1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток
Назва1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток
Сторінка1/5
Дата07.04.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

1.Міжнародна економіка: суть, структура , розвиток.

2.Сучасна міжнародна економіка: закони й особливості розвитку.

3.Систематизація країн світу.

4.Координація економічної політики в системі ООН.

5.Міжнародний поділ праці: суть, форми, фактори та особливості на сучасному етапі.

6.Міжнародна спеціалізація та кооперування праці.

7.Зробіть порівняльний аналіз зовнішньоторговельних концепцій меркантилістів, Адама Сміта та Давіда Рікардо.

8.Політика протекціонізму і сучасність.

9.Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі та особливості її застосування на сучасному етапі.

10.Охарактеризуйте СОТ та особливості її діяльності.

11.Дайте характеристику сучасного міжнародного науково-технологічного обміну.

12.Зовнішня трудова міграція В Україні: причини, форми, наслідки.

13.Сучасна міжнародна міграція робочої сили та її позитивні наслідки.

14.Сучасна міжнародна міграція робочої сили та її негативні наслідки.

15Дайте характеристику особливостей сучасного міжнародного руху капіталів.

16.Міграція підприємницького капіталу та наслідки для країн-експортерів і країн-імпортерів.

17.Спеціальні(вільні) економічні зони.

18.Зробіть порівняльний аналіз способів реструктуризації зовнішнього боргу.

19.Економічні наслідки міжнародного кредитування та альтернативні джерела фінансування національної економіки.

20.Порівняйте Паризьку та Генуезьку валютні системи.

21Бреттон-Вудська валютна система: причини виникнення і кризи, характерні риси.

22.Сучасна міжнародна валютна система: причини виникнення, характерні риси, проблеми функціонування.

23.Платіжний баланс: суть, структура, фактори впливу.

24.Дайте загальну характеристику групи Світового банку.

25.Дайте загальну характеристику МВФ.

26.Загальна характеристика МБРР та ЄБРР.

27.Валютне регулювання та форми валютної політики.

28.Валютний курс: суть фактори впливу, методи котирування. Режими ВК.

29.Міжнародна економічна інтеграція: причини, фактори та етапи.

30.Європейський Союз: особливості інтеграції.

1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток

Міжнародна економіка – це сукупність національних економік і відносин, які об’єднують національні економіки у цілісну систему, яка розвивається за об’єктивними законами ринкової економіки.

Структура міжнародної економіки (форми):

1) міжнародний поділ праці;

2) міжнародна торгівля;

3) міжнародна виробнича та інвестиційна діяльність;

4) міжнародні науково-тухнічні відносини;

5) міжнародна міграція робочої сили;

6) міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини.

Міжнародні економічні відносини – це комплекс економічних відносин між окремими країнами, їх регіональних об’єднань, ТНК, підприємствами та міжнародно-економічними організаціями в системі світового господарства.

Принципи функціонування МЕВ:

1) міжнародний рівень:

а) принципи суверенітету;

б) мирного співіснування;

в) рівноправності;

г) розвитку МЕВ;

д) добросовісне виконання міжнародних зобов’язань;

е) принцип мирного розв’язання спорів;

є) взаємовигоди;

ж) не втручання у внутрішні справи один одного;

з) не допущення дискримінації

^ 2) національний рівень:

а) політико-правове середовище: 1) політико-правовий режим в країні; 2) рівень політичної стабільності; 3) адміністративні методи регулювання МЕВ; 4) рівень політично-правового розвитку;

б) економічне середовище: 1) рівень економічного розвитку в країні; 2) рівень розвитку промисловості; 3) рівень НТП; 4) рівень життя населення; 5) рівень розвитку зовнішньо-економічних зв’язків;

в) соціально-економічне середовище: 1) структура населення за віком, статтю; 2) політична і релігійна орієнтація населення; 3) відношення до праці; 4) відношення до навколишнього середовища;

г) технологічне середовище: 1) енергетичне забезпечення країни; 2) транспортне забезпечення; 3) інформаційне забезпечення.

В онові розвитку світової економіки лежить розв’язання суперечностей:

1) між високорозвиненими країнами і країнами ІІІ світу;

2) між високорозвиненими країнами;

3) між високорозвиненими країнами і країнами з перехідною економікою;

4) між країнами ІІІ світу;

5) між національною економікою і ТНК;

6) між продуктивними силами і виробничими відносинами.

Усі суперечності розвитку світової економіки є похідними, є зовнішнім проявом суперечності двох протилежних тенденцій:

1) прагнення до національної відокремленості, державності;

2) інтернаціоналізація та інтеграція господарського життя (приклад інтернаціоналізації: розвал СРСР і утворення багатьох держав).

У своєму становленні і розвитку світове господарство пройшло довгий і складний шлях. Деякі дослідники відносять його виникнення ще до часів Римської імперії. Інші ведуть відлік функціонування світового господарства з часу Великих географічних відкриттів XV - XVI ст., що привели до прискореного розвитку міжнародної торгівлі коштовностями, прянощами, благородними металами, рабами. Але світове господарство цього періоду було обмеженим, залишаючись сферою застосування тільки купецького капіталу.

Основні етапи розвитку світової економіки:

І етап (ХV-XVII ст.) – зародження світового капіталістичного ринку: великі географічні відкриття, поява колоній, революція цін, мануфактурний період.

ІІ етап (XVIII-XIX ст.) – формування світового капіталістичного ринку, зародження і розвиток загальноосвітнього поділу праці: промисловий переворот, буржуазні революції, перехід від мануфактурної до фабричної системи.

ІІІ етап (кінець XIX перша половина XX ст.) – формування системи загальноосвітнього поділу праці і на цій основі – всесвітнього господарства: електротехнічна революція, двигуни внутрішнього згоряння, економічний розподіл світу, перехід до монополістичного капіталізму.

IV етап (з 50-х років ХХ ст. і до тепер) – функціонування системи загальноосвітнього поділу праці, посилення взаємозалежності економік усіх країн: НТР, процеси інтернаціоналізації та інтеграції.

^ 2. Сучасна міжнародна економіка: закони й особливості розвитку

Формування світового ринку зумовило встановлення міждержавних зв'язків які базуються на теорії міжнародної економіки.

В свою чергу, міжнародна економіка – це сукупність національних економік і відносин, які об’єднують національні економіки у цілісну систему, яка розвивається за об’єктивними законами ринкової економіки.

В процесі розвитку економіки, міжнародних економічних відносин, зараз ми живемо і можемо спостерігати як функціонує наша сучасна міжнародна (світова) економіка.

Сьогодні можна спостерігати такі особливості її розвитку:

1. помітно зростаючі масштаби міграції капіталів і робочої сили, розвиток всесвітньої торгівлі,

2. політика держав у підтримці міжнародного руху товарів,

3. розвиток виробництва,

4. виникнення економіки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних об'єднань,

5. все частіше застосовуються єдині для усіх країн стандарти на технологію, екологію, діяльність фінансових організацій, бухгалтерську і статистичну звітність

6. системі управління світовою економікою поступово втрачається колишня роль ООН. Її функції переходять до урядів країн «великої сімки». Крім того, управління світовим господарством починає концентруватися у тріаді: Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк.

Міжнародні економіка являє собою складну систему. На осонові її функціонування можна простежити основні економічні закони. І взагалі економіка країни не може успішно розвиватися, не спираючись на економічні закони розвитку, втілені в товарному виробництві.

Отже, Закони розвитку сучасної міжнародної економіки:

1)закон інтернаціональної вартості – прояв суспільно-необхідного робочого часу в міжнародному масштабі. Інтернаціональна вартість формується як середньосвітова величина в результаті конкуренції між різними державами та ін. суб’єктами світових ринкових відносин. Участь беруть лише товари, що експортуються на світовий ринок.

2)закон попиту і пропонування: попиту – між ціною і обсягом попиту існує обернений зв’язок; пропозиції – між ціною і обсягом пропонування існує прямий зв’язок.

3)закон нагромадження – забезпечує зростання і необхідний обсяг національного багатства у вигляді виробничих і невиробничих фондів, життєвих засобів. Отже збільшення життєвого рівня населення об’єктивно обумовлює збільшення обсягу і якості національного багатства на основі нагромадження. Цей причинно-наслідковий зв’язок і являє собою закон нагромадження.

4)закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил – це всезагальний закон, який виражає виробничо-необхідні, сталі і суттєві зв’язки між рівнем продуктивних сил і відповідними їм економічними типами і формами власності.

5)закон нерівномірності економічного розвитку – неоднаковий розвиток окремих п-ств, адміністративно-територіальні одиниці окремих країн. Важливою ознакою дії закону є нерівномірність розвитку науки.

6)закон зростання продуктивності праці - відображає існування суперечностей між збільшенням потреб і обмеженими можливостями екстенсивного розвитку економіки. Розв’язання суперечностей здійснюється на основі збільшення ПП. Збільшення ПП. свідчить про випереджальне збільшення обсягу продукту порівняно зі збільшенням витрат праці.

^ 3. Систематизація країн світу

1. Економічно розвинуті країни:

   1. Велика «7» США Канада Японія Франція Німеччина Італія Велика Британія

   2. Малі економічно високо розвинуті країни Бельгія Нідерланди Люксембург Швеція Швейцарія Фінляндія Австрія Норвегія Данія

   3. Розвинуті країни переселенського типу Австралія Нова Зеландія ПАР Ізраїль

   4. Зх-Європейські країни середнього економічного розвитку Греція Португалія Іспанія Ірландія

   5. Європейські держави – карлики Монако Андора Ліхтенштейн

 1. Країни що розвиваються припадає 70% території землі

80% населення землі

   1. Нові індустріальні країни

 • НІК1 Пд Корея, Сінгапур, Тайвань, Гонконг, Аргентина, Бразилія, Мексика

 • НІК2 Індія, Індонезія, Тайланд, Чилі

 • НІК3 Туреччина, Туніс

 • НІК4 Філіпіни

   1. Країни експортери нафти ОАЕ, Кувейт, Алжир, Бахрейн, Оман, Лівія

   2. Країни, що розвиваються, якв не пройшли стадії індустріалізації

   3. Соціалістичні країни Корейська народно демократична республіка, Куба, Вєтнам, Китай

 1. Країни з перехідною економікою

   1. Монголія, 15 пострадянських країн, Чехія, Словаччина, Сербія.


^ 4. Координація економічної політики в системі ООН

ООН – універсальна міжнародна організація покликана сприяти розв’язанню головних політичних проблем, що неможливо без вирішення економічних і соціальних завдань.

Бюджет ООН формується за рахунок внесків країн-членів ООН. Особливістю є те що є 2 бюджети:

 1. Регулярний бюджет – використовується для покриття витрат підрозділів ООН; 2) Бюджет операцій для підтримки миру.

Завдання ООН:

 1. Ліквідація бідності, голоду;

 2. Забезпечення загальної початкової освіти;

 3. Заохочення рівності чоловіків і жінок;

 4. Скорочення дитячої смертності;

 5. Поліпшення охорони материнства;

 6. Боротьба із СНІДом, малярією та іншими захворюваннями;

 7. Забезпечення екологічної стійкості;

 8. Формування глобального партнерства з метою розвитку.

Основні органи:

 1. Генеральна асамблея – головний дорадчий і представницький орган;

 2. Рада безпеки:

 • Запроваджує міжнародні санкції;

 • Направляє миротворчі сили ООН;

 • Санкціонує проведення військових операцій.

 1. Економічна соціальна рада(ЕкоСор);

 2. Рада з опіки;

 3. Міжнародний суд – займається територіальними і прикордонними спорами і незаконне примінення сили;

 4. Секретаріат.

ЕкоСор – це головний орган з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ; вивчення шляхів розвитку міжнародного співробітництва в економічній та соціальних сферах; складає проекти угод, готує матеріали для міжнародних конференцій, дає рекомендації стосовно економічних і соціальних програм, які заслуговують на увагу.

Діють у відповідності з принципами та цілями ООН, в основі їх діяльності лежить самоуправління; економічна і соціальна рада координує їх діяльність.

 • Міжнародна організація праці(МОП);

 • Продовольча та сільськогосподарська організація ООН(ФАО);

 • Організація ООН з питань освіти, науки та культури;

 • Всесвітня організація з охорони здоров’я;

 • Міжнародний фонд с/г розвитку;

 • Всесвітня організація інтелектуальної власності – займається захистом інтелектуальної власності.
  1   2   3   4   5

Схожі:

1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток icon1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток
Міжнародна економіка – це сукупність національних економік І відносин, які об’єднують національні економіки у цілісну систему, яка...
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток icon1. Міжнародна економіка: суть, структур а, розвиток
Зробіть порівняльний аналіз зовнішньоторговельних концепцій меркантилістів, Адама Сміта та Давіді Рікардо
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток iconПлан Суть та структура світового господарства. Міжнародна інтеграція. Міжнародна торгівля
Світове господарство це сукупність господарств окремих країн та система економічних відносин, яка склалася між ними. По своїй структурної...
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток icon2. Сучасна міжнародна економіка: закони І особливості розвитку
Міжнародна економіка – це сукупність національних економік І відносин, які об’єднують національні економіки в цілісну систему, яка...
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток icon1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток icon“Гуманітарні науки”, 0305 “Економіка І підприємництво”. Напрями підготовки
Напрями підготовки: 020301 “Філософія”, 030501 “Економічна теорія” 030502“Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”,...
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток iconПлан суть І структура грошового ринку Попит на гроші та грошова пропозиція...
Суть І структура грошового ринку Відомо, що ринок за своїм призначенням на регулярній основі забезпечує взаємодію попиту І пропозиції...
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток iconЗаконами ринкової економіки. Структура міжнародної економіки (форми)
Міжнародна економіка – це сукупність національних економік І відносин, які об’єднують національні економіки у цілісну систему, яка...
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток iconЗаконами ринкової економіки. Структура міжнародної економіки (форми)
Міжнародна економіка – це сукупність національних економік І відносин, які об’єднують національні економіки у цілісну систему, яка...
1. Міжнародна економіка: суть, структура, розвиток iconСуть І форми міжнародного руху капіталу
Міжнародна інвестиційна діяльність грає ключову роль в системі сучасних міжнародних економічних відносин І робить значний вплив (як...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка