Вступ
Скачати 186.8 Kb.
НазваВступ
Сторінка1/2
Дата09.04.2013
Розмір186.8 Kb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Туризм > Документы
  1   2


ЗМІСТ

1.     Зміст 2

2.     Вступ 3

3.     Пояснювальна записка 3

4.     Программа гуртка „Юний рятувальник” 6

5 Література 10

6.     Посадова інструкція керівника гуртка 11

ВСТУП

Головним скарбом життя є Здоров’я,

І щоб його зберегти, потрібно багато

чого знати”.

(Авіценна)
На початку третього тисячоліття, коли людина оточила себе комфортними умовами життя, як ніколи мабуть, захищена від примх могутніх стихій, катастроф і аварій техногенного та природного характеру, - дотепер нерідко трапляється непередбачене.

^ Щодня, тільки в Україні реєструються 4-6 надзвичайних ситуацій, а насправді їх значно більше і ця цифра, нажаль, не зменшується.

Як свідчить аналіз в Україні більшість нещасних випадків серед шкільної молоді трапляється при пожежах та поводженні з вибухонебезпечними предметами, на дорозі, воді, льоду, з року в рік кількість їх не зменшується.

^ Основна проблема дитячої безпеки – незнання правил особистої безпеки, невміння передбачати небезпеку, по можливості її уникати, а при необхідності правильно діяти.

Щоб послабити негативний вплив надзвичайних ситуацій на людину, необхідна постійна її підготовка до дій. Тому основним змістом запропонованої програми є вироблення та закріплення необхідних якостей, спеціальних знань та вмінь, правильної поведінки в екстремальних ситуаціях та максимального зниження попадання дітей та їх батьків в ситуації, що загрожують їх життю та здоров’ю.

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Структура навчальної програми

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань, вмінь і навичок щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров'я молодої людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов'язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями знань, необхідних для збереження та зміцнення здоров'я, ведення здорового способу життя.

Конкретним результатом навчання має бути духовно-фізичний розвиток та набуття життєвих (психосоціальних) навичок гуртківців, зокрема таких: уміння прийняття рішень, вирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, чинення опору тиску, міжособистісних відносин, подолання емоцій та стресу, співчуття, розуміння інших людей, відчуття громадянина.

Програма розрахована на навчання учнів 8-11 класів.

Зміст програми структурований за розділами, що представлені в програмі навчання :

1.     Загальні теми

2.     Життя і здоров'я людини

3.     Долікарська підготовка

4.     Духовна та психологічна підготовка

5.     Рятувально-прикладна підготовка

6.     Пошуково-рятувальна підготовка (техніка туризму)

7. Фізична підготовка
Навчальні досягнення учнів можуть бути оцінені на основі видів навчальної діяльності: учень називає, наводить приклади, розпізнає, характеризує, описує, пояснює, розуміє, порівнює, аналізує, оцінює, спостерігає, використовує, і виконує, дотримується правил. Це дає підстави для проведення процесу оцінювання (педагогом) і самооцінювання (учнем).

До кожної теми визначено перелік практичних занять, які передбачають формування зазначених вмінь.
^ Мета програми:

* Вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду.

 • Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками, у тому числі й життєвими, безпечної для життя і здоров'я поведінки.

 • Формування духовно та психологічно зрілої особистості.

* Формування свідомого і відповідального ставлення до питань особистої та громадської безпеки.

* Навчання дітей правильним діям у надзвичайних ситуаціях.

* Освоєння правил та методів особистої безпеки, психологічної готовності до небезпеки, готовності їй протидіяти, діяти самому та організовувати взаємодопомогу в екстремальних ситуаціях.

* Підготовка дітей до вирішення проблем безпеки та виживання і дій в умовах шкідливих і небезпечних факторів природного, техногенного, соціально-економічного, екологічного, медичного, криміногенного характеру, сприяння захисту життя, здоров¢я та гідності людини.

* Вдосконалення фізичного розвитку вихованців, підготовка спортивного резерву, задоволення потреб дітей у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

* Підготовка юних рятувальників до участі в походах І категорії складності з гірського та пішохідного туризму, участі в змаганнях зі спортивного, пішохідного та гірського туризму та зборах-змаганнях „Школа безпеки”.
Завдання: Освітні та оздоровчі.

* Формування у підлітків мотивації щодо бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров'я, як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення.

* Формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров'я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей та релігійних переконань.

* Ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров'я.

* Формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров'я.

* Ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров'я.

* Навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя.

* Навчання учнів методам самооцінки, духовного розуміння свого стану і рівня психофізичного здоров'я протягом усіх років навчання.

* Вміння застосовувати набуті знання та вміння в повсякденному житті, надзвичайних та екстремальних ситуаціях.
Виховні завдання:


 • виховання у гуртківців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

 • виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, релігії і культури та інших національних цінностей українського народу та інших націй і народів світу;

 • виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини, друзів, знайомих та людей похилого віку;

 • виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих.


Організація навчально-виховного процесу:
Програма має прикладний характер, тому його реалізація можлива на основі таких компонентів:

        мотиваційний (поєднує в собі знання основ збереження життя і здоров'я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соціально-значимих і особистісно-орієнтованих потреб);

        операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності, способи планування і регулювання її перетворювальними процесами);

        інформаційний (поєднує в собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складову здоров'я, основні умови і способи його збереження, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності).

Особистісна орієнтованість при проходженні курсу здійснюється через зміст навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального процесу.

Запорукою формування здорової особистості гуртківця є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага педагога має бути зосереджена на проведенні занять з використанням таких методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх гуртківців: обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, навчальні контракти, інтерв'ю, вивчення окремого випадку, екскурсії, походи, різноманітні змагання, робота в групі, вирішення проблеми, тощо.

Особливу увагу необхідно надати позитивній мотивації гуртківців не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров'я.

У ході реалізації програми зміст кожного компоненту відпрацьовується в логіці поетапного формування особистості відповідно з віковими особливостями всіх складових здоров'я школярів. Навчально-виховний процес спрямований на набуття учнями життєвих навичок, необхідних для збереження та зміцнення здоров'я. У зв'язку з цим необхідне відпрацювання конкретних дій гуртківців на практичних заняттях, передбачених за програмою.

Успішна реалізація програми можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх гуртківців навчально-виховного процесу (гуртківців, педагогів, сім'ї та громади), що передбачає й уможливлює:

        особистісно-орієнтоване навчання;

        збагачення змісту емоційним, особистісно-значимим матеріалом;

        використання інтерактивних методів навчання;

        стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовна

диференціація та індивідуалізація вивчення;

        уможливлення роботи учнів з різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

        відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;

        створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (гуртківців, педагогів, членів сім'ї, громади) та вільного вибору гуртківців навчальних завдань і способів поведінки;

        залучення гуртківців до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

        багатоваріантність форм різних видів діяльності гуртківців;

        залучення до активної співпраці сім'ї та громади.


ПРОГРАМА

гуртка „Юний рятувальник”
^ Мета програми:

 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду, задоволення потреб дітей у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 • формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками, безпечної для життя і здоров'я поведінки;

 • формування свідомого і відповідального ставлення до питань особистої та громадської безпеки;

 • формування духовно та психологічно зрілої особистості;

 • освоєння правил та методів особистої безпеки, психологічної готовності до небезпеки, готовності їй протидіяти, діяти самому та організовувати взаємодопомогу в екстремальних ситуаціях;

 • навчання дітей правильним діям у надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціально-економічного, екологічного, медичного, криміногенного характеру, сприяння захисту життя, здоров¢я та гідності людини;

 • вдосконалення фізичного розвитку вихованців;

 • підготовка юних рятувальників до участі в зборах-змаганнях за програмою „Школа безпеки”, туристичних походах ІІ-ІІІ ступеня складності, участі в змаганнях зі спортивного, пішохідного туризму.

Гуртківці повинні знати:

 • основи здорового способу життя, попередження та профілактики застудних та інфекційних захворювань;

 • способи підтримки і відновлення психологічної рівноваги;

 • класифікацію надзвичайних ситуацій;

 • заходи пожежної безпеки в побуті, навколишньому середовищі;

 • основні ознаки застудних та інфекційних захворювань, отруєнь, опіків та обморожень;

 • розрізняти ознаки розтягнень, вивихів, забоїв, закритих переломів кісток;

 • основні медичні препарати та їх використання.


Гуртківці повинні вміти:

 • надавати першу долікарську допомогу при травмах кінцівок, сонячному та тепловому ударах;

 • транспортувати потерпілого підручними засобами по пересічній місцевості;

 • користуватись первинним засобами пожежогасіння, пожежним спорядженням та інвентарем, засобами індивідуального захисту органів дихання, очей та шкіри;

 • орієнтуватися на місцевості за допомогою карти і компасу та природними об’єктами;

 • долати природні перешкоди за допомогою туристського спорядження з дотриманням правил техніки безпеки;

 • користуватися туристським спорядженням та інвентарем, організовувати туристський побут під час туристської подорожі, змагань.


  1   2

Схожі:

Вступ iconФінансове прогнозування при прийнятті управлінських рішень з м І с т вступ
Вступ
Вступ iconЗміст вступ розділ характеристика інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів
Вступ
Вступ iconЗміст вступ Розділ загальна характеристика адміністративної відповідальності...
Вступ
Вступ iconВступ 4 вступ 2 висновки 13 список використаних джерел 19

Вступ iconМета надати студентам навичок психічної саморегуляції. Вступ
Вступ прийняття докладу від Чергового в групі, тренування елементів стройової підготовки без зброї
Вступ iconВступ 1 висновки 10 вступ
Тому виникає необхідність осмислення та аналізу змін, що відбуваються в структурі, І якісних характеристиках окремих фінансово-правових...
Вступ iconПлан Економічні погляди декабристів. Економічні проблеми в працях революційних демократів. Вступ
Вступ: На економічній думці ХІХ ст позначились особливості історичного розвитку країни
Вступ iconВступ 1 висновки 10 список використаних джерел 18 вступ
Громадянам України гарантується право на соціальний захист, яке включає, окрім іншого, І право на забезпечення у разі настання безробіття...
Вступ iconПлан вступ Зміст живильних речовин у ґрунтах Добрива Список використовуваної літератури Вступ
Харчування це основа життя будь-якого живого організму, у тому числі й рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів...
Вступ iconВступ до фаху. Робота в банку. Вступ
Питання повернення депозитних вкладів та ступеня свободи діяльності фінансово-кредитних установ завжди було актуальним для забезпечення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка