Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка3/7
Дата10.04.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7

У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито зв′язок з науковими програмами і темами, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, представлено дані щодо апробації результатів дисертаційного дослідження та їх опублікування.

^ У першому розділі "Генезис інформаційних технологій і їх роль в управлінні туристичними підприємствами" визначено роль інформації в розвитку туристичної сфери, здійснено компаративний аналіз наукових поглядів на еволюційний розвиток інформаційних систем та ринків під впливом глобальних інформаційних змін, визначено передумови формування концептуальних засад застосування інформаційних технологій в управлінні підприємствами туристичної сфери, доповнено та уточнено термінологічний інструментарій у сфері інформаційних технологій з урахуванням галузевої специфіки.

Доведено, що інформація є необхідною передумовою поєднання та подальшого органічного зростання процесів в управлінні суб’єктами туристичної діяльності. Здійснено науково-теоретичну адаптацію положень теорії інформації до сфери туризму в контексті управління туристичним підприємством.

Встановлено, що туристичний ринок є одним із найбільш динамічних та, на відміну від інших ринків, характеризується великою кількістю учасників, значною їх географічною роз’єднаністю, швидким оновленням інформації. За три останні роки темпи розвитку світового туризму зросли на 20%. Особливо значним є зростання туристських прибуттів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (на 29%) та на Близькому Сході (на 23%). На цьому фоні вітчизняний туризм характеризується зменшенням темпів зростання на 3,4 %. Однією з причин є недостатність інформації та реклами вітчизняного туристичного продукту на національному та міжнародному ринках, недосконалість механізму інформаційного обміну між суб’єктами туристичної діяльності.

Посилення ролі інформації в економічному житті суспільства сприяло переходу вітчизняної економіки на інноваційну та інформаційну стадію її розвитку. Такі зміни обумовили необхідність перегляду періодизації історичних аспектів розвитку інформаційних систем. При цьому, такі загальноприйняті стадії, як рання, початкова, помірного розвитку доповнено стадією активного масового розвитку інформаційних систем, що пов′язано з процесами віртуалізації. Виявлено закономірності трансформації змістовної сутності понять у сфері інформаційних систем відповідно до вимог сучасної стадії їх розвитку.

Перехід до стадії активного масового розвитку інформаційних систем окреслив питання, пов′язані з необхідністю визначення функціональності цього явища. В роботі узагальнено функції інформаційних систем, які на практиці повинні реалізовуватись інтегровано, забезпечуючи узгоджену їх взаємодію та зумовлюючи ефективне функціонування усієї інформаційної системи.

З метою практичного використання основних концептуальних положень формування інформаційних систем з урахуванням сфери функціонування об′єкту, рівнів управління, процесів управління та ступеня автоматизації здійснено класифікацію інформаційних систем, в основу якої покладено показник її впливу на бізнес підприємства. Дослідження функціонування інформаційних систем у діяльності туристичних підприємств дозволило з′ясувати еволюційну природу цих систем та визначити етапи життєвого циклу, вибір каскадної і спіральної моделей розробки інформаційних систем.

Для вирішення проблем розроблення та впровадження ефективних інформаційних систем запропоновано алгоритм процедур їх створення, який передбачає: відповідність цілям і завданням туристичного підприємства та процесам, що відбуваються в ньому; забезпеченість гарантії створення системи з необхідними параметрами та в межах визначеного бюджету; забезпеченість простоти супроводження; можливість модифікації та зміни системи відповідно до змін у діяльності підприємства; адаптацію системи до видів інформаційних технологій, які вже застосовуються на підприємстві.

Доведено, що туристична сфера є інформаційно-насиченою, оскільки характеризується різноманітністю ділових зв′язків із партнерами (відповідно до КВЕД з туризмом пов’язано понад 60 видів економічної діяльності), динамічністю бізнес-процесів, індивідуалізацією туристичних послуг, технологічним удосконаленням та високою конкуренцією. Встановлено, що розвиток туристичного бізнесу стає неможливим без впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують: інтеграцію і зв’язок; покращання якості послуг; передачу великого обсягу інформації; збільшення швидкості обслуговування та ефективність діяльності; можливість враховувати потреби кожного індивідуального клієнта; ефективний зворотній зв’язок. У результаті визначено та охарактеризовано види інформаційних технологій у туризмі, а саме: глобальні розподільчі системи; системи бронювання та резервування; електронні інформаційні системи; інформаційні системи менеджменту; мобільні системи зв′язку; послуги глобальної комп′ютерної мережі.

Упровадження в управлінську діяльність туристичних підприємств дослідницького підходу базується на застосуванні сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій, які забезпечують повноту, своєчасність інформаційного відображення керованих процесів, можливість їх моделювання, аналізу та прогнозування. В роботі запропоновано структурну схему застосування інформаційних технологій для вирішення управлінських завдань підприємств туристичної сфери.

Встановлено, що основою взаємодії між різними складовими туристичної інфраструктури є інформація, а інформаційна інфраструктура являє собою інформаційну взаємодію фізичних, юридичних осіб та державних органів влади, яка забезпечує умови відтворення різних процесів (політичних, правових, організаційних, виробничих, соціально-економічних, науково-технічних).

Компаративний аналіз наукових поглядів на еволюційний розвиток інформаційних ринків дав можливість встановити такі три періоди: початковий, активного і слабкого розвитку. Під впливом глобальних інформаційних змін, на нашу думку, відбулося відродження періоду активного розвитку, який характеризується якісно і змістовно новими інформаційними потребами та інформацією, що їх задовольняє. Це доповнення періодизації розвитку інформаційного ринку дало можливість оцінити його як елемент механізму управління туризмом.

На основі теоретичного дослідження процесів становлення інформаційного ринку визначено його структуру в туризмі. Особливістю інформаційного ринку як елементу механізму управління туризмом є специфічність його учасників та товару. При цьому учасниками ринку є: продавець (туроператор, турагент); виробник туристичного продукту (засоби розміщення, заклади харчування, транспортні підприємства, екскурсійні бюро та ін.); споживач (турист). Розкрито змістовну сутність таких складових інформаційного ринку, як: інформаційні ресурси (туристична, фінансова та інша інформація); інформаційний продукт (пакет послуг); інформаційна послуга (дії туристичних операторів та агентів щодо реалізації туристичного продукту); інформаційні технології в туризмі.

За результатами аналізу наукових поглядів виявлено неоднозначність у тлумаченні понять у сфері інформаційних технологій, зокрема у нормативно-правових документах, їх недостатню адаптацію до сфери туризму. Зазначене викликало необхідність уточнення дефініцій: "інформація", "економічна інформація", "середовище", "інформаційне середовище", "інформаційна система", "інформаційна технологія", що дасть можливість розширити термінологічну базу у сфері інформаційних технологій з урахуванням галузевої специфіки для практичного застосування.

Виявлено вплив сучасних інформаційних технологій на структурно-функціональні аспекти менеджменту суб’єктів туристичної діяльності.

У другому розділі "Функціональні аспекти використання інформаційних технологій у менеджменті підприємств туристичного бізнесу" досліджено використання інформаційних технологій у стратегічному управлінні та маркетингу підприємств, а також застосування автоматизованих систем бронювання і резервування у сфері туризму; здійснено моделювання процесу управління якістю туристичних послуг у контексті застосування інформаційних технологій.

В умовах нестабільного конкурентного зовнішнього середовища стратегічний менеджмент підприємств туристичної сфери характеризується великими обсягами інформації, для отримання та перетворення якої використовуються різноманітні інформаційні технології, що кардинально змінюють організацію стратегічного менеджменту на підприємстві, значно скорочують фінансові та трудові витрати на обробку інформації, підвищують точність розрахунків і оперативність даних. Враховуючи циклічність управлінського процесу, розроблену науковцем В. Пастуховою, запропоновано модель використання інформаційних технологій у стратегічному менеджменті туристичних підприємств з виділенням таких блоків управлінських дій: визначення цільових орієнтирів; аналітичний блок; розроблення стратегії; реалізація стратегії; оцінювання стратегії і контроль за її реалізацією.

За допомогою змістовно-логічних методів узагальнено та доповнено етапи розвитку стратегій інформаційних систем підприємств. Виявлено, що підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому туристичному ринку, оптимізація внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів здійснюється за умови інтеграції системи з можливостями Інтернет. У результаті такі стадії еволюції бізнес-стратегій інформаційних систем туристичних підприємств, як орієнтація на продаж, маркетинг (споживача) і конкурентів доповнено переходом до оптимізації внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів.

Для виконання маркетингових функцій підприємствами туристичної індустрії застосовуються різноманітні інформаційні технології, оскільки саме вони спрощують вирішення складних завдань у динамічному діловому оточенні, яке постійно змінюється. Встановлено, що інформаційні технології забезпечують підтримку маркетингу двома основними способами: шляхом надання інформації, необхідної для прийняття маркетингових рішень, забезпечення каналами для надання послуг новими способами. Визначено основні напрями використання маркетингової інформації в туризмі: маркетингові дослідження; маркетингова стратегія; сегментація ринку; розробка номенклатури та обсягів виробництва туристичних послуг; політика ціноутворення; формування попиту і управління збутом; маркетингові комунікації. Виокремлено такі маркетингові функції, як: маркетингові дослідження; удосконалення туристичного продукту; комунікаційна політика; розповсюдження продукту та реалізація маркетингових заходів. На основі проведених досліджень виявлено основні напрями впровадження різноманітних інформаційних технологій у діяльність туристичних підприємств для забезпечення ефективної реалізації маркетингових функцій.

Обґрунтовано необхідність застосування маркетингових інструментів для просування туристичного продукту. Визначено різноманітні засоби реклами в Інтернеті, до яких віднесено: банерну на комерційних сайтах; контекстну в пошукових системах; реєстрацію у пошукових каталогах; оптимізацію веб-сайта для роботи у пошукових системах; рич-медіарекламу; комерційні покази у провідних банерообмінних мережах; організацію системи обміну текстовими посиланнями; рекламу електронною поштою. Встановлено, що в Україні обсяги реклами в Інтернеті збільшилися з 6 млн дол. США у 2006 р. до 12 млн дол. США у 2007 р. Незважаючи на те, що ринок Інтернет-реклами зріс удвічі, темпи його розвитку відстають від темпів ринку реклами в цілому. Причинами є невелика чисельність користувачів мережі, "розкручених" українських сайтів, відсутність прозорого моніторингу Інтернет-ресурсів. У перспективі, за прогнозами Всеукраїнської рекламної коаліції, передбачається зростання обсягів Інтернет-реклами в 2008 р. до 19 млн дол. США, оскільки вона є одним із інструментів іміджевої реклами, ефективним засобом залучення нових клієнтів та збільшення продажів туристичних послуг.

Реалізація маркетингових функцій у туризмі за допомогою інформаційних технологій обумовлює розвиток електронного бізнесу в цілому. За результатами аналізу теоретичних підходів визначено поняття "електронний бізнес", який являє собою економічну діяльність, спрямовану на здійснення основних бізнес-процесів із використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій з метою отримання вигод. Враховуючи особливості глобальної економіки і досвід роботи підприємств у сфері електронного бізнесу, виявлено основні його складові (е-маркетинг, е-комерція) та більш детально охарактеризовано їх з урахуванням галузевої специфіки.

Спираючись на результати аналізу міжнародних документів з питань якості туристичних послуг, а також наукові публікації і розробки у сфері туризму, уточнено поняття "управління якістю туристичних послуг", а на основі системного підходу визначено термін "система управління якістю туристичних послуг". Автором встановлено, що управління якістю туристичних послуг – це управлінський процес, який спрямований на координацію дій усіх суб’єктів туристичної діяльності із забезпечення та поліпшення якості туристичних послуг у межах системи. Одночасно, система управління якістю туристичних послуг – це система, яка інтегрує діяльність різних суб’єктів туристичної діяльності та орієнтує їх на досягнення та підтримання відповідного рівня якості туристичних послуг, що повністю задовольнить потреби туриста найбільш економним шляхом.

Запропоновано Інтернет-методику оцінки якості туристичних послуг споживачами. Як відомо, туристична послуга поділяється на основну, додаткову та спеціалізовану, тому в опитуванні взяли участь споживачі підприємств готельного господарства, туристичних операторів та агентств, авіакомпаній.

Так, Інтернет-опитування споживачів готельних послуг здійснювалось за методом Blue-printing, що дало можливість визначити детермінанти, які в першу чергу впливають на думку клієнта про якість послуг. На основі отриманих відповідей розраховується рівень задоволеності, що визначається як різниця між кількістю балів, за якими клієнт оцінює отриману послугу, та балів, за якими оцінює її важливість. Отримані результати свідчать про високий рівень задоволеності споживачів послугами п’яти- та чотиризіркових готелів і низький рівень − послугами двозіркових. Постійне проведення керівниками підприємств готельного господарства соціологічних опитувань за допомогою Інтернет-технологій дозволить оперативно контролювати та оцінювати якість послуг і швидко усувати недоліки в роботі.

Результати проведеного автором аналізу оцінки споживачами якості послуг, наданих туроператорами і турагентами, свідчать на користь туристичних агентств. Цьому сприяла висока комунікабельність менеджерів, уміння презентувати туристичний продукт та зацікавити клієнта у придбанні послуги, врахувати потреби та можливості кожного туриста окремо.

Проведені Інтернет-опитування туристів, які скористались послугами українських авіакомпаній, свідчать про в цілому позитивне оцінювання туристами якості авіаційних послуг, зокрема: 74 % опитаних пасажирів вважають, що рівень сервісу в цілому відповідає їх очікуванням; 15 % – перевищують очікування і 11 % – залишились незадоволені. Основними факторами впливу на рівень задоволеності обслуговування авіакомпаніями є: своєчасність вильоту; якість передпольотного обслуговування; відповідність між ціною і якістю. Використання такого сучасного маркетингового інструментарію, як Інтернет-опитування дає можливість висловитись максимально великій кількості клієнтів аеропорту з питань якості послуг і врахування їх побажань та є поштовхом для удосконалення існуючих сервісів і запровадження нових.

Запропоновано модель використання інформаційних технологій для забезпечення якості туристичних послуг, підґрунтям якої становить взаємозв’язок між вимогами, що формують якість туристичних послуг, та необхідними для цього інформаційними технологіями (рис. 1).

Досліджено технологію бронювання місць на підприємствах готельного господарства через туристичні агентства шляхом виконання таких етапів: запит на бронювання готелю; підтвердження замовлення; умови оплати; умови ануляції і повернення вартості замовлення; щоденний звіт агента; відповідальність сторін. Здійснено розподіл систем бронювання туристичних послуг як одного із найбільш відомих Інтернет-сервісів на он-лайн і оф-лайн бронювання. При цьому, оф-лайн бронювання здійснюється із затримкою в часі, он-лайн ґрунтується на миттєвому відображенні реальної інформації про наявність місць за поточними тарифами з можливістю їхнього резервування. За результатами порівняльного аналізу доведено переваги системи бронювання в режимі реального часу для кожного учасника процесу.

Виявлено необхідність модифікації систем управління бізнес-процесами суб’єктів туристичної діяльності під впливом сучасних інформаційних технологій.Рис. 1. Модель використання ІТ у процесі забезпечення якості туристичних послуг
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка