Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка1/7
Дата10.04.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту в підвищенні ефективності управління підприємствами. Специфічні особливості створення та реалізації туристичних послуг (велика кількість учасників та значна їх географічна роз’єднаність, розгалужена система взаємовідносин суб’єктів туристичного ринку, територіальна диференціація туристичного продукту, віддаленість місця реалізації туристичних послуг від місця їх споживання) обумовлюють необхідність підвищення рівня забезпечення системи управління сучасними інформаційними технологіями (ІТ).

Позитивний вплив інформаційних технологій на динаміку вітчизняного та міжнародного туристичного потоку привів до трансформування туристичної галузі з такої, що орієнтована на обслуговування організованих туристів, на багатогалузеву сферу діяльності, спрямовану на задоволення різноманітних потреб мільйонів індивідуальних туристів. В Україні за останні п’ять років туристичні потоки збільшились утричі. Але напрями туристичного бізнесу в нашій країні освоєні не повністю. Підтвердженням цього є зростання обсягів виїзного туризму на 53,1% та скорочення в′їзного на 8,3 %. Одна з причин зменшення обсягів останнього – недостатня інформованість про вітчизняний туристичний продукт, складність його інформаційного супроводження, яка пов′язана з неспроможністю суб’єктів туристичної діяльності відслідковувати і підтримувати велику інформаційну базу.

На тлі загострення конкуренції на міжнародному туристичному ринку, загальносвітової тенденції до посилення ролі держав у забезпеченні розвитку туризму, вітчизняний національний туристичний продукт стає все менш привабливим та конкурентоспроможним. Як наслідок, сфера туризму у державі не спроможна забезпечити повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних функцій, не сприяє збереженню довкілля та культурної спадщини, наповненню бюджетів усіх рівнів, створенню робочих місць, збільшенню частки сфери послуг у структурі ВВП (на вітчизняний туризм припадає 1,6 % ВВП і 3,3 % експорту послуг).

Наявність проблем підтверджується недостатнім рівнем використання новітніх інформаційних технологій у туристичній сфері, а саме: низьким рівнем розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; відсутністю баз даних туристичного профілю в окремих регіонах країни; обмеженістю інформації та реклами туристичного продукту на міжрегіональних, національному та міжнародному ринках; недосконалістю механізму інформаційного обміну суб′єктів господарювання у сфері туризму і зовнішнього середовища за допомогою мережі Інтернет; низьким рівнем розвитку віртуальних туристичних підприємств і центрів; відсутністю державної електронної системи забезпечення суб′єктів туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, пропозицію, ціни, тарифи.

Аналіз процесів, що відбуваються в галузі, свідчить про неадекватність рівня застосування інформаційних технологій у діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання у сфері туризму їх розвитку та впровадженню в туристично розвинених країнах світу.

Вирішення вищезазначених завдань має базуватись на дослідженні наявних сучасних інформаційних технологій, їх застосуванні та впливу на різні стадії створення і просування туристичного продукту та аналізі розвитку вітчизняного туристичного бізнесу в цілому. Питання аналізу інформації як фактору виробництва і процесу перетворення її в пріоритетний фактор сучасних виробничих відносин, сутності інформаційних технологій і напрямів їх застосування в діяльності підприємств виробничої сфери та сфери послуг, процесів інформатизації суспільства стали предметом дослідження у працях таких вчених, як: А. Богачевський, А. Бондаренко, В. Брижко, В. Василенко, Н. Винер, Л. Вінарик, Дж. Веллінгтон, Н. Войтюшенко, Ф. Воронскій, О. Гальченко, Н. Гарнхем, А. Грінберг, В. Гужва, С. Данілін, Н. Єрьоміна, С. Ілляшенко, Н. Зайцева, О. Кармінський, М. Кастельс, В. Касьяненко, С. Козлов, С. Кондратова, В. Косарев, О. Краєва, Н. Кустова, А. Мазаракі, А. Макадамс, В. Мартін, Л. Мельник, П. Нестеров, О. Оліфіров, О. Орєхов, А. Орлов, А. Останець, В. Пастухова, О. Паршина, Ю. Паршин, Т. Писаревська, В. Плескач, В. Попов, В. Пономаренко, Ю. Рогушина, М. Румянцев, Н. Свірідова, М. Скопень, В. Ситник, В. Сусіденко, Г. Титаренко, М. Хеллгрен, Дж. Ходжсон, Ю. Хотунцев, В. Цимбалюк, А. Чорнобров, О. Щедрін та ін.

Дослідження щодо використання новітніх інформаційних технологій у діяльності підприємств туристичної сфери і туризмі в цілому здійснювали: С. Арімов, В. Балута, П. Бурцев, О. Виноградова, А. Галиновский, О. Губанова, В. Гуляєв, А. Демаш, М. Єфремова, І. Зорін, І. Калашников, В. Квартальнов, Д. Купінський, Ю. Миронов, М. Морозов, Н. Морозова, Т. Новгородцев, Н. Плотнікова, М. Окороков, М. Робсон, М. Скопень, Т. Ткаченко, О. Тоффлер, Ф. Уллах, М. Хайдеггер, А. Шлевков, Л. Шульгіна, С. Чупров та інші. Однак, дослідженню застосування інформаційних технологій в управлінні туристичними підприємствами присвячені зазвичай лише наукові статті або окремі розділи монографій. Враховуючи обмеженість наукових та практичних розробок з цього питання, а також різну ступінь впливу інформаційних технологій на розвиток туристичного бізнесу, виникла нагальна потреба в комплексному дослідженні застосування різноманітних інформаційних технологій в управлінні суб′єктами туристичної діяльності, реалізації механізмів активізації їх розвитку в умовах переходу до інформаційного суспільства, що визначило актуальність дисертаційної роботи.

^ Зв′язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету. Розробки, представлені в дисертації, є складовими більш ніж десяти держбюджетних і госпрозрахункових наукових робіт. Основні теми: "Розроблення Програми розвитку сільського зеленого туризму в Україні" (IV кв. 2003 р. № держреєстрації 0103U007617 - здобувачем розроблено розділи проекту програми) – під керівництвом здобувача; "Розроблення методології впровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність підприємств туристичного бізнесу" (І кв. 2007 р. – IV кв. 2008 р. № держреєстрації 0107U004238 - розроблено моделі застосування ІТ в управлінні якістю туристичних послуг та стратегічному менеджменті субєктів туристичної діяльності; запропоновано механізм реалізації стратегії розвитку туризму, що повязаний із завданнями формування інформаційного простору туризму, створення сприятливих умов для забезпечення рівного доступу до інформації у сфері туризму); "Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг" (І кв. 2008 р. – IV кв. 2009 р. № держреєстрації 0108U003002 – розроблено методичні рекомендації щодо застосування інструментів діагностики в інноваційній діяльності підприємств туристичної сфери та систему заходів спрямованих на формування інноваційної політики у туристичному бізнесі на державному і регіональному рівнях); "Розроблення стратегії маркетингових комунікацій ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" (І кв. 2008 р. – IV кв. 2008 р. № держреєстрації 0108U003661 – запропоновано методику оцінки ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій та розроблено модель застосування інформаційних технологій у формуванні маркетингових комунікацій); "Організаційно-економічний механізм реструктуризації Українського закритого акціонерного товариства по туризму і екскурсіях "Укрпрофтур" (І кв. 2008 р. – IV кв. 2008 р. № держреєстрації 0108U003662). У цій темі здобувачем розроблено концептуальні підходи до формування напрямів реструктуризації субєктів туристичної діяльності.

Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних і методологічних засад та практичних рекомендацій щодо застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні суб′єктами туристичної діяльності.

Відповідно до поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:

- визначити роль інформації як ресурсу і продукту економічної діяльності у туриcтичній сфері;

- визначити сучасні підходи впровадження інформаційних систем у діяльність суб’єктів господарювання у сфері туризму та основні завдання інформаційної системи управління туристичним підприємством;

- поглибити теоретико-методологічні засади застосування інформаційних технологій в управлінні суб’єктами туристичної діяльності з побудовою необхідних моделей;

- визначити особливості функціонування інформаційного ринку як елементу механізму управління туристичною діяльністю;

- сформулювати наукові засади застосування інформаційних технологій у стратегічному менеджменті суб’єктів туристичної діяльності з урахуванням управлінських дій у процесі формування та реалізації стратегії підприємства;

- систематизувати інноваційні підходи до маркетингової діяльності туристичних підприємств із застосуванням різноманітних інформаційних технологій; обґрунтувати перспективні напрями впровадження ІТ в діяльність туристичних підприємств для забезпечення ефективної реалізації маркетингових функцій;

- визначити стан і передумови забезпечення якості туристичних послуг у контексті застосування інформаційних технологій; розробити модель процесу використання ІТ для забезпечення якості туристичних послуг;

- розкрити сутність автоматизованих систем бронювання і резервування у сфері туризму;

- поглибити методологічні засади використання інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів;

- визначити напрями реструктуризації управління суб’єктами туристичної діяльності в умовах переходу суспільства на інформаційну стадію розвитку;

- сформувати основні засади створення та впровадження комплексної автоматизованої системи управління суб’єктами туристичної діяльності;

- поглибити методологічні основи оцінки ефективності застосування інформаційних технологій у туризмі та методичні підходи до оцінки їх ефективності в системах менеджменту підприємств;

- удосконалити методологічні підходи оцінки ефективності інформаційних змін в управлінні суб’єктами туристичної діяльності;

- обґрунтувати перспективні напрями розвитку інформаційних технологій у туризмі та вдосконалити методичний інструментарій їх реалізації в діяльності туристичних підприємств;

- удосконалити методичний інструментарій розроблення та реалізації ІТ-стратегії суб′єктами туристичної діяльності;

- розробити теоретико-методологічні основи управління віртуальними туристичними підприємствами;

- удосконалити понятійний апарат у сфері інформаційних технологій з урахуванням галузевої специфіки.

^ Об’єкт дослідження – інформаційні технології в управлінні суб’єктами господарювання у сфері туризму.

Предмет дослідження – теоретичні, методологічні, науково-методичні та практичні аспекти застосування інформаційних технологій в управлінні суб’єктами туристичної діяльності.

^ Методи дослідження. Для досягнення поставленої в дисертаційні роботі мети використовувались методи компаративного, діалектичного, системного аналізу, які стали підґрунтям для дослідження розвитку інформаційних технологій, систем і ринків, а також застосування інформаційних технологій у менеджменті та маркетингу туристичних підприємств. На основі методів маркетингових досліджень (експертних оцінок, соціологічних опитувань, анкетування) визначено стан забезпечення якості туристичних послуг та реалізації маркетингових функцій туристичними підприємствами в контексті застосування інформаційних технологій. Змістовно-логічні (аналізу та синтезу), формально-логічні (порівняння, аналогій, моделювання, індукції та дедукції), економіко-статистичні (групування, графічний) методи застосовано для обґрунтування процесу використання інформаційних технологій у стратегічному менеджменті туристичних підприємств, забезпечення якості туристичних послуг, реструктуризації управління суб′єктами туристичної діяльності. Економіко-математичні, симплекс-метод використані для оцінювання інформаційних змін в управлінській діяльності туристичних підприємств.

Аналітичні узагальнення здобувача ґрунтуються на статистичних даних Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України, матеріалах Всесвітньої туристичної організації (ВТО), а також даних фінансової і статистичної звітності вітчизняних суб′єктів туристичної діяльності, анкетних даних і даних Інтернет-опитування виробників та споживачів туристичних послуг, інформаційних туристичних ресурсів в Інтернеті. Інформацію оброблено за допомогою сучасного технологічного інструментарію.

^ Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі

вперше:

- розроблено модель використання інформаційних технологій у стратегічному менеджменті суб’єктів туристичної діяльності, побудовану з урахуванням циклічності управлінського процесу, що дає змогу приймати рішення з урахуванням реальної оцінки стану підприємства на ринку, прогнозувати його діяльність та здійснювати аналіз альтернатив;

- розроблено модель забезпечення управління якістю туристичних послуг з використанням інформаційних технологій, що упорядкована з метою дотримання суб’єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог формування якості туристичних послуг. Дотримання моделі сприятиме забезпеченню конкурентних переваг підприємств на внутрішньому і міжнародному ринках;

- визначено теоретико-методологічні засади функціонування туристичних підприємств зі скоординованими бізнес-процесами в результаті реінжинірингу та нові підходи до розуміння значущості інформаційних технологій у реінжинірингу суб’єктів туристичної діяльності;

- розроблено концептуальну модель застосування інформаційних технологій для вирішення завдань управління субєктами туристичної діяльності, що передбачає поширення інформаційних систем менеджменту, які забезпечують прийняття управлінських рішень необхідною інформацією;

- розроблено економіко-математичний інструментарій розподілу обсягу асигнувань на різні засоби реклами в мережі Інтернет на основі застосування симплекс-методу, що дасть можливість обґрунтовано вирішити питання вибору рекламного засобу в Інтернеті та розрахувати рекламний бюджет підприємства;

- запропоновано методологічні основи комплексного застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних фірм, що передбачає введення в науковий обіг дефініції "віртуальна туристична фірма" та побудовано модель взаємовідносин віртуальної туристичної фірми з суб’єктами зовнішнього середовища для реалізації у практичній діяльності;

удосконалено:

- механізм адаптації основних завдань інформаційної системи управління для туристичних підприємств, яка містить опис повного ринкового циклу – від планування бізнесу до аналізу результатів діяльності, що дасть можливість підприємствам ефективно вирішувати поточні завдання стратегічного і тактичного планування та оперативного управління;

- організаційний механізм управління туризмом в залежності від специфіки інформаційного ринку: його учасників та товару, що створює теоретико-методологічне підґрунтя визначення структури інформаційного ринку в туризмі;

- механізм оцінки застосування інформаційних технологій у туристичній діяльності на мега-, макро-, мезо-, мікрорівнях використовуючи економічні аспекти впливу інформаційних технологій на сферу обміну і споживання туристичних послуг у сучасних умовах господарювання суб′єктів туристичної діяльності, який є підставою для упорядкування результатів використання інформаційних технологій у менеджменті підприємств;

набули подальшого розвитку:

- розкриття сутності змісту інформації як ресурсу і продукту економічної діяльності, що дозволяє приймати та реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення, забезпечувати вагомі конкурентні позиції підприємства на туристичному ринку;

- технологія модифікації організаційних структур управління суб’єктами господарювання у сфері туризму залежно від типу організації, її організаційної структури та ступеня застосування інформаційних технологій, яка забезпечить підвищення рівня активізації підприємницької діяльності в туристичній сфері;

- теоретичні засади застосування інформаційних технологій для реалізації маркетингових функцій, що розглядаються як дієвий інструмент розвитку маркетингу суб′єктів туристичної діяльності. На цій підставі визначено основні напрями використання маркетингової інформації в туризмі;

- теоретико-методологічні основи застосування сучасних інформаційних технологій та створення автоматизованих інформаційних систем із визначенням характерних особливостей їх структурних елементів, що забезпечать якісний рівень управління підприємствами туристичного бізнесу;

- методологія реструктуризації управління суб′єктів туристичної діяльності, обумовлена змінами в технології управління під впливом інформаційних технологій, зокрема: автоматизація управління; модифікація організаційної структури управління туристичним підприємством з урахуванням різних типів реакцій на дії, що відбуваються на підприємстві в межах його організаційної структури;

- науково-методичні підходи до створення комплексної системи автоматизації управління бізнес-процесами суб′єктів туристичної діяльності з обґрунтуванням ймовірності виникнення ризиків, що супроводжують впровадження системи, а також із визначенням критеріїв вибору комплексної системи автоматизації управління туристичним підприємством;

- системи менеджменту суб’єктів туристичної діяльності, пов’язані з інтенсивним розвитком інформаційних технологій для забезпечення створення Інтернет-орієнтовної інформаційної системи;

- теоретико-методологічні основи аналізу ефективності туристичного бізнесу в результаті впровадження сучасних методів управління, заснованих на інформаційних технологіях з конкретизацією їх виду, а саме: автоматизованих систем управління підприємством; автоматизованих робочих місць менеджерів; Інтернет-проектів, що слугувало підґрунтям для розробки економіко-математичного інструментарію розрахунку витрат на Інтернет-рекламу;

- термінологічний апарат у сфері застосування інформаційних технологій: уточнено дефініції "інформація", "економічна інформація", "середовище", "інформаційне середовище", "інформаційна система", "інформаційна технологія", "інформаційна інфраструктура", "електронний бізнес", "автоматизоване робоче місце", їх складові, економічну природу та особливості формування з урахуванням галузевої специфіки; у сфері управління туристичними підприємствами: визначено неоднозначність понять "управління якістю туристичних послуг", "система управління якістю туристичних послуг", "менеджмент суб′єктів туристичної діяльності", "система менеджменту суб’єктів туристичної діяльності", "ІТ-стратегія", що обумовило їх уточнення.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка