1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп»
Назва1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп»
Сторінка3/7
Дата12.04.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Спорт > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Використання робочої сили та баланс робочого часу на

ДП «Дубровицький держспецлісгосп»

На діяльність підприємства в основному впливає фонд часу роботи підприємства. Планування фонду робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою визначення кількості робочих днів (годин), що будуть фактично відпрацьовані одним працівником протягом планового року.

Нормальна тривалість робочого часу працівників ДП «Дубровицький держспецлісгосп» не перевищує 40 год. на тиждень.

Відповідно до законодавства на ДП «Дубровицький держспецлісгосп» скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1) для працівників віком 16 - 18 років - 36 год. на тиждень, для осіб віком 15 - 16 років (учнів віком 14 - 15 років, які працюють у період канікул) - 24 год. на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 год. на тиждень.

Під час розрахунку балансу робочого часу згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, скорочується на одну годину як за п'ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може перевищувати 5 год.

Плановий фонд робочого часу «Дубровицький держспецлісгосп»представлено у вигляді таблиці 7.

Таблиця 3

Баланс робочого часу «Дубровицький держспецлісгосп»на 2010 рікп/п

Показник

Фонд часу

працівника

підприємства

1

2

3

4

1.

Загальна кількість календарних днів

365

365

2.

Кількість неробочих днів:

в т. ч. святкових

вихідних

114

10

104

114

10

104

3.

Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу)


251


251

4.

Невиходи на роботу, всього:

 • чергові і додаткові відпустки

 • відпустки по вагітності

 • виконання державних обов’язків

 • через хворобу

 • навчання

 • неявка з дозволу адміністрації

 • прогули

 • простої

45

24

6

3

3

-

2

3


2

2


5.

Корисний ФРЧ

210

249


7. Виробнича інфраструктура ДП «Дубровицький держспецлісгосп»

Інфраструктура підприємства — це комплекс цехів, господарств та служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства. Без організованої інфраструктури неможлива нормальна робота підприємства. При цьому розрізняють виробничу та соціальну інфраструктури.

Виробнича інфраструктура підприємства — це сукупність підрозділів, які прямо не беруть участі у створенні основної (профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, створюючи необхідні для цього умови.

Виробничу структуру «Дубровицький держспецлісгосп»складають:

 • допоміжні та обслуговуючі цехи та господарства підприємства (ремонтний, енергетичний, транспортний, складське господарство тощо);

 • магістральні об'єкти, комунікаційні мережі, засоби збору та обробки інформації.

Соціальна інфраструктура — це сукупність підрозділів підприємства, які забезпечують задоволення соціально-побутових та культурних потреб робітників підприємства.

Соціальну структуру «Дубровицький держспецлісгосп»складають:

 • заклади громадського харчування;

 • кімнати відпочинку працівників.

Підрозділи соціальної інфраструктури очолює заступник директора підприємства з кадрових і соціальних питань. Йому підпорядковуються відділи кадрів, технічного навчання, адміністративно-господарський, які безпосередньо керують відповідними установами соціальної інфраструктури підприємства.

Необхідними умовами нормального перебігу виробничого процесу на ДП «Дубровицький держспецлісгосп»: підтримання у робочому стані транспорту; своєчасне забезпечення робочих місць матеріалами, інструментами; живлення агрегатів енергією, виконання транспортних операцій. На підприємстві для позначення всіх цих процесів у сукупності використовується поняття — система технічного обслуговування виробництва.

В рамках системи технічного обслуговування виробництва виконуються такі функції:

 • ремонт технологічного, транспортного та іншого устаткування, догляд за ним та налагоджування;

 • забезпечення робочих місць пристосуванням як власного виробництва, так і придбання на стороні;

 • переміщення вантажів та виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

 • забезпечення підрозділів підприємства електричною і тепловою енергією, паром, газом, стиснутим повітрям тощо;

 • забезпечення складів і офісних приміщень, транспортних засобів основними та допоміжними матеріалами, паливом, зберігання готової продукції та товарів.

Ремонтне господарствотранспорних засобів і устаткування складаються із багатьох конструктивних елементів, які у процесі експлуатації зазнають різних інтажень і тому зношуються нерівномірно. Виникає необхідність відновлення та заміни зношених частин устаткування, яке ще придатне для подальшого використання.

Ремонтні роботи на підприємстві здійснюються для підтримання устаткування та транспорних засобів у робочому стані, яка була втрачена в результаті використання. Робітники, що входять до складу ремонтного господарства, здійснюють технічне обслуговування та ремонт отранспортих засобів та устаткування, монтаж та введення в дію нового устаткування, виготовлення запасних частин, нестандартного обладнання та модернізацію діючого.

На «Дубровицький держспецлісгосп»весь ремонтний персонал підприємства підпорядкований головному механіку.

Умовою ефективної діяльності «Дубровицький держспецлісгосп»є створення певних запасів необхідного товарного асортименту. Усі ці запаси зберігаються на різних складах підприємства, сукупність яких утворює його складське господарство. Структура складського господарства формується залежно від номенклатури товарів. На підприємстві існує такий тип складів як:

збутовий — для зберігання готової продукції, що підлягають реалізації.

Організація складського господарства передбачає приймання, розміщення, зберігання, підготовку до використання, видачу і облік руху матеріальних ресурсів. Товари надходять на склади підприємства згідно з оперативними планами відділу матеріально-технічного постачання. Облік руху товарів здійснюється за допомогою картотеки на складах підприємства і в бухгалтерії.

Транспортне господарство «Дубровицький держспецлісгосп»складається з транспортних засобів – автомобілі, прицепи і обладнання загальнозаводзького призначення – гаражі, ремонтні майстерні.

Перевезення вантажів, навантажувально-розвантажувальні і експедиційні операції являються основними функціями транспорту і його робота впливає безпосередньо на хід в-ва і с/в продукції. Від роботи транспорту залежить доставка продукції до кінцевого споживача.

Затрати на транспортно-складське господарство займає на підприємстві значні втрати. В зв’язку з цим основним завданням транспортного господарства є безперебійне транспортування вантажів при повному використанні транспортних засобів і мінімальній с/в транспортних операцій. Це можна досягнути шляхом правильної організації транспортного господарства, чіткого планування його роботи, підвищення рівня навантажувально-розвантажувальних робіт, впровадження ефективних форм господарювання.

Великого значення для «Дубровицький держспецлісгосп»набуває логістика торгівельного підприємства і повинна трактуватися як комплекс логістичних операцій та процесів, які здійснюються торговельним підприємством для доведення товарних потоків до кінцевих споживачів товарів споживчого призначення (або продукції виробничого призначення – у разі здійснення торговельної діяльності в сфері оптової і роздрібної торгівлі такою продукцією). Основними функціональними напрямками діяльності «Дубровицький держспецлісгосп»у цій сфері є забезпечення:

 1. Процесів просторового переміщування товарної маси в системі товаропросування;

 2. Розвиток інфраструктури оптової та роздрібної торгівлі, здійснення комплексу внутрішньомагазинних та складських торгово-технологічних операцій і їхній інформаційний супровід (документальне оформлення операцій надходження або відпуску товарів);

 3. Виконання операцій зберігання товарів, їхньої підготовки до продажу, кількісних та якісних перетворень товарних партій;

 4. Розвиток власного транспортного господарства торговельних підприємств та/або організація перевезень торговельних вантажів власним транспортом;

 5. Організація логістичного обслуговування споживачів через надання відповідних послуг тощо.

Торговельна логістика впливає на ефективність ринкової діяльності торговельних підприємств. Її завдання - отримання потрібних товарів у необхідному місці у визначений час та одержання торговельним підприємством максимального прибутку з оптимальними витратами. 1. Організація технічного нормування ресурсів ДП «Дубровицький держспецлісгосп»

Планування діяльності ДП «Дубровицький держспецлісгосп» ґрунтується на системі техніко-економічних норм і нормативів використання всіх матеріально-технічних, трудових і грошових ресурсів.

Уся сукупність норм і нормативів підприємства створює його нормативну базу — надзвичайно важливу частину інформаційної системи управління. Норми і нормативи визначають ступінь використання ресурсів підприємства, а отже, від їх якості істотно залежить наукова обґрунтованість розроблюваних планів.
Раціональна організація нормативної бази «Дубровицький держспецлісгосп»будується на таких основних принципах:

 • комплексне охоплення нормуванням усіх сфер діяльності підприємства і відповідно всіх розділів стратегічного і поточного планів;

 • методична єдність формування норм і нормативів за рівнями управління (головна оптово-роздрібна база, склади -філії), за періодами (місяць, рік) і відповідно забезпечення їх агрегування і дезагрегування;

 • забезпечення обґрунтованості норм і нормативів на основі застосування належних методів їх обчислення, своєчасного поновлення і коригування;

 • організація ефективної системи формування і використання норм і нормативів: оформлення, зберігання, пошук, оновлення тощо.

^ Таблиця 4

Класифікація норм і нормативів підприємства за видами нормованих ресурсів і призначенням


Вид ресурсів

Норми витрат

Нормативи режимів

Праця


Затрати робочого часу на виготовлення основної, допоміжної продукції, обслуговуючі процеси, ремонт; норми кількості та обслуговування

Тривалість робочої зміни, перерви на обід та відпочинок (у регламентованих інтенсивних процесах), тривалість відпустки та ін.

Продукція

-

тривалість виробничих циклів, запаси на складі, періодичність відвантаження


Фінанси


Оборотні кошти, нормативні показники ліквідності та заборгованості, відрахування у резервний фонд, процентні ставки, ставки оподаткування та ін.


Матеріали
і енергія


Затрати матеріалів на обслуговування, ре­монт; затрати палива й енергії на виробничі, господарські та обслуговуючі процеси


Величини партій, періодичність поставок, запаси на складах, точки замовлення


Нормативна база підприємства — це складна система, що охоплює десятки, а то й сотні тисяч норм і нормативів. Цією системою слід ефективно управляти. Непростим завданням тут є оформлення, зберігання, пошук і оновлення норм і нормативів. Усе це здійснюється на основі єдиної автоматизованої системи управління. Коригування й заміна норм і нормативів виконуються систематично, у міру змін умов, що впливають на їх величини. Загальна принципова схема використання і зміни норм показана на рис. 2.Рис. 2. Схема використання і зміни норм у процесі розроблення
та реалізації планів ДП «Дубровицький держспецлісгосп»

Уся сукупність норм і нормативів підприємства створює його нормативну базу надзвичайно важливу частину інформаційної системи управління. Норми і нормативи визначають ступінь використання ресурсів підприємства, а отже, від їх якості істотно залежить наукова обґрунтованість розроблюваних планів.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» icon2 Загальна характеристика підприємства Найменування підприємства...
...
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» iconЗаконодавча база
Розділ Загальна характеристика організації Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» iconКалендарний план
Державний лад. Поняття І загальна характеристика державного ладу. Види І загальна характеристика форм правління. Політичні режими:...
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» icon"Загальна характеристика Конституції України" Загальна характеристика Конституції України
Основного закону суспільства й держави, що знаходять свій предметний вираз у його змісті. Це найбільш узагальнююча категорія, яка...
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» icon1. Загальна характеристика підприємства І виробниче призначення
Загальна характеристика ват "Яготинський маслозавод" І виробниче призначення
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» iconЗагальна характеристика регіону
Характеристика Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Охтирському районі на 2013-2014 роки
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» iconЗміст перелік умовних скорочень вступ розділ загальна характеристика...
Розділ загальна характеристика інституту клопотань у кримінальному процесі
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» iconЗміст вступ розділ I. Загальна характеристика договірної форми управлінської діяльності
Загальна характеристика договірної форми управлінської діяльності
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дисертаційного дослідження
Саме тому, в демократичних країнах І спостерігається загальна тенденція до децентралізації публічної влади – зростання ролі регіонів...
1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп» icon“Загальна характеристика відділу голонасінних. Біологія хвойних....
Загальна характеристика відділу голонасінних. Біологія хвойних. Чергування поколінь у сосни звичайної”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка