і інструкцій по охороні праці і іншої технічної документації. Програми погоджують із службою охорони праці і профспілковим комітетом Зразковий перелік основних питань первинного інструктажу на робочому місці:

1.  Загальні відомості про технологічний процес і устаткування на даному робочому місці, виробничій ділянці, в цеху. Основні небезпечні і шкідливі виробничі чинники, що виникають при даному техпроцесі.

2. Безпечна організація і склад робочого місця.

3. Небезпечні зони машини, механізму, приладу. Засоби безпеки устаткування (запобіжні, гальмівні пристрої і огорожі, системи блокування і сигналізації. знаки безпеки). Вимоги по попередженню електротравматизму.

4.  Порядок підготовки до роботи (перевірка справності устаткування, пускових приладів, інструменту і пристосувань, блокувань заземлення і інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми і методи роботи, дії при виникненні небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на даному робочому місці і правила користування ними.

7. Схема безпечного пересування працюючих по території цеху, ділянки.

8. Внутрішньоцехові транспортні і вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки при навантажувально-розвантажувальних роботах і транспортуванні вантажів.

9. Характерні причини аварій, вибухів, пожеж, випадків виробничих травм.

10.  Заходи попередження аварій, вибухів, пожеж. Обов'язки і дії при аварії, вибух), пожежі. Способи застосування на ділянці засобів пожежогасінні, протиаварійного захисту і сигналізації, місця їх розташування.

12. Перелік професій і посад працівників, звільнених від первинних інструктажів на робочому місці

Затверджується наказом підприємства і узгоджується з профспілковим комітетом або з іншим громадським органом трудового колективу і службою охорони праці. Від проходження інструктажу звільняються особи, не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, монтажем, наладкою і ремонтом устаткування, використовуванням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів.

13. Стажування

Всі робітники, у тому числі випускники профтехучилищ, учбово-виробничих комбінатів, після первинного інструктажу на робочому місці повинні протягом перші 2-15 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом осіб, призначених наказом.

Керівництво цеху, ділянки за узгодженням із службою охорони прані і профспілковим комітетом може звільняти від стажування працівника, що має стаж роботи за фахом не менше три роки, при переході з одного цеху в іншій, якщо характер його роботи і тип устаткування, на якому він працював раніше, не міняються.

Проходження стажування, закріплення відповідальних осіб, допуск до самостійної роботи оформляються в журналі періодичних інструктажів.

14. Перелік професій і тривалість  стажування на робочому місці

Перелік професій і тривалість стажування визначається і затверджується керівником підприємства і узгоджується з профспілковим органом або іншим представницьким органом трудового колективу.

16. Перелік професій робочих, робота по яких вимагає проходження навчання і перевірки знань.

Робітники пов'язані з виконанням робіт або обслуговуванням об'єктів (установок устаткування) підвищеної небезпеки, а також об'єктів, підконтрольних органам державного нагляду, повинні проходити навчання  і періодичну перевірку знань по охороні праці в терміни, встановлені Положенням про навчання з питань охорони праці, діючих на підприємстві.

Проведення перевірки знань робітників по охороні праці оформляють протоколом.

Перед черговою перевіркою знань на підприємствах, організовують заняття, лекції, семінари, консультації з питань охорони праці.

Всі робітники, що мають перерви в роботі по даному виду робіт, посади, професії більше трьох років, а при роботі з підвищеною небезпекою — більше одного року; повинні пройти навчання по охороні праці до початку самостійної роботи,

17. Наказ про призначення комісії по перевірці знань охорони праці.

Склад комісії по перевірці знань визначається Положенням про навчання з питань охорони праці, діючого на підприємстві. Число членів комісії повинне бути не менше трьох.

Участь в комісії представника органу державного нагляду є обов'язковою при первинній перевірці знань працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки.

Члени комісії по перевірці знань повинні бути навчені і мати документ, що засвідчує їх повноваження.
  1   2   3

Схожі:

Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconРоз'яснення щодо документації конкурсних торгів для закупівлі
Дкт потрібна кількість прибиральників повинна бути розрахована згідно регламентів Центру з наукової організації праці І управління...
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconВсеукраїнський студентський архів
Випромінювачі можуть бути сполучені послідовно або паралельно-послідовний. Розмова в приміщенні при проведенні переговорів не повинна...
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconПожежної безпеки для магазинів
Ширина проходів між прилавком І обладнанням, установленим паралельно прилавку, повинна бути не мен­ше 2,7 м, й установленим торцем...
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconНа порозі XXI століття закономірно постає питання про нову школу,...
Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін І криз у суспільстві,...
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconДокументація технологічних процесів
Під технологічною готовністю виробництва розуміють наявність на підприємстві повного комплекту конструкторської І технологічної документації,...
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconОрганізації режимно – секретний орган (рсо) та службу охорони рсо...
Мета: набути навиків у організації режимно – секретний орган (рсо) та службу охорони рсо в державній установі, на якій циркулює державна...
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconЖиттєвий цикл І конкурентоспроможність продукції як складові облікової політики
Тому для стабільного функціонування та розвитку будь-яка виробнича система повинна бути гнучкою І постійно пристосовувати виробничо-технічну...
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconОргком І т е т умови участі у П’ятому регіональному конкурсі
Виконкоми міських рад та райдержадміністрації готують письмову рекомендацію характеристику, що пропонує кандидатуру учасника, яка...
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації iconДипломи І посвідчення ітп та персоналу (копії/ оригінали)
Перелік документів та відомостей про ліцензіата необхідних для отримання експертного висновку (примірний)
Примірний перелік документації,  яка повинна бути на підприємстві,  установі, організації icon1. в яких ситуаціях життя людини неодмінно стикається із світоглядними...
Людина не повинна так робити”, тобто при цьому керуються загальними уявленнями про те, якою повинна бути людина, що гідно її, а що...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка