Загальна характеристика роботи актуальність теми
НазваЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Сторінка4/7
Дата10.04.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
nauch.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7

^ У третьому розділі "Бізнес-інжиніринг у сфері туристичної діяльності" досліджено методологічні засади використання інформаційних технологій у системі управління бізнес-процесами та наукові засади їх організаційного моделювання шляхом структурування бізнесу.

Обґрунтовано, що розвиток і широке застосування інформаційних технологій дає можливість вирішити проблему ефективного використання потужних концептуальних, математичних і технічних засобів, одним із яких є реінжиніринг бізнес-процесів. Виявлено нові підходи до розуміння значущості інформаційних технологій у реінжинірингу, які дадуть можливість працювати туристичним підприємствам по-новому і застосовувати новий підхід до проектування бізнес-процесів. Розроблено алгоритм застосування інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів підприємств.

Основним завданням інформаційних технологій є радикальні зміни бізнес-процесів і покращання основних показників діяльності підприємств, зокрема досягнення як тактичних, так і стратегічних цілей. Дотримуючись такого підходу, запропоновано поетапне впровадження інформаційних технологій на підприємстві в процесі реінжинірингу, який передбачає: прийняття рішення про впровадження інформаційних технологій; пошук та дослідження варіантів ІТ; виявлення відповідності інформаційних технологій параметрам вибору; планування і початок робіт із впровадження ІТ; проектування процесу їх впровадження; затвердження необхідних документів; безпосередньо впровадження; оцінка результатів.

Встановлено, що зміни в технології управління туристичними підприємствами під впливом інформаційних технологій обумовлюють необхідність організаційного моделювання шляхом структурування бізнесу та впровадження організаційних змін, тобто виникає необхідність здійснення реструктуризації управління туристичними підприємствами. Розкрито різні напрями реалізації цього процесу, а саме: автоматизація управління і, як результат, створення на підприємстві інтегрованої управлінсько-інформаційної системи через автоматизацію окремих функціональних процесів і підприємства в цілому; модифікація організаційної структури управління туристичним підприємством з урахуванням різних типів реакцій за діями, що відбуваються на підприємстві в межах його організаційної структури.

Доведено залежність модифікації організаційних структур управління суб’єктами туристичної діяльності від типу організації та її організаційної структури, а також ступеня застосування інформаційних технологій. У результаті запропоновано класифікацію типів організації (едхократична; багатомірна; партисипативна; підприємницька; мережева; віртуальна) з урахуванням галузевої специфіки і переходу суспільства на інформаційну стадію розвитку. Визначено особливості їх функціонування з урахуванням впливу інформаційних технологій.

Аргументовано, що саме створення комплексної системи автоматизації управління бізнес-процесами вирішить ряд актуальних на сьогодні проблем: відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства, зокрема, однакового розуміння сутності бізнес-процесів, уніфікації нормативно-довідкової інформації; складність планування діяльності на всіх рівнях управлінської вертикалі; контролю за поточним виконанням завдань тощо. У зв′язку з цим розроблено та охарактеризовано поетапність створення комплексної автоматизованої системи управління підприємством. Виявлено переваги та недоліки можливих варіантів її створення туристичними підприємствами та визначено критерії вибору. Встановлено вірогідність виникнення ризиків, що супроводжують процес впровадження комплексної системи автоматизації управління.

За результатами аналізу сучасного стану ринку інформаційних технологій виявлено стійку тенденцію зростання попиту на існуючі комплексні системи автоматизації управління туристичними підприємствами. Для підприємств туристичної сфери їх розроблення та впровадження є масштабним і достатньо складним процесом. Розроблено алгоритм впровадження комплексної автоматизованої системи управління (рис. 2), послідовність виконання якого допоможе підприємствам уникнути помилок, що негативно впливають на бюджет фірми, стосунки з партнерами і споживачами, соціально-психологічний клімат у колективі.

Досліджено можливість упровадження системи автоматизації управління підприємствами туристичної індустрії через створення та експлуатацію окремих автоматизованих робочих місць, які сприяють оптимізації роботи найбільш завантажених спеціалістів підприємства та покращують якість надання туристичних послуг. На основі синтезу різних наукових поглядів уточнено поняття "автоматизоване робоче місце", під яким розуміється професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних, програмних і методичних засобів призначених для обробки даних, задоволення потреб управління у необхідній інформації, автоматизації функцій спеціаліста, виконуваних на його робочому місці та який може бути складовою частиною локальних комп’ютерних мереж і мати доступ до глобальних.

Запропоновано практичний інструментарій оцінки ефективності використання інформаційних технологій у менеджменті суб′єктів туристичної діяльності.


Рис. 2. Алгоритм упровадження комплексної системи автоматизації управління туристичним підприємством


^ У четвертому розділі "Оцінка ефективності застосування інформаційних технологій у менеджменті туризму" досліджено методичні та методологічні підходи оцінки ефективності використання інформаційних технологій у менеджменті підприємств туристичної сфери та розвитку туризму в цілому.

Спираючись на запропоновані вченим Т. Ткаченко чотири основні рівні аналітичних досліджень: мегарівень (глобальний, світовий); макрорівень (національний); мезорівень (галузевий, регіональний у межах країни або певної місцевості, видового ринку); мікрорівень (підприємства, установи організації) та враховуючи ієрархічність розвитку туризму, досліджено застосування інформаційних технологій на зазначених рівнях. Визначено перелік основних показників оцінки застосування ІТ на різних рівнях; проведено аналіз тенденцій впливу інформаційних технологій на розвиток туризму.

Встановлено, що оцінка ефективності застосування інформаційних технологій у туризмі на глобальному рівні здійснюється шляхом визначення кількості користувачів Інтернет у світі; світових обсягів Інтернет-продажів туристичних послуг; кількості бронювань глобальними розподільчими системами. За даними Всесвітньою туристської організації, у світі кількість користувачів Інтернет в 2006 р. становила 1,21 млрд осіб., що на 19,5 % більше порівняно з попереднім роком. Лідерами є США (200 млн осіб), Китай (111 млн осіб), Японія (85,29 млн осіб). У Західній Європі користувачів Інтернет близько – 205,5 млн осіб. Незважаючи на те, що в Україні, за даними дослідження U-TGI, кількість користувачів збільшилась на 46,2% за останні два роки (з 1,3 до 1,9 млн осіб), їх частка становить лише 0,2 % від загальної кількості користувачів Інтернет у світі.

Виявлено вплив Інтернет-продажів туристичних послуг на роботу глобальних дистрибутивних систем. Останнім часом найбільш швидкими темпами зростають обсяги Інтернет-продажів туристичних послуг у США – на 19-20 % щорічно, країнах Західної Європи – на 37-49%, лідерами серед останніх є Франція і Великобританія. В Україні частка Інтернет-продажів у загальному обсязі туристичних послуг склала 7 % тоді, як у США – 54 %, а країнах Західної Європи – 51 %. Таким чином, результати аналізу свідчать про наявність зв’язку між зростанням кількості користувачів Інтернет і обсягами продажів туристичних послуг у глобальній комп’ютерній мережі.

Визначено показники оцінки застосування інформаційних технологій у туризмі на національному, регіональному, галузевому рівнях, зокрема: якість інформаційних туристичних ресурсів у мережі Інтернет (туристичних порталів, віртуальних Інтернет-турів, веб-сайтів туристичних організацій (асоціацій), веб-сайтів туристичних видань); дієвість і відвідуваність веб-сайтів; ступінь впливу сучасних інформаційних технологій на експортно-імпортні операції туристичних послуг, основні показники регіонального розвитку туризму; зміна динаміки цін у туристичній та інформаційній сферах.

У результаті проведеного автором аналізу показників застосування інформаційних технологій у туристичних операціях за 2005-2006 рр. встановлено, що при збільшенні кількості туристичних підприємств на 9 %, кількість обслугованих туристів зросла на 27 % (з них: виїзних на 50 %; в′їзних – 10 % і внутрішніх – 22%), а обсяг наданих туристичних послуг – на 37 %. При цьому, обсяги продажів туристичних послуг з використанням Інтернет збільшились на 366 %. Отже, отримані дані дають підставу зробити висновок про домінуючий вплив розвитку новітніх інформаційних технологій на збільшення обсягу туристичного ринку порівняно із зростанням кількості туристичних підприємств.

Проаналізовано основні показники розвитку туризму в різних регіонах України та встановлено логічний зв′язок між кількістю обслугованих виїзних і внутрішніх туристів по областях України, з доходами населення та кількістю користувачів Інтернет. Результати досліджень свідчать, що найбільша кількість виїзних (70%) та внутрішніх (20%) туристів зосереджено в м. Києві. При цьому і доходи на одну особу в столиці є найбільшими. Це стало однією з причин концентрації основної кількості користувачів мережі Інтернет в м. Києві (58%), що обумовило найбільшу частку виїзних і внутрішніх туристів у загальній їх кількості. Така ситуація позитивно вплинула на зростання кількості користувачів глобальної мережі та можливість отримання ними необхідної інформації про туристичні підприємства і послуги, які вони надають за допомогою Інтернет.

Встановлено, що на рівні туристичного підприємства визначення ефективності застосування інформаційних технологій повинно здійснюватись на етапах проектування, впровадження та експлуатації. У результаті узагальнено існуючі методи оцінки ефективності застосування інформаційних технологій у діяльності туристичних підприємств; визначено часткові критерії оцінки ефективності ІТ та типи ризиків інвестицій в інформаційні технології.

Розвинуто наукові засади туристичного менеджменту та встановлено, що менеджмент суб′єктів туристичної діяльності – це управління ресурсами та функціональними процесами юридичних і фізичних осіб, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги чи здійснюють посередницьку діяльність з метою задоволення потреб як існуючих, так і потенційних споживачів. Доведено зв'язок між ефективністю управління суб′єктами туристичної діяльності та сучасними інформаційними технологіями. Визначено сутність поняття "система менеджменту суб’єктів туристичної діяльності" та основні підходи до її моделювання з урахуванням впливу інформаційних технологій. Під системою менеджменту суб′єктами туристичної діяльності необхідно розуміти сукупність функціональних процесів, взаємопов’язаних один з одним, що охоплюють діяльність юридичних або фізичних осіб, які створюють туристичний продукт, надають туристичні послуги чи здійснюють посередницьку діяльність з метою задоволення потреб клієнтів у межах стратегічного, поточного та оперативного управління.

Розкрито особливості застосування нових інструментів менеджменту при проектуванні систем управління суб′єктами туристичної діяльності. За результатами проведеного аналізу систем зроблено висновок про доцільність створення на практиці переважно Інтернет-орієнтовних інформаційних систем, які передбачають інтеграцію вже існуючих на підприємстві.

Запропоновано систему показників оцінки ефективності використання інформаційних технологій (автоматизованих систем управління підприємством; автоматизованих робочих місць менеджерів; різноманітних проектів у глобальній комп′ютерній мережі) в діяльності туристичних підприємств.

Доведено, що для забезпечення економічної ефективності результатів діяльності підприємств туристичної індустрії необхідно здійснити обґрунтування вибору певного виду Інтернет-реклами. З цією метою розроблено економіко-математичний інструментарій для формування рекламного бюджету, зокрема моделі розподілу обсягу асигнувань на різні засоби реклами в мережі.

Для цього необхідно прийняти наступні дефініції: кліки; покази; хости; хіти. Загальна модель розподілу обсягів асигнувань на рекламу у цьому максимізує ефект від асигнувань у рекламу і має вигляд:

(1)

де ^ Ui – обсяг рекламного засобу, од.;

Ri – кількість відвідувачів (хостів), осіб;

Вi – вартість рекламного блоку, грн;

Ai – обмеження обсягу можливого використання даного рекламного засобу, од.;

n – кількість обмежень;

– загальний обсяг асигнувань на рекламу (або максимально можлива сума витрат на рекламу протягом даного рекламного циклу для підприємства).

Обернена за змістом модель дозволяє мінімізувати витрати на рекламу в мережі за умови визначеної кількості відвідувачів цільової аудиторії (звичайно він базуються на визначених обсягах попереднього рекламного циклу Reff).

(2)

До розробленої моделі застосовано симплекс-метод, який містить два алгоритми: знаходження опорного розв′язку або встановлення факту несумісності системи обмежень та послідовного переходу (якщо для знайденого опорного розв′язку не виконано умови оптимальності) до іншого опорного розв′язку, в якій цільова функція покращує показник оптимальності. Залежно від конкретного завдання туристичного підприємства щодо асигнувань у різні види реклами в Інтернеті застосовуються різні обмеження: виведення сайта на лідируючі позиції; розміщення у певному розділі каталогу; реєстрація в зоні com.ua, com, net,org та ін.; розміщення сайта в залежно від кількості інформації; кількість сайтів у мережі та ін. За результатами застосування симплекс-методу знаходиться цілочисловий розв′язок, для отримання якого складаються нерівності Гоморі і покроково здійснюється розв′язок задачі.

Апробовано дієвість даної моделі в одному з туристичних підприємств м. Києва. Відповідно до проведених розрахунків за допомогою модифікованих жорданових виключень оптимальним для підприємства є: вивід сайта на лідируючі позиції протягом 3 місяців; розміщення у певному розділі каталогу – 12 місяців; розміщення в зоні com, net, org – 10 місяців; розміщення в мережі 50 мб інформації – 12 місяців; розміщення трьох сайтів – 10 місяців. Запропонована модель дасть можливість обґрунтовано вирішити питання вибору найефективнішого рекламного засобу в Інтернеті та розрахувати рекламний бюджет з урахуванням отриманих результатів.

Виявлено зв′язок між оцінкою ефективності використання інформаційних технологій і різноманітними видами ризику як для технічних і програмних засобів, так і для користувачів. Ризики технічного характеру пов′язані з матеріальними збитками, які несе підприємство в результаті пошкодження устаткування, програмних засобів, засобам зберігання і безпосередньо інформації; економічного характеру – проблеми погіршення економічного стану туристичного підприємства унаслідок простоїв у роботі окремих працівників, підрозділів і підприємства в цілому, додаткових затрат часу, трудових і фінансових ресурсів на відновлення пошкоджень; соціально-психологічного – завдання шкоди психологічному стану користувачів, взаємовідносинам у колективі (поступовий перехід до віртуальних форм організації діяльності приводить до втрати контактів зі споживачами, погіршення психологічного клімату в колективі, зміни норм і цінностей працівників підприємства).

Розроблений методичний інструментарій оцінки використання різноманітних ІТ у менеджменті суб’єктів туристичної діяльності є основою для обґрунтування перспективних напрямів розвитку інформаційних технологій у туристичній сфері.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи Актуальність теми
Актуальність теми. Авіатранспортна галузь є однією з тих, що динамічно розвиваються та мають тенденцію до глобалізації
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Подальша спеціалізація та глобалізація світового економічного простору суттєво впливає на розвиток економічної...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Курс на створення правової держави зумовлює значні законодавчі роботи, у тому числі І у галузі кримінального права,...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Розробка та реалізація ефективної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин є одним з вагомих інструментів...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Тваринництво є стратегічною галуззю у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки країни, відновлення роботи та...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. Однією з головних загальноекономічних І бухгалтерських наукових І практичних проблем, яка особливо загострилося...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Актуальність теми. В умовах глобальної конкуренції успіх діяльності підприємства все більшою мірою залежить від потенціалу управлінського...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми дослідження
Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють її спрямованість на інтеграцію у світову...
Загальна характеристика роботи актуальність теми iconЗагальна характеристика роботи актуальність теми
Більшість вчених розглядають фрагментарно організаційно-економічні чи галузеві аспекти зазначеної проблеми, що унеможливлює комплексне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка