Авторефераты профессионально, недорого
Скачати 410.68 Kb.
НазваАвторефераты профессионально, недорого
Сторінка1/5
Дата07.04.2013
Розмір410.68 Kb.
ТипАвтореферат
nauch.com.ua > Туризм > Автореферат
  1   2   3   4   5

www. mydisser.com ®

Авторское выполнение кандидатских работ: диссертации, статьи,

авторефераты профессионально, недорого.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дубенюк Ярослава Анатоліївна
УДК 339.9:338.48(043.3)

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Спеціальність 08.00.02 – світове господарство

і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

^ Донецьк – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.

^ Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент

Булатова Олена Валеріївна,

Маріупольський державний гуманітарний

університет Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри міжнародної економіки.

^ Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Школа Ігор Миколайович, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри міжнародної економіки;
кандидат економічних наук, доцент ^ Герасименко Віктор Григорович, Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки і управління туризмом.

Захист відбудеться „25” березня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.11.051.03 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 186, ауд. 409.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.
Автореферат розісланий „22” лютого 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор економічних наук, доцент С.П. Калініна

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується домінуванням сфери послуг як у структурі національного виробництва більшості країн світу, так і у системі міжнародних економічних відносин. Це свідчить, з одного боку, про формування економік нового типу, а з іншого – про перехід до наступного ступеня розвитку світового співтовариства – постіндустріального типу суспільства, що характеризується провідними позиціями послуг та інформаційних технологій у системі створення валового національного продукту, зовнішньої торгівлі окремих країн та відповідно міжнародної торгівлі в цілому.

Серед основних видів послуг найбільш високі показники розвитку спостерігаються у сфері міжнародного туризму. За попередніми прогнозами Всесвітньої туристської організації, незважаючи на існуючий ризик економічного спаду через детермінанти туристичного попиту, міжнародний туризм буде продовжувати нарощувати темпи свого розвитку. Однак порівняно із попередніми роками у ХХІ ст. будуть відбуватися значні зміни структури світового ринку туристичних послуг.

Основні положення, що визначають загальні теоретико-методологічні основи міжнародної торгівлі послугами, базуються на концепціях провідних представників економічної думки – Р.Вернона, С.Ліндера, Б.Оліна, М.Портера, Д.Рікардо, П.Самуельсона, А.Сміта, О.Хекшера та інших. Дослідженню особливостей та закономірностей розвитку світового ринку послуг значну увагу приділяють провідні вітчизняні науковці В.Козик, Ю.Макогон, В.Новицький, Є.Савельєв та інші. Питанням розвитку міжнародного туристичного обміну присвячені праці вітчизняних та зарубіжних економістів А.Азара, А.Александрової, М.Ананьєва, Ф.Ашера, А.Гайдук, В.Герасименка, Л.Геншафт, П.Гудзя, М.Жукова, Е.Кадта, В.Кифяка, К.Купера, Л.Левковської, І.Манта, Р.Мілля, А.Моррісона, Т.Ткаченко, Дж.Уолла, В.Цибуха, О.Чудновського, І.Школи.

Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються питання оцінки сучасних процесів, що відбуваються на світовому ринку туристичних послуг у сучасних умовах регіональної трансформації, та дослідження механізму подальшого розвитку світового ринку туристичних послуг.

Об’єктивна необхідність подальшої розробки і вдосконалення теоретико-методологічних та практичних основ ефективного механізму розвитку світового ринку туристичних послуг у сучасному світовому господарстві з урахуванням його тенденцій та змін, що відбуваються на кожному етапі його розвитку, обумовила актуальність теми дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України в рамках держбюджетних тем Г-01/3 „Конкурентоспроможність підприємств Донецького регіону на міжнародних ринках і пошук шляхів її підвищення” (номер державної реєстрації 0101U005723) – розроблено методику визначення наявних та стримуючих факторів конкурентоспроможності національного туристичного продукту на основі моделі М.Портера; Г-06/53а „Підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності України в інтеграційних об’єднаннях” (номер державної реєстрації 0106U012484) – запропоновано напрямки оптимізації участі України у ринку туристичних послуг країн ЄС та СНД, а також відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Маріупольського державного гуманітарного університету „Проблеми інтеграції України у світовий економічний та політико-правовий простір” (номер державної реєстрації 010V008912) – удосконалено механізм включення України до світового ринку туристичних послуг, про що є відповідні довідки в додатках до дисертації.

^ Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є удосконалення теоретико-методологічних та науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації участі національної економіки у світовому ринку туристичних послуг в умовах його регіональної трансформації та глобалізації.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено і вирішено такі задачі:

визначити основні теоретико-методологічні засади здійснення міжнародної торгівлі туристичними послугами;

визначити сутність, еволюцію розвитку та види міжнародного туризму як особливого виду послуг у сучасній системі міжнародних економічних відносин;

дослідити особливості напрямків і шляхів впливу міжнародного туризму на стан національної економіки та світового господарства;

проаналізувати особливості функціонування світового ринку туристичних послуг та розвитку процесів транснаціоналізації та глобалізації у світовій туристичній індустрії;

дослідити сучасні регіональні трансформаційні зрушення світового ринку туристичних послуг та визначити чинники, що їх спричиняють;

проаналізувати динаміку та визначити основні тенденції і закономірності розвитку туристичного ринку України в сучасних умовах глобалізаційних процесів;

визначити шляхи удосконалення механізму подальшого функціонування світового ринку туристичних послуг відповідно до тенденцій розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин;

обґрунтувати напрями оптимізації участі України у світовому ринку туристичних послуг з урахуванням його структурних зрушень та загальносвітових тенденцій;

обґрунтувати необхідні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності національної туристичної галузі з урахуванням перспективних напрямків розвитку світового ринку туристичних послуг.

Об’єктом дослідження є світовий ринок туристичних послуг як складова глобального світового ринку.

Предметом дослідження є економічні та організаційні засади, методичні та практичні аспекти механізму розвитку світового ринку туристичних послуг у сучасних умовах регіональних трансформаційних процесів.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи виступають положення теорії міжнародної економіки, наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених у сфері дослідження міжнародної торгівлі туристичними послугами.

У процесі дослідження використано: діалектичний метод і загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення, системного аналізу та синтезу (для дослідження сутності міжнародного туризму та світового ринку туристичних послуг, закономірностей функціонування світового і національного туристичного ринків, а також їх впливу на економічний розвиток країн); порівняльного аналізу (для оцінки розвитку туристичної сфери залежно від соціально-економічного рівня розвитку країни та визначення конкурентних переваг національної туристичної галузі, а також для характеристики сучасних моделей регулювання міжнародного туризму); групування та класифікації (для дослідження особливостей організації туристичного ринку); структурний метод, статистичні та математичні методи (для аналізу тенденцій розвитку світового і національного ринку туристичних послуг); кореляційно-регресійного аналізу (для виявлення закономірностей розвитку світового та вітчизняного туристичного ринків); прогнозний (для прогнозування світових туристських прибуттів і валютних надходжень в цілому та за регіональним розподілом).

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України; нормативно-правова та інформаційна база Всесвітньої туристичної організації; матеріали Держкомстату України; статистичні дані міжнародних економічних організацій; періодичні видання; матеріали зарубіжних та вітчизняних конференцій; монографії та наукові публікації зарубіжних і вітчизняних учених-економістів; інформація мережі Інтернет; результати власних досліджень автора.

^ Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглибленні й розвитку теоретичних і науково-методичних принципів формування світового ринку туристичних послуг та в розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму його розвитку в умовах трансформації світового господарства.

Конкретні наукові результати, що характеризують наукову новизну проведеного дослідження, полягають у такому:

вперше:

встановлено відмінні особливості сучасних процесів глобалізації світового ринку туристичних послуг, які полягають у тому, що головними його суб’єктами виступають транснаціональні корпорації трьох основних форм – готельні ланцюжки, повітряні альянси та транснаціональні туроператори, що дозволяє визначити перспективні напрями процесу включення України в світовий туристичний ринок;

удосконалено:

класифікацію світового туристичного ринку за рахунок уведення таких класифікаційних ознак, як загальноекономічний рівень розвитку країн, роль країни на світовому туристичному ринку та регіональна приналежність, що створює науково-методологічне підґрунтя для дослідження регіональних структурних зрушень, що відбуваються на світовому туристичному ринку;

алгоритм оцінки ступеня взаємопов’язаності показників загальноекономічного стану країни та розвитку її туристичного ринку залежно від типу соціально-економічної системи, до якої вона належить, що дозволяє оптимізувати вибір моделі регулювання туристичної галузі – державної, приватної або змішаної;

систематизацію чинників розвитку світового ринку туристичних послуг економічного (коливання обмінних курсів, валютна політика, державне стимулювання розвитку галузі, глобалізація) та неекономічного (зміни у візовому режимі, антропогенні катастрофи та стихійні лиха, старіння туристських продуктів, зміни попиту потенційних туристів, політична і правова безпека) характеру, врахування яких дозволить розробити напрямки удосконалення механізму розвитку світового ринку туристичних послуг;

отримали подальшого розвитку:

понятійно-категоріальний апарат, зокрема категорії „світовий ринок туристичних послуг” та „міжнародний туризм”. Категорію „світовий ринок туристичних послуг” про­понується розглядати як сферу стійких відносин між суб’єктами світового господарства у галузі туризму з приводу виробництва, реалізації, розподілу і споживання туристичних послуг та супутніх товарів. „Міжнародний туризм” запропоновано розглядати як специфічну форму міжнародних економічних відносин, що виникають між країнами, які виробляють, просувають і споживають туристичні продукти, супутні товари та послуги;

алгоритм визначення наявних та стримуючих факторів конкурентоспроможності національного туристичного продукту України на основі моделі М. Портера, використання якого дозволить оптимізувати механізм участі країни у світовому ринку туристичних послуг на мікро- та макрорівнях.

^ Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що їх застосування дозволяє розробити рекомендації щодо оптимізації участі країни у світовому ринку туристичних послуг з конкурентоспроможним національним туристичним продуктом з урахуванням специфіки механізму подальшого розвитку світового ринку туристичних послуг.

Рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, впроваджено в практичну діяльність відділення у місті Маріуполь Донецької торгово-промислової палати (довідка №3/01.07-16 від 20.07.2007 р.) – напрямки інформаційної підтримки туристичної сфери; Управління громадського харчування і торгівлі ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» (довідка № 18/68 від 27.09.2007 р.) – стратегія діяльності підприємств туристичної інфра- та супраструктури; ВАТ «Азовмаш» (довідка №А12-735 від 12.09.2007 р.) – напрямки диверсифікації послуг, що пропонуються об’єктами туристичної інфра- та супраструктури; Управління з питань зовнішніх зносин та європейської інтеграції Головного управління економіки Донецької обласної державної адміністрації (довідка №7-458 від 15.10.2007 р.) – напрямки здійснення транскордонного співробітництва у галузі туризму; ТОВ «Спутнік» (довідка №10 від 01.10.2007 р.) – шляхи збільшення обсягів продажу турпродукту; Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Донецьку (довідка №127/04 від 18.06.2007 р.) – пропозиції щодо напрямків ефективної політики по виходу України на світовий ринок туристичних послуг; туристичного агентства «Limpopo» (довідка №378 від 25.10.2007 р.) – пропозиції щодо створення спільних турпродуктів із зарубіжними партнерами.

Пропозиції автора щодо створення, активізації розвитку сталого екотуризму в Україні з використанням досвіду європейських країн використано при підготовці рекомендацій Міжнародної науково-практичної конференції «Відкритий діалог: влада, промисловість та громадянське суспільство. Сталий розвиток довкілля в Україні» (м. Маріуполь) (акт №1140/01-23/08 від 16.10.2006 р.); щодо забезпечення високого рівня конкурентоспроможності національного турпродукту в умовах інтеграції економіки України та її регіонів у систему світогосподарських зв’язків – при підготовці рекомендацій ХІІІ і ХІІ Міжнародних науково-практичних семінарів «Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект» (акт №55-01/7.9.7-134 від 27.01.2007 р. та №31-01/7.9.7-134 від 27.01.2006 р.).

Ряд положень і рекомендацій дослідження використовуються в Маріупольському державному гуманітарному університеті МОН України при викладанні дисциплін «Міжнародний туризм», «Міжнародна торгівля» та «Міжнародні економічні відносини» (акт № 1061/01-23/08 від 02.10.2007 р.), а також у Донецькому національному університеті МОН України при підготовці навчально-методичних комплексів з дисциплін „Міжнародна економіка” та «Міжнародна торгівля» (акт № 278/01-26/6.9.0 від 18.06.2007 р.).
  1   2   3   4   5

Схожі:

Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Нвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Формування та впровадження ефективної системи антикризового менеджменту на підприємствах
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності україни з міжнародними стандартами
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Організаційно-економічні засади ефективної діяльності садівницьких підприємств закарпаття
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Нан україни, завідувач відділу проблем економічного регулювання соціальних процесів
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Визначення інтеграційних пріоритетів україни в контексті використання потенціалу старопромислових регіонів
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах трансформації економіки україни
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти І науки України
Авторефераты профессионально, недорого iconАвторефераты профессионально, недорого
Економічне обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємств ресторанного господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
nauch.com.ua
Головна сторінка